Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN KWIETNIEWSKI"

Bezpieczeństwo wody do spożycia w systemach wodociągowych – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Warszawa, 22 - 23 marca 2012 r.

Czytaj za darmo! »

Zorganizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej oraz czasopismo techniczne "Instal" III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Bezpieczeństwo wody do spożycia w systemach wodociągowych" w ramach Światowego Dnia Wody odbyła się 22 i 23 marca 2012 r. w Zakładzie Wodociągu Centralnego MPWiK w Warszawie. Konferencja zgromadziła blisko 200 uczestników z kraju i zagranicy. Zaprezentowano 16 referatów, w tym 5 zagranicznych oraz 6 referatów firmowych. Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę - w świetle obrad konferencji - można ująć w sposób syntetyczny jako stan gospodarki wodnej umożliwiający zaspokojenie bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na wodę o odpowiedniej jakości oraz wymaganej ilości i ciśnieniu, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań wynikających z ochrony środowiska i oczekiwań społecznych. Zarówno doświadczenia zagran[...]

IV. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Aktualne potrzeby i tendencje w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych" - podsumowanie

Czytaj za darmo! »

Zorganizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m st Warszawie SA, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej oraz Czasopismo "Instal" IV. międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. "Aktualne potrzeby i tendencje w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych" odbyła się w dniach 23-24 kwietnia 2014 r w Warszawie w Zakładzie Wodociągu Centralnego MPWiK. Konferencja zgromadziła blisko 170 uczestników z kraju i zagranicy. Zaprezentowano 25 referatów w tym 9 zagranicznych, które po recenzjach zostały opublikowane w czasopismach Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Instal. Zgodnie z hasłem wiodącym konferencji, przedstawiono aktualny stan i kierunki rozwoju technologii oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz energochłonności oczyszczalni ścieków. Te trzy grupy zagadnień zaprezen[...]

Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami


  Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Kwietniewskiego, Jolanty Podedwornej, Marka Sozańskiego Recenzenci Prof. Piotr Kowalik, Prof. Andrzej Królikowski Wydawca: POLSKA AKADEMIA NAUK, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Studia z Zakresu Inżynierii nr 85. Warszawa 2014. ISSN 0 137-5393. ISBN 978-83-41239-6, stron 368 + Załącznik na CD Monografia została przygotowana w ramach działalności Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Powstała w oparciu o analizę literatury przedmiotu odzwierciedlającej krajowe i światowe kierunki i osiągnięcia badawcze oraz informacje źródłowe pochodzące z krajowych ośrodków akademickich dotyczące ich działalności naukowej, potencjału kadrowego, bazy aparaturowej i laboratoryjnej, w zakresie kilkunastu zagadnień naukowych sprecyzowanych w kolejnych głównych rozdziałach książki. W opracowywaniu monografii byli zaangażowani wszyscy członkowie, a ponadto wielu naukowców spoza składu Sekcji, którzy podjęli z nami współpracę. Opracowanie ma charakter raportu naukowego z rozwoju badań w obszarze zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami na przestrzeni ostatnich 20 lat w Polsce. Jest to pierwsze na polskim rynku wydawniczym dzieło prezentujące w sposób syntetyczny przegląd wiedzy i wyniki dotychczasowych osiągnięć oraz kierunki dalszych badań z uwzględnieniem potrzeb rozwoju nauki i rozwoju gospodarczego kraju. Składa się z 16 zamkniętych rozdziałów wraz z wykazami bibliograficznymi [...]

V. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji - podsumowanie DOI:


  Konferencja została zorganizowana przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m st Warszawie SA, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej oraz czasopismo "Instal" odbyła się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Warszawie, w Zakładzie Wodociągu Centralnego MPWiK. Tegoroczna konferencja była również ważnym punktem programu obchodów jubileuszu 130-lecia Wodociągów Warszawskich (1886-2016) i odbywała się pod patronatem honorowym Prezydent m st Warszawy oraz Ministra Środowiska. Konferencja zgromadziła blisko stu pięćdziesięciu uczestników w tym, siedmiu z zagranicy. Przedstawiono 27 referatów i prezentacji fi rmowych w tym 5 zagranicznych , z których zdecydowana większość po recenzjach została opublikowana w czasopismach" Gaz, Woda i Technika Sanitarna" oraz" Instal", a wszystkie znalazły się na płycie CD. Tematyka konferencji wpisuje się w nowoczesny kierunek rozwoju innowacyjności w Polsce w zakresie wodociągów i kanalizacji co jest bardzo istotne w aktualnej perspektywie unijnej - Horyzont 2020, która jest największym z dotychczasow[...]

Kierunki badań systemów dystrybucji wody w Polsce DOI:10.15199/17.2018.12.3


  1. Wprowadzenie Rozwój sieci wodociągowych i efektywność ich działania są miernikiem rozwoju i skuteczności funkcjonowania całego Systemu Zaopatrzenia w Wodę (SZW). Takie czynniki jak przyrost długości sieci i liczby mieszkańców objętych zasięgiem jej działania, poprawa stanu technicznego przewodów, wprowadzanie nowych materiałów i technologii do budowy i odnowy sieci, a także wdrażanie nowoczesnych narzędzi wspomagających eksploatację sieci, reprezentują odpowiedni poziom jakości działania całego SZW. Dlatego stopień zaawansowania rozwoju SZW i poziom jakości usług wodociągowych można oceniać poprzez postęp w rozwoju sieci wodociągowej. Powyższe względy uzasadniają w pełni potrzebę badań sieci wodociągowych jako ważnego składnika SZW. Badania takie są prowadzone w Polsce od wielu lat i mają różny charakter oraz zakres. Pierwsze zostały przeprowadzone w okresie międzywojennym przez prof. Ignacego Piotrowskiego kierownika Katedry Wodociągów i Kanalizacji w Politechnice Warszawskiej na zamówienie Instytutu Wodociągów i Kanalizacji [Piotrowski, 1927]. Od 1990 roku badania są prowadzone w miarę regularnie w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Mają one szeroki zakres i obejmują: rozwój sieci, strukturę materiałową, awaryjność i niezawodność, wtórne zanieczyszczenie wody w sieci, postęp w zakresie monitorowania, modelowania, wdrażania baz danych typu GIS oraz odnowy sieci. 2. Metodyka badań i materiały Badania sieci wodociągowych prowadzone w Polsce mają różny charakter i można je pogrupować jak niżej: - badania ankietowe, które obejmują ocenę rozwoju sieci, struktury materiałowej, zakresu odnowy i wdrożenia baz danych typu GIS, monitoringu i modelowania, identyfikacji strat wody oraz współpracy GIS z innymi systemami informatycznymi, - badania eksploatacyjne obejmujące ocenę awaryjności i niezawodności sieci wodociągowy[...]

Materiały przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie niezawodności

Czytaj za darmo! »

Niezawodność przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych jest ściśle związana z rodzajem materiału, z jakiego zostały wykonane. Wyniki badań pokazują, że przewody wykonane z tworzyw termoplastycznych charakteryzują się wyższą niezawodnością działania niż np. przewody metalowe, żelbetowe czy wykonane z azbestocementu. Niezawodność jest jednym z ważnych kryteriów doboru materiałów do budowy, [...]

Problem lokalizacji punktów pomiarowych w systemach monitoringu sieci wodociągowych

Czytaj za darmo! »

Konieczność monitorowania systemu dystrybucji wody jest zapisana w kluczowych aktach prawnych regulujących funkcjonowanie systemów wodociągowych, a także związaną z tym działalność eksploatujących je przedsiębiorstw (Ustawa, 2001; EN-PN805:2002, Rozp. Min. Zdrowia, 2007; Guidelines, 2004; CD 98/83/EC,1998]. W wymienionych aktach określa się bardzo wyraźnie potrzebę monitorowania zarówno parametrów hydraulicznych jak i jakości wody dostarczanej do odbiorców siecią wodociągową. Zgodnie np. z najważniejszą obecnie normą europejską, która została przyjęta w 2002 r. jako norma polska (EN-PN 805: 2002) cyt. "aby minimalizować zakłócenia w zaopatrzeniu w wodę oraz szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie publiczne, układy dystrybucji wody powinny być monitorowane i sprawdzane. Monitoro[...]

 Strona 1  Następna strona »