Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Milewski"

List do redakcji

Czytaj za darmo! »

Głos spod farby Z prawdziwą przykrością i zarazem niedowierzaniem przeczytałem felieton dr A. Królikowskiej w ostatnim numerze (4-5/2011) Ochrony przed Korozją. Dowiedziałem się zeń, że istnieje lobby popierające metalizację natryskową, które "torpeduje inne (niż metalizacja) rozwiązania", że "szeroką akcją prasową" zmusza ono inwestorów do "tłumaczenia się ze swoich decyzji" (zmiany technologii na inną) i że w ogóle stosowanie natryskiwania cieplnego do ochrony przed korozją jest "zadziwiającą tendencją" ponieważ jest drogie i poważnie zagrożone błędami wykonawczymi. Co więcej, zapotrzebowanie na metalizację jest podobno w obecnej chwili tak duże, że "przekracza możliwości fi rm mających doświadczenie w tego typu trudnych pracach". Stosunek Autorki do omawianej technologii jest powszechnie znany i nie widzę najmniejszego sensu w podejmowaniu dyskusji na temat prz[...]

Roto-Arc - innowacyjny system rozpylania do natryskiwania cieplnego powłok antykorozyjnych

Czytaj za darmo! »

Opisano nowy system rozpylania do stosowania w metalizacyjnych pistoletach łukowych, oparty na wirującym strumieniu powietrza rozpylającego materiał powłokowy stopiony w łuku elektrycznym. Przedstawiono wyniki badań porównawczych nowego systemu z dotychczas stosowanymi układami rozpylania oraz korzyści ekonomiczne stosowania nowego systemu rozpylającego Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne, system rozpylania, współczynnik osadzania, straty materiału powłokowego Roto-Arc - an innovative atomizing system for thermal spraying of anticorrosive coatings A new atomizing system designed for application in thermal spraying arc guns, based on a rotating air stream atomizing a coating material molten in the electric arc, was described. The results of comparative tests of the new system and hitherto applied atomizing systems as well as economic benefi ts of the new system and its positive features were presented. Keywords: thermal spraying, atomizing system, deposition effi ciency, coating material loss 1. Stan zagadnienia Jedną z negatywnych cech procesu natryskiwania cieplnego są straty materiału powłokowego użytego do wytworzenia powłoki. Część cząstek natryskiwanych nie osiada na materiale podłoża. Przy materiałach powłokowych o niskiej temperaturze topnienia część cząstek po prostu wyparowuje. Wielkość tego typu strat, spowodowanych samym procesem natryskiwania, zależy z jednej strony od rodzaju materiału powłokowego (m.in. od jego temperatury topnienia i parowania) z drugiej od metody natryskiwania, rozwiązania konstrukcyjnego pistoletu do natrysku i parametrów natrysku (w tym m.in. od odległości natryskiwania). Do nakładania powłok antyk[...]

Możliwości wykorzystania technologii natryskiwania cieplnego do ochrony przed korozją stalowych i betonowych elementów budowli hydrotechnicznych i przepraw


  Największym problemem związanym z konserwacją i naprawą konstrukcji stalowych i betonowych przepraw oraz budowli hydrotechnicznych jest konieczność wyłączenia ich z użytkowania w celu przeprowadzenia prac. Wyłączanie takich obiektów z użytkowania zawsze wiąże się z szeregiem niedogodności - koniecznością dalekich objazdów lub generującym zatory ruchem wahadłowym. Dlatego, wobec istniejącego stanu rzeczy, należy rozważyć wprowadzenie takiego sposobu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych, który pozwoli wykonywać je bez potrzeby wyłączania obiektów z eksploatacji. Celem projektu jest zbadanie możliwości praktycznego wykorzystania technik i technologii wydłużających okresy między koniecznymi robotami naprawczo-renowacyjnymi oraz spowalniających bądź powstrzymujących proces korozji zbrojenia w betonach. Jednym z rozwiązań umożliwiających takie działanie jest umieszczenie zaplecza technicznego frontu robót w ich najbliższym sąsiedztwie, tj. na powierzchni wody, dzięki specjalnie skonstruowanemu stanowisku pływającemu. Słowa kluczowe: korozja, konstrukcje stalowe i betonowe, ochrona antykorozyjna The use of thermal spray technology for corrosion protection of steel and concrete hydrotechnical structures and crossings The largest problem connected with the maintenance and repair of steel and concrete crossings and hydrotechnical structures is the need to close them down in order [...]

 Strona 1