Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz SOBCZYŃSKI"

Metoda modulacji wektorowej w falowniku dwufazowym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia metodę modulacji wektorowej SVPWM w zastosowaniu do falownika dwufazowego. Proponowana metoda może być zastosowana w aplikacjach wykorzystujących dwufazowe lub jednofazowe silniki indukcyjne. Układy napędowe tego typu stosowane są w zakresie niewielkich mocy, przede wszystkim w sprzęcie gospodarstwa domowego oraz elektronarzędziach. W układach dwufazowych występują jedynie c[...]

Badania symulacyjne wybranych przekształtników przeznaczonych do stosowania w układach napędowych o podwyższonej prędkości obrotowej


  Napędy elektryczne wykorzystujące silniki wysokoobrotowe coraz częściej znajdują zastosowanie w sprzęcie AGD, zastępując dotychczas powszechnie stosowane układy z silnikami komutatorowymi prądu przemiennego oraz silniki indukcyjne jednofazowe. Mała masa, zwiększona niezawodność i duża sprawność silników wysokoobrotowych w stosunku do silników tradycyjnych to argumenty przemawiające za ich stosowaniem. W artykule przedstawiono rozwiązania przeznaczone do zasilania silników indukcyjnych dwufazowych o podwyższonej prędkości obrotowej. Omówione topologie mogą również służyć do zasilania silników bezszczotkowych o magnesach trwałych PMBLDCM. Omówiono także wybrane wyniki badań symulacyjnych, m.in. przebiegi regulatorów prądu, przebiegi napięć i prądów wyjściowych przekształtników oraz prądy w linii zasilającej. Napęd wysokoobrotowy oprócz silnika o specjalnej konstrukcji wymaga również zastosowania odpowiednich przekształtników energoelektronicznych. W zależności od liczby faz i rodzaju silnika stosowane są różnorakie topologie układów przekształtnikowych [6, 7]. Przekształtnik z pełnomostkowym falownikiem napięcia do zasilania silników indukcyjnych dwufazowych Silniki wysokoobrotowe ze względu na charakterystyczne proporcje geometryczne, tj. małą średnicę oraz wydłużony pakiet stojana, sprawiają duże trudności podczas uzwajania, zwłaszcza wykonanie uzwojenia stojana silnika indukcyjnego trójfazowego o rozkładzie sinusoidalnym. Prostsze jest uzwojenie stojana silnika dwufazowego [1, 4]. Aby uzyskać wirujące pole magnetyczne w takim silniku należy dwa uzwojenia stojana (geometrycznie prostopadłe do siebie) zasilać napięciami przesuniętymi względem siebie o 1/4 okresu. Napięcia o tak zadanych przebiegach można zrealizować za pomocą trójgałęziowych lub dwugałęziowych falowników z modulacją szerokości impulsów (PWM): (1) gdzie: uα - napięcie w osi α, uβ - napięcie w osi β, U - amplituda napięcia, ω - pul[...]

Badanie zasilacza plazmotronu


  Plazmotron to urządzenie służące do wytwarzania plazmy - a dokładniej tzw. plazmy zimnej. Temperatura plazmy w zależności od warunków osiąga wartości rzędu od 103 do 104 K. Rozróżniane są dwa rodzaje plazmotronów: z łukiem zewnętrznym i wewnętrznym. Różnica polega na sposobie wytwarzania łuku elektrycznego pomiędzy elektrodami. W przypadku łuku wewnętrznego powstaje on pomiędzy wewnętrznymi elektrodami urządzenia. Łuk zewnętrzny powstaje pomiędzy obrabianym materiałem a elektrodą urządzenia. Plazmotrony są powszechnie stosowane w technice spawalniczej do trudno- lub nietopliwych materiałów. Służą również do cięcia takich materiałów. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie plazmy do utylizacji odpadów. Odpady z wysoką zawartością związków nieorganicznych (popioły, azbest itp.) podczas spalania plazmą zostają poddane procesowi zeszklenia [2]. Plazmotron z łukiem wewnętrznym Plazmotron z łukiem wewnętrznym jest zasilany energią elektryczną z sieci 3-fazowej odpowiednim zasilaczem. Moc badanego plazmotronu wynosi 120 kW. Firma wykorzystuje technologię plazmy niskotemperaturowej do utylizacji odpadów elektronicznych (obwodów drukowanych urządzeń elektronicznych). Utylizowane odpady są m.in. nośnikiem energii zawartej w produkcie zgazowania w łuku plazmowym, jakim jest gaz [...]

Model of PV inverter in H4 and H5 topologies for power loss analysis DOI:10.15199/48.2018.03.31

Czytaj za darmo! »

In many applications of renewable energy high performance power electronics converters are desirable for coupling low voltage power supplies to loads operating at significantly higher voltage levels [1]-[2]. Low input voltages result in high currents flowing through the components of the inverter, resulting in increased power losses, proportional to the square of the current [3]. Energy losses can reduce system efficiency so much that achieving a target output power becomes impossible, so limiting losses often determines practical implementation of converter. There are topologies of inverters with and without galvanic isolation. Transformer converters increases the cost and the power losses, so the efficiency of the system is reduced [4]. Hence, transformer-less inverters are nowadays one of the most popular power electronic devices used to connect green energy sources to the electrical grid [5]-[6]. Many control mechanisms have been proposed to regulate the inverter output current that is injected into the utility grid [7]-[8]. This paper compares simulation results of two converters mainly in terms of power losses of semiconductor components. Compared topologies of H4 and H5 galvanic resistors were compared.Simulation results have been obtained by using PSIM software [9]. Power electronics semiconductor losses This part presents the models to find out the power losses of each presented power electronics converter. Power losses affect the efficiency of the inverter, the heat sink dimensions and cooling method. This note describes the theory behind the calculation and show how to calculate the power losses for the IGBT and Diode respectively. The modelling process will be detailed in the following. IGBT module total losses The considered power electronics module consists of an IGBT transistor and an anti-parallel diode. There are three kinds of losses in Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT transistor) and anti-parall[...]

Zarys analizy mocy pobieranej przez obrabiarkę CNC DOI:10.15199/13.2017.11.3


  Rozważania dotyczące mocy w obwodach elektrycznych prowadzone są od ponad stu lat i pomimo upływu czasu oraz wykorzystania coraz to bardziej zaawansowanego aparatu matematycznego, ciągle brak jednej ogólnej, powszechnie akceptowalnej teorii mocy (Czarnecki 2005, Firlit 2009, 7, Zajkowski 2016, 1500, Bartman i Sobczyński 2016, 394). Problemy z opisem mocy dotyczą głównie obwodów, w których występują odkształcenia przebiegów sygnałów elektrycznych. Najczęściej obwód zawierający odbiorniki nieliniowe zasilany jest bezpośrednio z sieci, wówczas niesinusoidalny charakter posiada przebieg prądu. Coraz częściej jednak w obwodach elektrycznych występują przemienniki częstotliwości, wykorzystywane do regulacji prędkości napędów wyposażonych w silniki indukcyjne i wówczas niesinusoidalny kształt posiada napięcie, bezpośrednio zasilające układ wykonawczy (Bartman 2016, 358). Niezależnie od tego czy odkształcony charakter ma przebieg prądu czy napięcia problem z opisem mocy pozostaje ciągle nierozwiązany. Opis mocy w obwodach z odbiornikami nieliniowymi, okazuje się więc kolejnym, obok pomiarów i analiz czasowych oraz częstotliwościowych, zagadnieniem stawiającym nowe, bardziej złożone, wyzwania przed badaczami. Powszechnie znane, z teorii, rodzaje mocy w postaci mocy czynnej, biernej i pozornej nie oddają właściwie przepływu energii w obwodach z odbiornikami nieliniowymi, szczególnie definicja mocy biernej budzi wśród badaczy wiele wątpliwości (Czarnecki 2006, 2, Wciślik 2014, 5). W pracy przedstawimy fragment analizy mocy pobieranej przez obrabiarkę CNC, reprezentującą jednofazowe odbiorniki nieliniowe pobierające prąd o[...]

Analiza parametrów przebiegów elektrycznych urządzeń domowych - odkurzacz DOI:10.15199/13.2018.10.2


  Współczesne gospodarstwa domowe bardzo powszechnie wykorzystują różnorakie urządzenia elektryczne. Nie tylko wzrosła liczba używanych urządzeń ale zmieniła się również ich specyfika, urządzenia liniowe są powszechnie wypierane przez urządzenia nieliniowe. Przykładem może być zastąpienie klasycznej żarówki, o charakterystyce bliskiej liniowej przez oświetlenie LED charakteryzujące się dużą nieliniowością. Powszechnie wykorzystywane są urządzenia wyposażone w elektroniczne układy kluczujące czy też zasilacze impulsowe, posiadają one niższą cenę oraz wyższą efektywność wykorzystania energii elektrycznej, niestety one również są nieliniowe. Ponieważ charakterystyka prądowo-napięciowa urządzeń nieliniowych nie jest linią prostą ich praca w obwodzie powoduje przepływ prądu niesinusoidalnego. Praca urządzeń nieliniowych może powodować zniekształcenie napięcia zasilającego [1], a tym samym powodować pogorszenie jakości dostaw energii elektrycznej. Zniekształcenie napięcia zasilającego może być przyczyną zaburzeń w pracy wrażliwych urządzeń i powodować ich "wieszanie się" Odkształcenia prądu wpływają również na charter mocy pobieranej przez urządzenie - pojawiają sie komponenty nie mające charakteru mocy czynnej, zwiększające moc pozorną i pogarszające współczynnik mocy. Badanie przebiegu wielkości elektrycznych (napięć, prądów, mocy) odbiorników nieliniowych nastręcza pewnych trudności, gdyż nie spełniają one zasady superpozycji. Ich pomiary wymagają zastosowania wysokiej klasy przyrządów [2-4], a analizy zmuszają do precyzji i dokładności [5-7]. Anzaliza przebiegów elektrycznych Analiza odkształcenia prądów i napięć może być ukierunkowana na: rozpoznanie stanu energetycznego sieci, określenie jakości dostaw energii elektrycznej, ustalenie przyczyn odkształcenia, lokalizację miejsca ich powstawania, łagodzenie skutków ich występowania. Bardzo często w celu wyodrębnienia poszukiwanych cech konieczna jest transformacja sygnału z [...]

Sterowanie silnikiem BLDC pracującym jako element hybrydowej platformy latającej

Czytaj za darmo! »

Bezzałogowa platforma latająca napędzana silnikiem spalinowym charakteryzuje się przewymiarowaniem mocy napędu. Ma to związek przede wszystkim ze wzmożonym zapotrzebowaniem na energię w fazie wznoszenia urządzenia. Aby móc stosować w takiej platformie silniki spalinowe o zmniejszonej mocy, konieczne jest wspomaganie ich w fazach przejściowych lotu. Proponowane rozwiązanie odnosi się do zastosowania silnika BLDC pracującego w hybrydzie szeregowej z silnikiem spalinowym. Sposób sterowania silnikiem bezszczotkowym jest przedmiotem badań prezentowanych w artykule. Abstract. The power redundancy is characterized an unmanned flying platform powered by diesel engine. This is linked primarily to the higher demand for energy in the climb of the device. To be able to use the platform with engines of the reduced power, it is necessary to assist them in the transitional phases of flight. The proposed solution addresses the application of BLDC motor working as a serial hybrid with the internal combustion engine. How to control the brushless engine is the subject of the research presented in the article. (Control of BLDC motor working as flying hybrid platform component) Słowa kluczowe: BLDC, napęd hybrydowy, FPGA, symulacja w czasie rzeczywistym Keywords: BLDC, hybrid drive, FPGA, real-time simulation Wprowadzenie Silniki BLDC posiadają szereg zalet, które decydują o ich zastosowaniu w wielu rozwiązaniach technicznych. Do zalet tych należą m.in.: - prosta konstrukcja mechaniczna, - wysoka sprawność, - dobre właściwości dynamiczne, - duża gęstość mocy. Szczególnie ostatnia z wymienionych zalet determinuje zastosowanie silnika bezszczotkowego DC w napędzie bezzałogowej platformy latającej, gdyż duża gęstość mocy oznacza małe gabaryty i masę silnika. Silnik bezszczotkowy prądu stałego w proponowanym rozwiązaniu jest zasilany ze źródła napięcia stałego (bateria akumulatorów) poprzez komutator elektroniczny, którego rolę pełni przekształtnik energ[...]

Evaluation of the Impact of Specialized Biotechnological Laboratory Equipment in the Context of Higher Harmonics Generation

Czytaj za darmo! »

Specialized laboratory equipment, often uses power converters, which are the source of higer harmonics. These devices, depending on their functions, are composed of several additional elements (such as UV light, a heater).They also enable the speed adjustment .Mostly, these are low-power devices used in laboratories, scientific research units engaged in research and teaching. Streszczenie. Specjalizowane urządzenia laboratoryjne, bardzo często wykorzystują przekształtniki energoelektroniczne, które są źródłem wyższych harmonicznych. Urządzenia te w zależności od swoich funkcji składają się z kilku dodatkowych elementów (np. lampa UV, grzałka), a także umożliwiają regulację prędkości. Najczęściej są to urządzenia małej mocy i stosowane są w laboratoriach badawczo-naukowych jednostek prowadzących badania naukowe i zajęcia dydaktyczne. (Specjalizowane wyposażenie laboratorium biotechnologicznego z uwzględnieniem wyższych harmonicznych) Słowa kluczowe: odkształcenia napięcia i prądu, wyższe harmoniczne, specjalizowane urządzenia laboratoryjne Keywords: Voltage and Current Distortion, Higher Harmonics, specialized laboratory equipment Introduction Commonly used non-linear devices are the sources of higher harmonics, which increase the apparent power of devices and power losses in the power lines, but information about their impact on the supply network of specialized laboratory equipment can rarely be found in the literature. Higher harmonics also cause electromagnetic interference and sometimes strong resonance phenomena. In this way, they adversely affect the operation of security systems, automation and control systems, robot and communication, as well as other receivers of electricity. The results are economic losses caused by decrease in reliability and service life of these devices. Correct operation of electrical equipment is possible under the right conditions, in terms of the guarantee by the manufacturer of the device. They ma[...]

 Strona 1  Następna strona »