Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"A. GAWLIK"

Prace z kondensatem Bosego-Einsteina atomów rubidu w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

Czytaj za darmo! »

2 marca 2007 roku grupa fizyków z kilku polskich ośrodków pracująca w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) w Toruniu otrzymała pierwszy w Polsce kondensat Bosego-Einsteina atomów rubidu 87. Zespół tworzyli fizycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wojciech Gawlik, Andrzej Noga, Jerzy Zachorowski), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Franciszek Bylicki[...]

WPŁYW ROZRZUTU WYMIARÓW GEOMETRYCZNYCH NA PARAMETRY SZYKU ANTENOWEGO WYKONANEGO W TECHNOLOGII LTCC DOI:10.15199/59.2018.6.35


  1. WSTĘP Przedmiotem badań opisanych w niniejszym artykule jest mikropaskowy szyk antenowy pracujący na częstotliwości 24 GHz, przeznaczony do wykonania w technologii LTCC (ceramiki współwypalanej niskotemperaturowo). Do tej pory najczęściej tego typu anteny wytwarzane były w technice obwodów drukowanych PCB. Zarówno jedna jak i druga metoda dostarcza możliwość integrowania w jednym module anteny wraz z układem radiowym, lecz główną zaletą LTCC jest wielowarstwowość, czyli możliwość tworzenia przestrzennych trójwymiarowych modułów. Ponadto podłoże LTCC jest stabilne w szerokim zakresie częstotliwości oraz charakteryzuje się niską stratnością [1], co jest szczególnie ważne w zakresie fal milimetrowych, w tym na częstotliwości 24 GHz. Zakres częstotliwości wokół 24 GHz jest powszechnie wykorzystywany w radarowych systemach samochodowych bliskiego zasięgu [4]. Został on także przeznaczony na nielicencjonowane pasmo ISM, głównie ze względu na lokalne maksimum tłumienia fali elektromagnetycznej w atmosferze. Mimo wszystko komunikacja na tej częstotliwości jest możliwa zarówno w środowisku miejskim, jak i wewnątrz budynku. Projektanci systemu 5G rozważają wykorzystania pasma wokół 24 GHz [5], [6] i jest wielce prawdopodobne, że w przyszłości zwiększy się zapotrzebowanie na niewielkie, tanie urządzenia pracujące w tym zakresie. Do wytworzenia elementów promieniujących na podłożu LTCC wykorzystuje się klasyczną metodę sitodruku. Minimalna szerokość ścieżek ograniczona jest zwykle do około 100 μm [3] i w trakcie procesu technologicznego może być wykonana z pewną niedokładnością. Poprzez dodatkową obróbkę otrzymanej struktury za pomocą lasera możliwe jest osiągnięcie bardziej precyzyjnych wymiarów ścieżek. Kolejnym aspektem komplikującym uzyskanie pożądanej struktury jest występujący w czasie wypalania skurcz foli LTCC [2],[...]

Transformacja czynnika miastotwórczego i przyrodniczego w interakcji

Czytaj za darmo! »

Cechą charakterystyczną współczesności - "ery nowoczesnej komunikacji" - jest dominacja zmiany nad ciągłością, różnicy nad identycznością, aktywności nad bezruchem. Ruchliwe społeczeństwo masowe, żądne rozrywki i sensacji, ciągłej zmiany i ekstremalnych przeżyć, uprawia ostentacyjną konsumpcję informacji i symboli. Czas życia atrakcji jest niezwykle krótki, a tylko "nowe" wywołuje zainte[...]

Analiza stosowanych metod oceny dostawców współpracujących z zakładami branży mięsnej DOI:10.15199/65.2019.3.7


  W zakładach sektora spożywczego dostawcy odgrywają szczególną rolę. Jakość produktu finalnego warunkowana jest przez wiele czynników, zalicza się do nich jakość użytych surowców i kwalifikowanie dostawców. Zaleca się, aby każda organizacja ustanowiła i utrzymywała procesy identyfikowania, wyboru (kwalifikowania) i okresowej oceny swoich dostawców. Ma to służyć ciągłemu monitorowaniu ich zdolności do zapewnienia, że dostarczane surowce i materiały są bezpieczne, spełniają wymagania i zaspokajają potrzeby organizacji. Nasuwa się pytanie, jak wybierać (kwalifikować) i efektywnie monitorować jakość współpracy z dostawcą. Obecnie przedsiębiorcy, sektora spożywczego mają do dyspozycji wiele standardów jakości żywności, jednak brak im wiedzy umożliwiającej właściwe podejście do kwalifikowania dostawców do współpracy i ich okresowej oceny [14]. W literaturze przedmiotu opisane zostały różne metody kwalifikowania dostawców, jak: analiza zdolności dostawcy do spełnienia wymagań jakościowych, terminowości dostaw, możliwości technicznych i oferty cenowej [16]. Natomiast przy okresowej ocenie dostawców proponuje się korzystać z audytów i bazować na ich wynikach. Jednak pojedyncze audyty są w wielu przypadkach niewystarczające, ponieważ błędy i problemy w działaniu dostawcy mogą nie zostać zidentyfikowane. W dodatku, aby dokonać oceny ryzyka dostawców, audytorzy potrzebują określonej wiedzy i umiejętności innej niż w przypadku audytorów przeprowadzających audyty certyfikacyjne [14]. Dlatego warto korzystać również z innych metod okresowej oceny dostawców. Mogą to być: analiza jakości dotychczasowych dostaw, z uwzględnieniem reklamacji, ciągłości i terminowości dostaw, ankiety samooceny dostawców, badania zdolności ich procesu produkcyjnego, analiza warunków cenowych, szybkości reakcji na zamówienie, działań gwarancyjnych, elastyczności oraz ich wizytowanie [13, 16]. Ważną rolę w produkcji bezpiecznych środków spożywczych odgrywa dostę[...]

Towards optical atomic clock and metrology with cold strontium atoms


  Techniques of laser cooling and trapping of atoms and ions have opened new possibilities for measurements with ultimate accuracy. The almost full reduction of Doppler broadening and precision control over external degrees of freedom of atoms and ions enabled improvement of accuracy of time and frequency standards. It should be noted that present realizations of the standards of the second - the atomic fountain clocks can be realized only with cold atoms. Similarly, cold atoms and ions are at the heart of the optical atomic clocks, which open the way to the next generation of time and frequency standard (see review [1]). Optical clocks have already surpassed the accuracy of microwave clocks [2, 3] and reached inaccuracies below 10-15 with expected control of systematic effects at the 10-18 level. Although the standards using ions and atoms offer similar parameters, they have important technical differences: ions can be relatively easily trapped with electromagnetic forces and cooled to zero point of motion but strong ion-ion interactions limit the number of ions in a trap, hence most advanced experiments are performed with single ions. Neutral atoms are more difficult to trap, but offer the possibility of simultaneous measurements of large numbers of atoms increasing the S/N ratio. Moreover, atoms can be additionally confined in an optical lattice, which limits the atom-atom interactions without perturbing the clock transition [4, 5, 6]. Strontium atoms with two electron in the s shell in the ground state (total angular momentum J = 0) are very interesting for the metrology purpose. Simple energy level structure (see Fig. 1) and presence of a strong optical transition 1S0 - 1P1 opens the possibility to cool effectively atoms and trap them. Transition between the singlet ground and the lowest triplet states enables further cooling of atoms (transition 1S0 - 3P1), after which the ultra-narrow intercombination transition 1S0 - 3[...]

wpływ środowiska na stan techniczny kościoła wszystkich świętych w Sierotach


  Kościół katolicki pod wezwaniem Wszystkich Świętych w miejscowości Sieroty koło Pyskowic (pow. gliwicki) to zabytkowy, drewniano-murowany obiekt na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego [3] (fot. 1). Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1299 roku, jednak nie dotrwał on do czasów dzisiejszych [1]. Obecną świątynię wzniesiono w XV wieku. Najstarsze zachowane jej drewniane elementy pochodzą z 1457 roku, a murowane prezbiterium z 1470 roku. W minionych latach był on kilkakrotnie odnawiany (1895, 1904, 1907, 1957 r.), wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Kościół Wszystkich Świętych to obiekt jednonawowy, orientowany, o konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej. Kościół składa się z prezbiterium i zakrystii, zbudowanych z kamienia naturalnego na zaprawie wapiennej, oraz nawy (na rzucie prostokąta) z drewna jodłowego. Ściany prezbiterium i zakrystii wspierają się na płytko posadowionych fundamentach kamiennych, o zmiennej wysokości względem terenu. Natomiast ściany nawy oparte są na płytko posadowionych fundamentach kamiennych przez dębowe podwaliny. Do nawy od zachodu przylega kwadratowa wieża. Słupy narożne wykonane z drewna ciosanego posadowione na kamiennych i/ 12/2014 17 Kościół usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu (maksymalnie ok. 4,5 m nad poziom ul. Kościelnej), w otoczeniu nieczynnego już cmentarza oraz wiekowych drzew. Plac kościelny jest ogrodzony murem z kamienia łamanego, wybudowanym prawdopodobnie w XVIII wieku. Stan techniczny obiektu Szczegółowe oględziny obiektu oraz analiza materiałów archiwalnych [2], [4] wskazują na zły stan techniczny obiektu sakralnego. Dotyczy to w szczególności jego ścian w części przyziemnej oraz fundamentów, a także wieży, jak również wyposażenia kościoła i polichromii. Ściany prezbiterium i zakrystii pozostają silnie zawilgocone (fot. 2a), występują na nich też lokalne spękania. Ściany nawy głównej są pofałdowane i skor[...]

Nowa metoda magnetometrii optycznej

Czytaj za darmo! »

Współcześnie wykorzystywanych jest kilka metod pomiarów pola magnetycznego. Jedna z nich eksploatuje magnetyczne właściwości materiałów. Przykładami urządzeń, w których jest ona zastosowana, są gigantyczne magnetorezystory [1] i magnetometry oparte o magnetyczne złącza tunelujące [2]. Tego typu metody pozwalają na osiągnięcie czułości pomiarów pól magnetycznych w przedziale od 1 nT/Hz1/2 do [...]

Krzemowe struktury epitaksjalne dla krawędziowych ogniw słonecznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona w niniejszej pracy idea krawędziowego przetwornika fotowoltaicznego współpracującego z kolektorem fluorescencyjnym nawiązuje do rozwiązań proponowanych w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, które dotyczyły oświetlanych krawędziowo wielozłączowych ogniw VMJ (ang. Vertical Multi- Junctions), utworzonych przez bezpośrednie połączenie szeregu pojedynczych płytek krzemowych zawierających złącze p-n [1-3]. Zasadniczą zaletą ogniwa VMJ jest możliwość pracy przy bardzo wysokiej gęstości mocy padającego promieniowania [4-5]. Dla wytworzenia struktury krzemowej przeznaczonej do konstrukcji krawędziowego ogniwa fotowoltaicznego zastosowano metodę epitaksjalnego osadzania warstw krzemowych. Struktura czynna ogniwa została otrzymana w procesie epitaksji Wnioski Zastosowana technologia wytwarzania ogniw słonecznych pozwala na otrzymanie ogniwa o sprawności 14,2%, co świadczy o możliwości zastosowania jej w produkcji seryjnej. Dodatkowo badania własności optycznych ogniw pokazują, że w zakresie długości fali od 500…1000 nm znajduje się ponad 80% fotonów biorących udział w generacji par elektron‑dziura. Wzrost sprawności ogniwa uzyskano dzięki teksturowaniu przedniej powierzchni krzemowej płytki w roztworze 30% KOH pozwalającemu na zwiększenie powierzchni czynnej ogniwa słonecznego dzięki wytworzeniu na ich powierzchni nierównomiernie rozłożonych piramid. Uzyskana rezystancja właściwa świadczy o dobrym omowym kontakcie elektrody przedniej z krzemem. Literatura Rys. 5. Wewnętrzna wydajność kwantowa - EQE dla krzemowego ogniwa słonecznego, EQE_Si dla wzorca (fotodioda krzemowa Hamamatsu) Fig. 5. Internal quantum efficiency of solar cell - EQE for a silicon solar cell, EQE_Si for a standard (silicon photodiode Hamamatsu) Rys. 6. Topografia elektrody przedniej oraz strefy jej połączenia z podłożem krzemowym (SEM) Fig. 6. Topography of front electrode and its connection zone with Si substrate (SEM) [1] Dobrzań[...]

Luminescencyjne koncentratory energii promieniowania słonecznego w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni

Czytaj za darmo! »

Koncentrator luminescencyjny wykonywany jest w formie płyty lub folii polimerowej zawierającej centra luminescencyjne. Padające promieniowanie słoneczne jest absorbowane przez te centra. Koncentrator pracuje jako światłowód emitując promieniowanie do umieszczonego na krawędzi koncentratora ogniwa fotowoltaicznego. Stosowanie koncentratorów luminescencyjnych umożliwia zastąpienie materiału półprzewodnikowego tanim polimerem, co wiąże się z obniżeniem kosztów wytworzenia energii elektrycznej. Ideę koncentratora luminescencyjnego LSC (ang. Luminescent Solar Concentrator) przedstawia rys. 1. W ostatnich latach zespoły badawcze z Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec realizując program Unii Europejskiej "Fullspectrum", zajmują się problematyką koncentratorów luminescencyjnych. W prowadzonych obecnie badaniach stosowane są znacznie trwalsze i sprawniejsze barwniki perylenowe.. Ponadto, jako centra luminescencyjne w polimerowych koncentratorach LSC można wykorzystać kropki kwantowe oraz nanomateriały domieszkowane jonami ziem rzadkich [3]. Luminescencyjny koncentrator słoneczny powinien charakteryzować się następującymi właściwościami: - silną absorpcją promieniowania w zakresie długości fal do 950 nm oraz maksimum emisji ~1000 nm, - minimalnymi stratami w wyniku reabsorpcji, - bliską jedności wartością kwantowej sprawności luminescencji (FQY), - wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Wybór barwników O wyborze barwników organicznych decydowały następujące parametry: sprawność fluorescencji, przesunięcie stokesowskie determinujące straty związane z reabsorpcją, skuteczność wprowadzania barwnika w matrycę PMMA oraz trwałość fotochemiczna [6-8]. Wytypowano kilka rodzajów barwników, tak aby absorpcja zachodziła dla możliwie szerokiego zakresu widma światła słonecznego. Kierując się tymi kryteriami wyselekcjonowano z dwudziestu kilku dostępnych na rynku barwników następujące barwniki: dcm-pyran, coumarin 151 i styryl9 M. W f[...]

 Strona 1  Następna strona »