Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt GRABARCZYK"

Accuracy of the measurement of electric charge transferred during ESD with capacitive loaded discharge electrode

Czytaj za darmo! »

In the paper there was presented the theoretical analysis of the accuracy of the measurement of the electric charge transferred through the plasma channel of electrostatic spark discharge by applying the discharge, metallic ball electrode loaded with the high quality capacitor. It was proved that applying the measurement capacitor of sufficiently high capacity, the error of the charge measurement could be freely decreased. Streszczenie. W artykule przedstawiono teoretyczną analizę dokładności pomiaru ładunku elektrycznego przenoszonego przez kanał plazmowy w czasie iskrowego wyładowania elektrostatycznego, za pomocą metalowej, kulistej elektrody wyładowczej, obciążonej nisko-stratnym kondensatorem Wykazano, że zwiększając pojemność kondensatora, można dowolnie zmniejszać błąd pomiaru spowodowany indukowaniem ładunku w obwodzie pomiarowym w czasie zbliżania sondy do obiektu naelektryzowanego, przed wystąpieniem wyładowania.(Dokładność pomiaru ładunku elektrycznego przenoszonego podczas wyładowania elektrostatycznego, za pomocą elektrody wyładowczej obciążonej pojemnościowo)." Keywords: electrostatics, electrostatic discharge, electrostatic charge transfer, charge measurement, transferred electrostatic charge Słowa kluczowe: elektryczność statyczna, wyładowanie elektrostatyczne, przenoszenie ładunku, pomiar ładunku elektrostatycznego Introduction According to the BIA’s [1] statistics and the other [2], the electrostatic discharges (ESDs) were the source of about 8.5% ignition of dust explosive atmospheres. Probably, the statistics for gas atmospheres are similar. For this reason the prevention of electrostatic discharges in the vicinity of explosive atmospheres is an obligation for the employers [3] in European Union. In general, the assessment of the risk of explosion initiated ESD is based on the comparison of the potential energy of possible ESD with the minimum ignition energy (MIE) of the explosive atmospheres. There ere a few[...]

Electrostatic potential of surface charge - error of the measurements made with electrostatic field mill voltmeter

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono numeryczną analizę błędu pomiaru potencjału ładunku elektrostatycznego na powierzchni płaskiego, cienkiego dielektryka, wykonywanego bezkontaktowym, młynkowym miernikiem strumienia indukcji elektrycznej, przeskalowanego przy użyciu rozległej, płaskiej elektrody metalowej o zadanym potencjale elektrycznym względem uziemionego miernika. Wykazano, że taki pomiar, stosowany w przeciwwybuchowej ochronie antystatycznej, może być obarczony błędem ujemnym rzędu 45 - 55 %. (Błąd pomiaru potencjału ładunku powierzchniowego, wykonanego bezkontaktowym woltomierzem młynkowym). Abstract. This paper presents numerical analysis of the error of the measurement of the electric potential of electrostatic surface charge distributed on the thin dielectric plane. The virtual measurement was made with the field mill voltmeter, calibrated with metallic plate which electric potential was established in respect to the earthed filed mill voltmeter. Słowa kluczowe: błąd pomiaru, elektryczność statyczna, potencjał elektrostatyczny, miernik młynkowy natężenia pola. Keywords: measurement error, static electricity, electrostatics potential, field mill meter. Introduction Electrostatic discharges (ESD) in the hazardous area were assumed to cause about 8.5 - 10% accidents of explosions/fires of explosive atmospheres (EX) [1,2,3]. Currently, on the territory of EU, the risk assessment of the EX ignition, was obligatory, also by ESDs. The EX ignition risk assessment is a process of comparison the measured values of some physical quantities to their critical values, established by technical standards (e.g. [4]), or by the state regulations. There can be distinguished two groups of analysed physical quantities - related to the environmental and material properties and to the accumulated energy of electric field around the [...]

The hazard of ignition of explosive atmospheres by electrostatic corona discharges Zagrożenie zapłonem atmosfer wybuchowych przez elektrostatyczne wyładowania ulotowe DOI:10.12916/przemchem.2014.256


  Contemporary ideas on the risk of ignition of sensitive explosive atmospheres (min. ignition energy less than 0,1 mJ) by positive electrostatic corona discharge in the streamer phase were reviewed (15 refs.). Przedstawiono współczesne poglądy na temat niebezpieczeństwa zapłonu atmosfer wybuchowych o minimalnej energii zapłonu MIE < 0,1 mJ, przez elektrostatyczne dodatnie wyładowania ulotowe. Stwierdzono, że zapłon jest możliwy przez wyładowania w fazie strimerowej. Wyładowania elektrostatyczne (ESD) są istotnym źródłem zapłonu atmosfer wybuchowych. Powodują ok. 8,5% zapłonów atmosfer pyłowych1). Dla atmosfer gazowych brak jest danych statystycznych, ale z uwagi na mniejsze wartości minimalnej energii zapłonu (MIE), prawdopodobnie udział ESD jest tu większy. W ochronie antystatycznej wyróżnia się kilka rodzajów ESD2). Obok wyładowań pojemnościowych, najgroźniejsze są wyładowania snopiaste rozprzestrzeniające się (propagating brush discharge), o energii do kilkunastu dżuli. Mogą zapalać wszystkie atmosfery wybuchowe spotykane w praktyce przemysłowej. Zachodzą głównie z naelektryzowanych warstw dielektryków3) o grubości mniejszej od 8 mm, umieszczonych na powierzchni obiektów przewodzących, tworzących swoisty kondensator, zdolny do kumulacji ładunku elektrycznego. Dochodzi do nich przy zbliżaniu obiektu przewodzącego (także ciała człowieka) do powierzchni dielektryka albo przy elektrycznym jego przebiciu. Występują najczęściej na ścianach silosów,przy powierzchni kontenerów elastycznych (big bag), w rurociągach wykonanych z tworzyw sztucznych lub na taśmociągach. Równie silne są pojemnościowe wyładowania iskrowe (capacitive spark discharge), o energii dochodzącej do kilku dżuli. Występują między obiektami p[...]

Electrostatic discharges at working posts – evaluation of possibility of their investigating with photographic methods DOI:10.15199/48.2016.12.11

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rodzaje wyładowań elektrostatycznych spotykanych na stanowiskach pracy oraz powodowane przez nie zagrożenia. Autor zaproponował zastosowanie do badania właściwości wyładowań metody fotograficzne z użyciem cyfrowych aparatów fotograficznych i ultraszybkich kamer CMOS. Na przykładzie badania wyładowania snopiastego rozprzestrzeniającego się i wyładowania snopiastego omówiono podstawowe zalety i ograniczenia tej metody Abstract. In the paper there were listed kinds of electrostatic discharges met at the working posts and the hazards caused by those discharges. Author proposed the use for investigating the characteristics of discharges the photographic methods, applying classic digital cameras and ultra fast CMOS cameras. On the basis of the example of investigating of propagating brush discharge and brush discharge the advantages and limits of the method were discussed. (Wyładowania elektrostatyczne na stanowiskach pracy - ocena możliwości ich badania metodami fotograficznymi). Słowa kluczowe: wyładowania elektrostatyczne, zagrożenia elektrostatyczne, wyładowania snopiaste, ultraszybka kamera, fotografia. Keywords: electrostatic discharges, electrostatic hazards, brush discharges, ultrafast shutter camera, photography. Introduction The electrostatic discharge (ESD) is a pulse of electrical current in the air, between two objects at high enough difference of potentials and the source of which is the electrostatic charge. ESD duration is short (several nanoseconds up to few hundred microseconds) because of the limited value of locally available electrostatic charge. In the area of occupational safety, there were distinguished a few kinds of ESDs: 1) corona - between conducting sharp point or edge (surface curvature diameter less than 5 mm) and the other conducting object or electrified dielectric (solid or liquid) if the potentials difference is at least a few kilovolts. Its energy is less than 0.1 mJ. Probably p[...]

Radioelectronic methods for ESD detection and localization

Czytaj za darmo! »

The method and model of the radio receiving, shortwave, devices for electrostatic spark discharges (ESDs) detection and localisation were presented. The coordinates of the place of ESDs as a sources of electromagnetic pulses were calculated automatically (by PC), by comparison of directions of signals received by shortwave, logarithmic receivers with orthogonal loop antennas. Streszczenie. Przedstawiono metodę i model urządzenia radiowego do wykrywania i lokalizacji wyładowań elektrostatycznych. Współrzędne miejsca wyładowania jako źródła impulsu elektromagnetycznego wyznaczano automatycznie (komputer PC) przez porównywanie kierunków odbieranego sygnału, wyznaczanych przez odbiorniki krótkofalowe z pętlowymi antenami magnetycznymi. (Radioelektroniczne metody detekcji i lokalizacji ESD) Keywords: electrostatic discharge, spark discharge, electromagnetic radiation, transient field, radio receiver. Słowa kluczowe: wyładowanie elektrostatyczne, wyładowanie iskrowe, promieniowanie elektromagnetyczne, pole impulsowe, odbiornik radiowy. Introduction The electrostatic discharges (ESDs) are the third cause of the ignition of explosive atmospheres (EX) and explosions (about 8-10% of explosion events). According to the Directive 1999/92/EC [1], in European Union the prevention static electricity as a possible source of ignition of EXs at the work places is obligatory. The employers, according to the Article 4 Assessment of explosion risks “shall assess the specific risks arising from explosive atmospheres, taking account at least of: — the likelihood that explosive atmospheres will occur and their persistence, — the likelihood that ignition sources, including electrostatic discharges, will be present and become active and effective,…." As far as today, there are no technical standards on methods of such assessment, harmonized with that Directive. It seems to be very helpful for risk assessment to have technical pos[...]

 Strona 1