Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA BRZOSTEK-PAWŁOWSKA"

Rola metadanych w upublicznianiu i promocji kursów elektronicznych

Czytaj za darmo! »

Problemem jest, nie tylko w Polsce, ale w skali europejskiej, niewystarczająca skuteczność oraz efektywność w tworzeniu, wykorzystywaniu i rozpowszechnianiu zasobów cyfrowych, przede wszystkim edukacyjnych i kulturowych. W Europie coraz bardziej widoczne jest zapotrzebowanie na zasoby cyfrowe wysokiej jakości ze zrównoważonym dostępem oraz prawami użytkownika występujące, ze strony grup obyw[...]

Internetowy serwis e-Kiosk udostępniający czasopisma osobom niewidomym i słabowidzącym

Czytaj za darmo! »

Problem z utrudnionym czytelnictwem gazet i czasopism osób niewidomych i słabowidzących wynika z dominującego obecnie tabloidalnego stylu wydawnictw, który charakteryzuje się niesekwencyjnie ułożonym tekstem w ramkach, poprzeplatanym grafiką, często teksty są w formie graficznej, dominuje kolumnowość składu. Te cechy praktycznie uniemożliwiają efektywne zapoznawanie się osób niewidzących z treściami artykułów za pomocą narzędzi wspomagających czytanie. Elektroniczne wydania czasopism dostępne są w różnych lokalizacjach (na portalach wydawnictw), co utrudnia dostęp do nich, nie są kopią wydawnictw drukowanych, nie mają ułatwień nawigacyjnych i wyszukiwawczych, poza tym nie wszystkie czasopisma mają wersje elektroniczne. Trudności stanowiące bariery dla czytelnictwa osób niewido[...]

Efektywne technologie internetowe wspomagające niewidomych w dostępie do prasy elektronicznej

Czytaj za darmo! »

Problem z utrudnionym czytelnictwem gazet i czasopism osób niewidomych i słabowidzących wynika z dominującego obecnie tabloidalnego stylu wydawnictw drukowanych i elektronicznych (rys. 1), który charakteryzuje się niesekwencyjnie ułożonym tekstem w ramkach, poprzeplatanym grafiką, często teksty są w formie graficznej, dominuje kolumnowość składu. Często wydania elektroniczne prasy są udostępniane w formatach graficznych. Te cechy praktycznie uniemożliwiają efektywne zapoznawanie się inwalidów wzroku z treściami artykułów za pomocą narzędzi wspomagających czytanie, takimi jak programy odczytu ekranu, syntezatory mowy, monitory brajlowskie. Strony WWW na których znajdują się elektroniczne wydania prasy, nie są dostosowane do poruszania się po nich za pomocą czytników ekranów (n[...]

Modele e-learningu w reklamie telewizyjnej …?

Czytaj za darmo! »

Systemy e-learningowe, a szerzej - systemy edukacyjne, dedykowane masowemu akademickiemu odbiorcy, daleko odchodzą od koncepcji technologii CBT (Computer Based Training), z której się wywodzą pierwsze modele e-learningu, opisane np. we wczesnych wersjach specyfi kacji SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Pierwotne modele SCORM nie uwzględniały adaptacyjności prowadzenia procesu dydaktycznego, dostosowującego swój przebieg mniej lub bardziej inteligentnie do bieżącego kontekstu tworzonego przez: - dotychczasową historię kontaktów z uczestnikiem procesu, - profi l i preferencje uczestnika zapamiętane w systemie, - bieżące zachowanie uczestnika w kontakcie z przesłanymi informacjami, - bieżące kompetencje uczestnika. Standard e-learningu sprzed kilku lat, SCORM 2004[...]

Zastosowania standardów e-learningu w inteligentnych systemach informacyjnych

Czytaj za darmo! »

Obecnie prowadzone procesy edukacyjne daleko odbiegają od modelu e-learningu, wywodzącego się z założeń i technik CBT (Computer Based Training) dostosowanego do szkoleń przez Internet, w których podstawą dydaktyki jest oczekiwanie na odpowiedź od szkolonego i prowadzenie go przez sekwencję podawanych treści, zależnych lub nie od wyników odpowiedzi, stanowiących zawartość elektronicznego kursu. Model ten nie uwzględnia aktywnej roli edukatorów (trenerów, mentorów), mających wpływ na przebieg procesu szkoleniowego, pracy w grupie szkolonych, technik i zasobów Web 2.0, współdziałania ze społecznościami internetowymi i wielu innych obecnie pojawiających się potrzeb. Systemy edukacyjne rozwinęły się w podobny sposób jak inne systemy informacyjne chłonąc, m.in. technologie Web 2.0 i Web 3.0. W każdym systemie informacyjnym zasadniczym celem jest skuteczność procesu informacyjnego, która jest związana z trafnością przekazywania informacji, czyli z dostosowaniem przekazywanej informacji do potrzeb i oczekiwań użytkownika. Modele e-learningu podążają za rozwojem tych potrzeb - zawarte w standardach, starszym sprzed kilku lat, SCORM 2004 (Sharable Content Object Reference Model) i najnowszym IMS Common Cartridge (CC) wydają się być pomocne w budowie i działaniu inteligentnych systemów informacyjnych, ściśle współpracujących z odbiorcą, nie tylko w obszarze edukacji, ale również w innych obszarach, takich jak pomoc na stanowisku pracy, marketing internetowy, komunikacja z klientem. W dalszej części scharakteryzowane zostaną modele zawarte w SCORM 2004 i CC w aspekcie ich zastosowań w systemach informacyjnych o różnym przeznaczeniu oraz potrzeby ze strony systemów, które mogłyby być zrealizowane mechanizmami standardowych modeli e-learningu. Ogólna charakterystyka standardów SCORM 2004 i Common Cartridge Model bliski wspomnianemu we wstępie modelowi CBT zawarty jest w nieformalnym standardzie e-learningu SCORM 2004, którego opracowan[...]

Między Web 2.0 i 3.0: Mobilne systemy informacyjne z rozszerzoną rzeczywistością

Czytaj za darmo! »

Perspektywy rozwoju rynku urządzeń i usług mobilnych są ogromne. Analitycy np. z ABI Research [1] oceniają, że przede wszystkim rozwinie się rynek spersonalizowanych usług świadczonych poprzez mobilny Internet, z których przychody operatorów sieci komórkowych do 2014 r. wzrosną kilkakrotnie do ponad 17 mld USD (rys. 1). Z jednej strony na perspektywy takiego rozwoju wpływa obserwowana dynamika upowszechniania się urządzeń mobilnych, zwłaszcza smartfonów, których sprzedaż w 2009 r. wzrosła o 20% oraz rozwój sklepów z mobilnymi aplikacjami (app stores), których obecnie ściąga się ok. 2,3 mld rocznie (2009 r.), a do 2014 r. liczba ta osiągnie 5 mld. Z drugiej strony rosną - wraz z powiększającym się szumem informacyjnym - potrzeby i oczekiwania użytkowników na dostarczanie selektywnej informacji, tu i teraz, szybko i efektywnie. Ponad 3 mld obecnie użytkowników telefonów mobilnych różnego typu, których możliwości nie są w pełni wykorzystywane zarówno z powodu niewiedzy użytkowników, jak i niewystarczającej oferty rynkowej, stanowi potężne środowisko "ssące" wszelkie innowacyjne rozwiązania dostarczające w sposób inteligentny informacji, dokładnie tej która jest użytkownikowi w danej chwili potrzebna i niewymagające od niego nadmiernej operatorskiej fatygi. Indywidualizacja obsługi informacyjnej użytkownika wymaga wiedzy o nim, którą można pozyskać na przykład z historii jego bilingów, z danych jakie pobierał, lokalizacji użytkownika i jego dostępności. Powstaje problem szybkiego dostępu do tych danych oraz ich zintegrowania w jedną bazę, którego rozwiązanie jest obecnie wyzwaniem stawianym operatorom sieci komórkowych. Z jednej strony chodzi o pozyskiwanie wiedzy o użytkowniku, z drugiej strony o zapewnianie adekwatności (do potrzeb) informacji, którą to adekwatność można uzyskiwać w wyniku klasyfikacji i opisu informacji. Web 2.0 dostarczył portali społecznościowych i kontentu tworzonego przez użytkowników - klasyfikowanego,[...]

Zmiany w modelach i technologiach informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0


  Zapoczątkowana przed kilku laty pojawieniem się pierwszych portali społecznościowych i udostępnianych na nich aplikacji, dziś zwanych aplikacjami społecznymi lub technologiami Web 2.0, rewolucja informacyjna w krótkim czasie zmieniła model informacyjny Internetu z modelu statycznych stron WWW niosących informacje na model interaktywnego udziału użytkowników tworzących strumienie informacji w czasie rzeczywistym. Web czasu rzeczywistego jest nową formą komunikacji zwiększającej o rząd szybkość informacji. Technologie Web 2.0 i szybkość komunikacji wpłynęły na zmiany w modelach informacyjnych realizowanych przez systemy, ponieważ zmieniły się postawy, potrzeby i oczekiwania użytkowników. Zjawisko społecznej wiedzy spowodowało inne podejście do zarządzania wiedzą - jej gromadzenia i dystrybucji. Dziś informacja adekwatna do potrzeb musi natychmiast dotrzeć tam, gdzie znajduje się użytkownik, przede wszystkim na stanowisko pracy, stacjonarne lub mobilne, aby zwiększyć wydajność pracownika. Aby informacja była najbardziej wartościowa i najlepiej dostosowana do kontekstu, w jakim pojawiła się jej potrzeba, to z jednej strony mechanizmy wyszukiwania muszą obejmować jak najwięcej źródeł informacji, z drugiej strony informacje muszą być trafnie, wieloaspektowo opisane. Coraz doskonalsze technologie Web 3.0 mają za zadanie dostarczać wiedzę inteligentnie, czerpiąc ją również ze źródeł społecznych. Inteligentna dystrybucja wiedzy bazuje m.in. na szczegółowym opisie semantycznym gromadzonych informacji, jak również na wnikliwej analizie danych otrzymywanych od użytkownika, czemu służą tzw. semantyka Web 3.0, jak i mechanizmy sztucznej inteligencji. W artykule przedstawiono wpływ Web 2.0 na zmianę postaw i potrzeb użytkowników, na zmianę modeli biznesowych i systemów informacyjnych oraz przedstawione zostaną główne kierunki rozwoju technologii Web 3.0, wychodzących tym zmianom naprzeciw. Charakterystyka Web 2.0 Web 2.0, zwana też siecią[...]

HTML5 versus Flash - możliwości tworzenia interaktywnych multimediów dla m-learningu


  Poziom rozwoju standardu HTML5 [4] oraz technologii tworzących środowisko rozwoju i udostępniania aplikacji i treści w tym standardzie jest na tyle zaawansowany, że warto bliżej rozpoznać tę technologię i zacząć stosować w nowych projektach. Większość przeglądarek WWW, tzw. Internetu stacjonarnego (komputery stacjonarne, laptopy) w znacznym stopniu wspiera już HTML5, słabiej radzą sobie z pełnym wykorzystaniem HTML5 przeglądarki mobilne ze względu na ograniczenia sprzętu mobilnego. HTML5 uznawany jest jako idealny dla urządzeń mobilnych, ponieważ może zapewniać dostępność ze wszystkich platform mobilnych. A brak tej dostępności jest zmorą wszystkich deweloperów tworzących rozwiązania na sprzęt mobilny. Konieczność tworzenia kolejnych wersji produktu dla różnych środowisk mobilnych jest czynnikiem pogarszającym wskaźniki efektywności produkcji. HTML5 wykonuje samodzielnie funkcje, dotychczas wspomagane różnymi wtyczkami do przeglądarek ("playery", "viewery"). Dokładniej mówiąc - samodzielnie wraz z przyjaciółmi, jakimi są kaskadowe arkusze stylów CSS level 3 (CSS 3) i Javascript (JS). W HTML5 nie istnieje problem konieczności instalowania wtyczek lub ich niedostępności, czego przykładem może być technologia Flash, niedopuszczona przez Steve Jobsa (Thoughts on Flash, [2]) na urządzenia iPhone i iPad firmy Apple, jako nie otwarty standard. Apple, Google, nawet Microsoft ze swoją technologią Silverlight (konkurencyjną do Flash), idą wyraźnie w kierunku HTML5, CSS3 i JavaScript. Apple i Google stworzyły nawet strony dedykowane promocji HTML5 http://www. apple.com/html5/i http://www.html5rocks.com/. Na tej ostatniej stronie o nazwie "HTML5 Rocks" Google prezentuje rozwiązania, które mogą być wykonane przy pomocy HTML5 (oraz CSS3 i JS) takie, jak: interaktywne prezentacje, przewodniki, "sandboxy" (generowanie gradientów i innych wizualnych obiektów i efektów) i inne nowości HTML5. Wydaje się, że HTML5 może stać się alternatywą dla [...]

Badania nad modelem uniwersalnego interfejsu urządzeń z ekranem dotykowym zwiększającego ich dostępność dla niewidomych użytkowników DOI:10.15199/13.2015.1.7


  Zgodnie z wieloma opiniami osób niewidomych (dalej: ONWD), które są prezentowane na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, (np. forum typhlos, strona WWW tyflopodcast, lista dyskusyjna Fundacji Trakt), w dedykowanej dla niewidomych prasie środowiskowej (np. Tyfloświat), dostosowanie coraz częściej pojawiających się urządzeń z ekranami dotykowymi (dalej UED) do potrzeb tej grupy użytkowników jest bardzo słabe. O ile jeszcze ONWD mogą w bardzo ograniczonym stopniu korzystać z urządzeń mobilnych z systemami IOS i Android dzięki oprogramowaniu udostępniającemu ich funkcje, to cała gama UED powszechnego użytku takich jak bankomaty, elektroniczne rozkłady jazdy, systemy ewidencji pracowników czy automaty spożywcze są dla nich całkowicie niedostosowane, podobna sytuacja ma miejsce dla urządzeń gospodarstwa domowego (AGD) coraz częściej wyposażanych w ekrany dotykowe. Badania nad dostępnością wyłącznie mobilnych UED są prowadzone na całym świecie (np. ostatnie badania Barbary Leporini we Włoszech [9], Joao Oliveira w Portugalii [2], Shiri Azenkot w Stanach Zjednoczonych [5] i innych, podane w p. C4) potwierdziły częściową niedostępność mobilnych UED dla niewidomych i wskazały na potrzeby wprowadzania ulepszeń istniejących rozwiązań asystujących oraz opracowywania nowych technologii. Według naszej wiedzy badania szerokiej gamy UED powszechnego użytku pod tym kątem nie były prowadzone, w szczególności -nie w Polsce. Znane nam obecnie publikacje naukowe (przegląd z 2013 r.) nie wykazują podejmowanych badań nad kompleksowym rozwiązaniem dostępności interfejsu UED. Nie podjęte zostały, jak dotąd, próby standaryzacji, czy specyfikacji zaleceń, również przez takie organizacje jak np. W3C. Zgodnie z naszą wiedzą oraz opiniami niewidomych prezentowanymi w różnych gremiach, występuje całkowity brak rozwiązań umożliwiających użytkowanie przez te osoby UED powszechnego domowego i publicznego zastosowania. Również technologie asystujące, które [...]

Common Cartridge - nowy standard formatu elektronicznych treści dydaktycznych zwiększający ich interoperacyjność

Czytaj za darmo! »

Problem trudności w imporcie na daną platformę LMS elektronicznych treści (e-kontentu) dotyczy nie tylko wielkich dostawców platform LMS, dzielących amerykański rynek zdalnych szkoleń, ale również mniejszych, nawet gdy starają się być "standardowi", zgodnie z SCORM 1.2 lub 2004. Przyczyny braku ujednolicenia lub niejednoznaczności zapisu treści są dwie - niejednoznaczności w samej specyfikac[...]

 Strona 1  Następna strona »