Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Zembaty"

Porównawcze obliczenia wpływu wstrząsów górniczych na przykładową halę stalową i żelbetową DOI:10.15199/33.2015.06.16


  W artykule przedstawiono wyniki przykładowych obliczeń wpływu efektów sejsmicznych na konstrukcję hali stalowej i żelbetowej przewidzianych do realizacji na terenach eksploatacji górniczej LGOM. Przedyskutowano różnice w efektach tych wpływówna siływewnętrznewprzypadku obu typówkonstrukcji. Słowa kluczowe: inżynieria sejsmiczna, spektra odpowiedzi, Metoda Elementów Skończonych, konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe.Wartykułach [1, 2] opisano procedurę sprawdzania wpływów sejsmicznych na nowo projektowane budynki na terenach górniczych LGOM, która jest wynikiem badań wykonanych dla KGHM PM S.A. w latach 2009 - 2012 [3], do których zaadaptowano europejską normę sejsmiczną Eurokod 8 [4]. Celemartykułu jest przedstawienie wyników obliczeń wg [3] przykładowej konstrukcji stalowej i żelbetowej, na podstawie których pokazano udział obciążeń wywołanych wstrząsami górniczymi w porównaniu z oddziaływaniami od obciążeń stałych i użytkowych. Założenia do obl[...]

Nieliniowa analiza komina żelbetowego pod obciążeniem sejsmicznym z uwzględnieniem wstępnego pochylenia DOI:10.15199/33.2016.05.14


  Artykuł przedstawia analizę stanu wytężenia żelbetowego komina pod obciążeniem sejsmicznym przy jednoczesnym uwzględnieniu jego wstępnego pochylenia związanego z wpływem górniczych deformacji podłoża. Komin obciążono ciężarem własnym i wiatrem zgodnie z lokalizacją oraz obciążeniemsejsmicznym. Przeprowadzono analizę wpływu pochylenia komina na jego odpowiedź dynamiczną przy wymuszeniu znanym akcelerogramem El Centro z 1940 r. Odpowiedź sejsmiczną oceniono, wykorzystując dodatkowo wybrane kryteria bezpiecznej pracy budowli sformułowane w Eurokodzie 8. Analizę uzupełniono wynikami w przypadku obciążenia zapisem silnego wstrząsu górniczego oraz projektowego modelu wstrząsu górniczego metodą spektrum odpowiedzi. Słowa kluczowe: kominy, oddziaływania sejsmiczne, analiza nieliniowa, szkody górnicze, pochylenie budowli.Analiza sejsmiczna kominów żelbetowych była przedmiotemwielu badań,m.in. [3, 5, 6]. Nie zawierają one jednak analizy wpływu wstępnego pochylenia na nieliniową odpowiedź dynamiczną konstrukcji, dlatego też podjęliśmy się jej wykonania. Nośność konstrukcji w ujęciu normy sejsmicznej Wprzypadku analizy rzeczywistych budowli należy rozpoznać kryteria wyznaczania nośności przekrojów i analizy akceptowalnej pracy budowli wg [...]

Analiza komina żelbetowego poddanego rotacyjnemu składnikowi wstrząsu górniczego DOI:10.15199/33.2017.06.15


  Składowa rotacyjna trzęsienia ziemi w całkowicie odmienny sposób, niż translacyjna, oddziałuje na budowle (rysunek 1). Pomimo wielu opracowań,m.in. [3], wciąż nie ma prac, które jednoznacznie określiłyby wpływ wymuszenia rotacyjnego na konstrukcje smukłe. Ze względu na brak zapisów sejsmicznych rotacji, dotychczasowe badania [3, 5, 6] obejmowały rozważania teoretyczne dotyczące wyprowadzenia zapisu rotacyjnego z dostępnych zapisów translacyjnych.Warto podkreślić, że temat sejsmicznych rotacji zyskał światowe uznanie [2, 3], pojawiło się więcej zapisów drgań podłoża o 6 stopniach swobody (np. [7]) i możliwa była dokładniejsza analiza wpływu wymuszeń rotacyjnych na konstrukcje.Analiza zaprezentowana w artykule miała na celu zbadanie wpływu łącznych wymuszeń translacyjnych i rotacyjnych na smuk[...]

Projektowanie budowli wg Eurokodu 8 na terenach górniczych LGOM DOI:10.15199/33.2015.06.15


  W artykule przedstawiono procedury dotyczące implementacji normy Eurokod 8 do projektowania budowli na terenach górniczych Legnicko-Głogowskiego OkręguMiedziowego. Opisano niezbędną procedurę wyznaczenia sił wewnętrznych budowli z zastosowaniem metody spektrum odpowiedzi. Słowa kluczowe: dynamika budowli, wstrząsy górnicze, metoda spektrum odpowiedzi, projektowanie budowli, Eurokod 8.Eksploatacja górnicza, której mogą towarzyszyć wstrząsy górnicze, na terenach silnie zurbanizowanych wymaga określania odporności dynamicznej budowli [1]. Szczególnie silne wstrząsy o magnitudzie Richtera mL = 4,3 występują na terenie Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) [2]. Pojawiła się więc potrzeba opracowania praktycznej metody projektowania budowli na efekty prognozowanych wstrząsów górniczych. W latach 2009 - 2012 zespół badawczy z Politechniki Opolskiej, przy współpracy specjalistów z Centrum Inżynierii Sejsmicznej "Eucentre" z Pavii weWłoszech, przygotował wytyczne do projektowania budowli na terenach aktywności parasejsmicznej LGOM [3].Wzwiązku z wprowadzeniem Eurokodu 8 [4], naturalnym wyborem była adaptacja tej normy do projektowania budowli na terenie LGOM. Trudnościwpraktycznym jej zastosowaniu dotyczyły: ■ różnicy zapisów wstrząsów górniczych i trzęsień ziemi (spektra Fouriera, czas trwania); ■ problemu uwzględnienia efektów lokalnej amplifikacji podłoża; ■ problemu określenia intensywności wstrząsów górniczych oraz[...]

 Strona 1