Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy AUGUSTYN"

Wpływ typu okna czasowego na niepewność wyznaczenia widma amplitudowego sygnału okresowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę właściwości probabilistycznych błędu wyznaczenia widma amplitudowego sygnału okresowego w warunkach niekoherentnego próbkowania. Wyniki analizy, z uwzględnieniem wpływu typu zastosowanego okna czasowego, zostały zweryfikowane metodą symulacji Monte Carlo.. Abstract. In this paper the probabilistic property analysis of error of amplitude spectrum determination of the periodical signal in non-coherent sampling conditions has been presented. The results of the analysis taking into account the influence of the applied time-domain window type have been verified using Monte Carlo simulation method. (Influence of the time-domain window type on the uncertainty of the periodical signal spectrum determination). Słowa kluczowe: widmo sygnału okresowego, próbkow[...]

Minimalizacja błędu rekonstrukcji w cyfrowym generatorze przebiegu sinusoidalnego z ekstrapolatorem zerowego rzędu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę właściwości błędu rekonstrukcji sygnału sinusoidalnego w generatorze wykorzystującym metodę bezpośredniej cyfrowej syntezy sygnału. Zaproponowano metodę minimalizacji tego błędu opartą na integralnej aproksymacji średniokwadratowej. Uzyskane wyniki zweryfikowano metodą symulacji Monte Carlo. Abstract. The article presents properties analysis of the reconstruction error of a sinewave in the generator that uses the method of direct digital signal synthesis (DDS). The method of minimising this error based on the integral approximation of root-mean-square value has been proposed. The obtained results were verified by Monte Carlo simulation method. (Minimising the reconstruction error in the digital sinewave generator with zero order hold). Słowa kluczowe: bezpośrednia cyfrowa synteza sygnału, błąd rekonstrukcji, integralna aproksymacja średniokwadratowa. Keywords: direct digital signal synthesis, reconstruction error, integral approximation of root-mean-square value, Monte Carlo method. Wstęp W układach pomiarowych wykorzystujących technikę cyfrowego przetwarzania sygnału do generacji sygnałów wymuszających często stosowany jest układ bezpośredniej cyfrowej syntezy sygnału (DDS). Podczas badania termicznych przetworników wartości skutecznej stosowane są wzorcowe źródła napięcia przemiennego, w których napięciowy sygnał sinusoidalny uzyskuje się poprzez aproksymację przebiegiem schodkowym [1-2]. W kalibratorach mocy stosowane są wielofazowe generatory przebiegów, w których istotną cechą jest dokładne odtworzenie kształtu i przesunięć fazowych pomiędzy przebiegami generowanymi w poszczególnych kanałach [3]. Również w niektórych układach do pomiaru składowych impedancji oraz układach z czujnikami indukcyjnościowymi do generacji sygnału sinusoidalnego wykorzystywany jest generator DDS [4-5]. W układach tego typu, sygnał wyjściowy jest odtwarzany na podstawie zapisanego w pamięci generatora ciągu próbek, k[...]

Wybrane problemy optymalizacji parametrów dwucewkowych przetworników indukcyjnościowych w bezstykowych pomiarach konduktywności elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy optymalizacji parametrów konstrukcyjnych dwucewkowych przetworników indukcyjnościowych wykorzystywanych w bezkontaktowych pomiarach konduktywności elektrycznej materiałów. Zoptymalizowane pod względem własności metrologicznych parametry przetwornika otrzymano na podstawie badań eksperymentalnych, które przeprowadzono w celu weryfikacji modelu matematycznego przetworników. Abstract. The paper deals with the optimization of design parameters of double coil transducers inductivity used in contactless electrical conductivity measurements of materials. Optimized in terms of the metrological properties parameters of the transducer were obtained on the basis of the experimental investigations, which was conducted to verify the mathematical model of these transducers. (Optimization of design parameters of double coil transducers inductivity used in contactless electrical conductivity measurements) Słowa kluczowe: bezstykowe pomiary konduktywności elektrycznej, przetwornik indukcyjnościowy. Keywords: contactless measurements of electrical conductivity, inductive transducer. Wstęp Przedstawiony w opracowaniach literaturowych [1, 2] model przetwornika indukcyjnościowego w wersji przelotowej o układzie dwucewkowym (rys.1) został poddany eksperymentalnej analizie w celu zoptymalizowania parametrów konstrukcyjnych pod względem własności metrologicznych, Rys.1. Struktura geometryczna przetwornika dwucewkowego a także weryfikacji modelu matematycznego, który jest opisany dla tego rodzaju przetworników równaniem przetwarzania [1]: (1) [...]

Cyfrowy system do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej materiałów przewodzących z wykorzystaniem platformy pomiarowej PXI

Czytaj za darmo! »

pracy przedstawiono cyfrowy system do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej materiałów dobrze i bardzo dobrze przewodzących, który został zbudowany w oparciu o modułową platformę kontrolno-pomiarową PXI. Jako przetwornik do bezstykowego pomiaru konduktywności wykorzystano dwucewkowy przetwornik indukcyjnościowy. Analizę porównawczą właściwości metrologicznych zrealizowanego systemu pomiarowego przeprowadzono klasycznymi metodami pomiarowymi do wyznaczania konduktywności elektrycznej materiałów przewodzących. Abstract. The paper presents a digital system for contactless electrical conductivity measurement of non-ferromagnetic materials. The system is built on a modular platform, PXI measurement and control. As a transduce for contactless measuring electrical conductivity is used double coil inductive transducer. A comparative analysis of the metrological characteristics of this system were conducted with conventional measuring methods for determining the electrical conductivity of conductive materials. (System for contactless electrical conductivity measurement of nonferromagnetic materials) Słowa kluczowe: bezstykowe pomiary konduktywności elektrycznej, przetwornik indukcyjnościowy, platforma kontrolno-pomiarowa PXI Keywords: contactless measurements of electrical conductivity, inductive transducer, the PXI platform.Wi.kszo.. powszechnie stosowanych metod pomiarowych do wyznaczania konduktywno.ci elektrycznej materia.ow przewodz.cych polega na po.rednim pomiarze ich rezystancji, ktore odbywaj. si. w sposob kontaktowy. Do okre.lenia konduktywno.ci elektrycznej wykorzystuje si. g.ownie mostki Wheatstone?fa oraz ich modyfikacje . podwojny mostek Kelvina, a tak.e metody czteroprzewodowe. Pomiary rezystancji, o warto.ciach ma.ych lub bardzo ma.ych rz.du m?¶ stwarzaj. niew.tpliwie du.e problemy. Bowiem na dok.adne wyznaczenie tak ma.ych rezystancji materia.u za pomoc. wspomnianych metod wp.ywa szereg negatywnych czynnikow, k[...]

 Strona 1