Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew WATRAL"

Elementy analizy pola magnetycznego w szczelinie na przykładzie wybranego przetwornika indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania syntezy pola magnetycznego do określenia charakterystyki przetwarzania w przetwornikach indukcyjnych ze szczeliną powietrzną. Dla przetwornika indukcyjnego dławikowego, w oparciu o zbudowany trójwymiarowy model numeryczny, dokonano obliczeń rozkładu pola magnetycznego przy różnych szczelinach powietrznych. Otrzymane wyniki symulacji wykorzystano [...]

Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania elektromagnetycznego przetwornika przepływu cieczy

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia dyskusję problemu pomiaru prędkości przepływającej cieczy w kanale otwartym z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. Jego celem było opracowanie metodyki eksperymentu i przetwarzania danych oferujących wyznaczenie charakterystyki przetwarzania opracowanego przez autorów przetwornika oraz możliwość oszacowania niepewności pomiaru prędkości przepływu w kontekście obowiązujących zaleceń normatywnych. Abstract. The paper presents the discussion of the problem of the flow velocity measurements in open channels with the use of the electromagnetic method. The scope was to develop a methodology of experiments and data processing for finding both, the input-output characteristics and the uncertainty formulas for an electromagnetic sensor made by authors. The methodology should respect the current normative recommendations. (Input-Output Characteristic of an Electromagnetic Flow Meter). Słowa kluczowe: pomiary przepływu, przetwornik elektromagnetyczny, niepewność pomiaru, charakterystyka przetwarzania, . Keywords: flow measurement, electromagnetic sensor, measurement uncertainty, input-output characteristic. Wstęp Elektromagnetyczna metoda pomiaru przepływu cieczy w kanale otwartym stanowi alternatywę dla szeregu podejść klasycznych, do których zalicza się pomiar prędkości młynkiem hydrometrycznym, metodę objętościową, spiętrzeniową, zwężkową, itp. Jej podstawową zaletą jest fakt, że napięcie wyjściowe z przetwornika przenosi informację o średniej prędkości przepływającej cieczy i nie zależy od jej rozkładu poprzecznego. Przepływomierze elektromagnetyczne są ponadto urządzeniami dwukierunkowymi, charakteryzują się wysoką odpornością na działanie środowisk agresywnych, nie zawierają ruchomych części mechanicznych i umożliwiają wykonywanie pomiarów przy zmiennej wysokości napełnienia kanału. Stosowany w metodzie przetwornik wymaga wzbudzenia sztucznego pola magnetycznego, umożliwiającego wykorzystanie zjawiska Faradaya[...]

Typoszereg przepływomierzy elektromagnetycznych dla kanałów otwartych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono doświadczenia z budowy typoszeregu przepływomierzy elektromagnetycznych przeznaczonych do małych otwartych kanałów przepływowych. Poza budową dwóch modeli przepływomierzy, efektem realizacji projektu było powstanie unikatowego środowiska programistycznego umożliwiającego zarówno projektowanie jak i badania symulacyjne opracowywanych konstrukcji przepływomierzy. Abstract. The paper presents the experience gained during the design of a family of electromagnetic flow meters for small open channels. The results of the project include not only two flowmeter models but also the unique software environment for the design and numerical modeling of flowmeters. (Experience gained during the design of a family of electromagnetic flow meters for small open channels) Keywords: flow measurement, electromagnetic flowmeter Słowa kluczowe: pomiar przepływu, przepływomierz elektromagnetyczny Wstęp Artykuł prezentuje wyniki realizacji projektu badawczorozwojowego, którego efektem jest opracowanie typoszeregu przepływomierzy elektromagnetycznych przeznaczonych do małych otwartych kanałów w systemach irygacyjnych lub oczyszczalniach ścieków. Struktura opracowanego przepływomierza elektromagnetycznego przedstawiona jest na Rys.1 i składa się z czterech podstawowych elementów: cewki wzbudzającej pole magnetyczne, przedwzmacniacza pomiarowego, wzmacniacza prądowego i jednostki centralnej. Rys.1. Schemat blokowy przepływomierza elektromagnetycznego Rozmiar kanałów przepływowych został ograniczony do 2m szerokości, natomiast opracowane procedury projektowe jak i technologia wykonania cewek wzbudzających nie wykazują takich ograniczeń. Budowa przepływomierza elektromagnetycznego W oparciu o badania symulacyjne przeprowadzone w opracowanym środowisku programistycznym, Autorzy zdecydowali się na wykorzystanie cewki wzbudzającej typu "double deck", która zapewnia znacznie korzystniejszy rozkład pola magnetycznego niż dotychczasowe [...]

Optymalizacja konstrukcji cewki przepływomierza elektromagnetycznego DOI:10.12915/pe.2014.08.055

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę projektowania cewki wzbudzającej przepływomierza elektromagnetycznego dla kanałów otwartych i zamkniętych o przekroju prostokątnym. Porównano pod względem jakości generowanego pola magnetycznego cewkę typu double deck oraz cewkę Helmholtza. Zbadano wpływ długości cewki Helmholtza na rozkład pola magnetycznego w strefie pomiarowej kanału przepływowego. Abstract. Paper presents some problems of excitation coil design for electromagnetic flow meter dedicated for open and close channels with rectangular cross section. Two types of coil were compared, double deck type and Helmholtz coil. The influence of the type and length of the Helmholtz coil on magnetic field distribution in measurement zone are discussed. Optimisation of the coil of electromagnetic flowmeter Słowa kluczowe: pole magnetyczne, przepływomierz elektromagnetyczny, cewka wzbudzająca Keywords: magnetic field, electromagnetic flow meter excitation coil doi:10.12915/pe.2014.08.55 Wprowadzenie Głównym problemem projektowym w przepływomierzu elektromagnetycznym (PEM) dla kanału otwartego jest zapewnienie równomiernego rozkładu pola magnetycznego w strefie pomiarowej przez specjalnie zaprojektowaną w tym celu cewkę wzbudzającą. Konstrukcja cewki powinna również ograniczać efekty brzegowe zakłócające pole elektryczne, które w konsekwencji zmniejszają s[...]

Wybrane aspekty badań eksploatacyjnych autonomicznych zasilaczy dla zastosowań specjalnych DOI:10.15199/48.2018.09.27

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań był układ zasilania przenośnego miernika wysokomocowych pól elektromagnetycznych dedykowanego do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Zaprojektowany zasilacz musi mieć zdolność bezawaryjnej pracy w szerokim zakresie temperatur oraz w otoczeniu pól elektromagnetycznych dużych energii. Do głównych wymagań środowiskowych dla zbudowanego układu zasilania należy zapewnienie możliwości pracy autonomicznej miernika, przez co najmniej 4 godziny oraz odzyskanie ponownej gotowości do działania w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. Typowa struktura układu zasilacza przedstawiona jest na rys. 1. Obciążenie Układ zarządzania energią Źródło energii elektrycznej Magazyn energii DC/DC Zewnętrzne źródło energii elektrycznej Rys.1. Struktura układu zasilającego W strukturze tej poza zasilaczem sieciowym wyróżniamy magazyn energii w skład, którego wchodzą, zasobnik energii elektrycznej (źródło energii elektrycznej), układ zarządzania energią oraz ewentualnie przetwornica DC/DC. Z punktu widzenia odporności na ekstremalne warunki klimatyczne najistotniejszym jest wykorzystywane źródło energii elektrycznej. Analizując wpływ poszczególnych parametrów klimatycznych na wydajność zastosowanego zasobnika energii okazuje się, że temperatura pracy ma dominującą rolę. Temperatura determinuje pojemność i rodzaj użytych akumulatorowych źródeł energii. Przykładowo znamionowa temperatura pracy bezobsługowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych wynosi 200C i dlatego wykorzystując je w niskich temperaturach należy uwzględnić spadek pojemności akumulatora i dobierać ją z odpowiednim zapasem [1]. W temperaturze 00C pozostaje do dyspozycji średnio ok. 85% pojemności znamionowej a w 100C i 200C odpowiednio 75% i 65%. Natomiast praca w podwyższonych temperaturach powoduje dramatyczne skrócenie żywotności ogniw, która zmniejsza się o połowę na każdy wzrost temperatury o 80C powyżej znamionowej temperatury prac[...]

Problematyka pomiaru prędkości przepływu cieczy metodą ultradźwiękową w naturalnych małych kanałach otwartych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono potrzeby monitorowania oraz pomiaru przepływu cieczy z wykorzystaniem fali ultradźwiękowej na małych otwartych kanałach przepływowych. Omówiono zasady pomiaru przepływu cieczy tą metodą oraz jej wady i zalety. Omówiono główne źródła błędów metody ultradźwiękowej pod kątem jej aplikacji do pomiaru przepływu w małych naturalnych kanałach melioracyjnych. Abstract. The paper presents the ways of ultrasonic monitoring and measurement of water flow in small natural channels. The idea of ultrasonic method for volume flow measurement is presented and its advantages and disadvantages are discussed. The main error sources, and their influence to the measurement accuracy in case of application of ultrasonic method for flow measurement in small, natural open channels are[...]

Analiza wpływu cewki wzbudzającej na rozkład pola magnetycznego w przepływomierzu elektromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono problematykę projektowania przetwornika pierwotnego przepływomierza elektromagnetycznego dla kanałów otwartych. Rozpatrywano możliwość zastosowania tradycyjnej cewki wzbudzającej pole magnetyczne typu siodłowego oraz nowego typu cewki podwójnej. Zbadano wpływ rodzaju cewki oraz jej długości na rozkład pola magnetycznego w strefie pomiarowej kanału przepływowego. Abstract. Paper presents some practical aspects of excitation coil design for electromagnetic flow meter dedicated for open channels. Two types of coil are discussed, traditional saddle type and new double deck type. The influence of the type and length of the coil on magnetic field distribution in measurement zone are discussed. (Some practical aspects of excitation coil design for electromagnetic fl[...]

Practical validation of flow meter design environment

Czytaj za darmo! »

This paper presents process of practical verification of an automated CAD environment for the design of a primary transducer of the electromagnetic flow meter. The verified system supports numerical simulation (analysis and optimal design) of the flow meter coil for a channel of given dimensions. Results of the design were compared to the measurements performed on the prototype coil. Streszczenie. W artykule przedstawiono proces praktycznej weryfikacji komputerowego systemu wspomagającego projektowanie przetwornika pierwotnego przepływomierza elektromagnetycznego. Testowany system umożliwia komputerową symulację (analizę rozkładu pola i optymalizację kształtu cewki) dla kanału o zadanych wymiarach. Wyniki projektowania zostały porównane z wynikami pomiarów pola generowanego przez prototyp zaprojektowanej cewki. (Praktyczna walidacja komputerowego system do projektowania przepływomierzy elektromagnetycznych) Keywords: CAD system, practical verification, numerical field simulation. Słowa kluczowe: systemy CAD, praktyczna weryfikacja, numeryczna symulacja pola elektromagnetycznego. Introduction Flow measurements are a well known and widely described metrological problem. The case becomes more complicated if the flow velocity in the open channel has to be measured. In such situation the relation between flow and fluid level is usually unknown, so the classic methods for flow calculation are inefficient. In such a case only two methods can be effectively used: electromagnetic method and an ultrasonic one. This paper concentrates on some aspects of electromagnetic flow measurement method for artificial channel with rectangular cross-section, a situation that can be very often found in a wastewater treatment plants or irrigation systems. The described channel has non-conductive banks and, because of its rectangular shape, the homogenous magnetic field should be induced [1]. Measurement heads of electromagnetic flow meters for small artif[...]

Discussion on the development of low power off-grid electromagnetic sensor

Czytaj za darmo! »

Presented paper describes the problems of the energy consumption limiting the applicability of electromagnetic sensors with electromagnetic sensor dedicated for flow measurements as an example. The initial investigation on the possibilities to use pulse excitation in the estimation of the flow velocity is discussed with respect to the electric model of the sensor as well as a proposal of an autonomous power supply. Streszczenie. Referat prezentuje problematykę zużycia energii ograniczającego możliwości zastosowania czujników elektromagnetycznych na przykładzie elektromagnetycznego czujnika przepływu cieczy. Przedstawiono w nim wyniki wstępnych badań nad możliwością wykorzystania pobudzania impulsowego z uwzględnieniem schematu zastępczego czujnika oraz propozycję autonomicznego układu zasilania. Ograniczenia możliwości zastosowania czujników elektromagnetycznych na przykładzie elektromagnetycznego czujnika przepływu cieczy Keywords: electromagnetic sensors, pulse excitation, autonomous supply. Słowa kluczowe: czujniki elektromagnetyczne, pobudzanie impulsowe, autonomiczne zasilanie. Introduction Distributed systems for the environment monitoring are made of measurement stations installed in remote locations, where the power grid is usually unavailable. As a result alternative power sources are necessary, which often rely on renewable energy. Unfortunately such sources do not offer high energy density levels, so the size of power stations are quite considerable. This implies the tendency to minimize the power requirements and simultaneously to increase the efficiency of a power station itself, yet retaining the quality and confidence level of the gathered sensor data. Measurement stations can include different sensor types, including electromagnetic ones, which inherently require considerable amounts of energy to generate the magnetic field of a required magnitude. A good example of such a sensor is an electromagnetic flowmeter, whi[...]

Development of the substitutive circuit for the electromagnetic flowmeter DOI:10.15199/48.2016.11.39

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of measurements of the electrical properties of the sensor in the electromagnetic flowmeter. The RC network and its parameters were identified for it. The influence of them on the LS flow velocity estimation in the pulse mode was also examined by simulation. The results showed that using oscillatory excitation gives erroneous results of estimation. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów własności elektrycznych czujnika w przepływomierzu elektromagnetycznym. Wyznaczono dla niego układ zastępczy RC oraz dokonano identyfikacji parametrów. Przebadano również metodą symulacyjną ich wpływ na estymację LS prędkości przepływu w trybie impulsowym. Wyniki dowodzą, że wykorzystanie pobudzania oscylacyjnego jest źródłem błędów estymacji (Budowa schematu zastępczego przetwornika elektromagnetycznego). Keywords: electromagnetic flowmeter, synthesis of passive networks, identification of the transfer function, LS estimation. Słowa kluczowe: przepływomierz elektromagnetyczny, synteza układów pasywnych, identyfikacja transmitancji, estymacja LS. Introduction In the field of flow measurements for open channels with the use electromagnetic transducers there is a great need to reduce their energy consumption, especially in the case of distributed monitoring systems where the problem with continuous access to the grid is obvious [1],[2],[3]. The possibility to lower the consumption is given by a simple electronic circuit transferring the energy from the electrochemical battery to the coil in a pulse way. The battery can be then charged by renewable sources of energy. The idea of such a solution is depicted in Figure 1A. Fig.1. The circuits of pulse excitation of the electromagnetic flowmeter when the energy accumulated in the coil is discharged with the short circuit based on a commutating diode (A) and through an additional capacitor (B) More detailed description of the circuit as well as the discussion o[...]

 Strona 1  Następna strona »