Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Juzwa"

Cytometria przepływowa w nowoczesnej analizie żywności


  Cytometria przepływowa jest alternatywą dla klasycznych metod identyfikacji i analizy mikroorganizmów, zwłaszcza metod hodowlanych. Ograniczenia metod hodowlanych wiążą się z trudnością w doborze cech o dużej wartości identyfikacyjnej, brakiem możliwości hodowania wielu grup mikroorganizmów (brak podłoży hodowlanych), tzw. mikroorganizmów niehodowalnych (unculturable), z zaniżonymi wynikami dla oznaczeń ilości komórek mikroorganizmów, czaso- i pracochłonnością, a także selektywnością polegającą na braku pełnego odzwierciedlenia składu gatunkowego określonego zbiorowiska mikroorganizmów. Właściwie zaprojektowana analiza z zastosowaniem cytometru przepływowego jest wolna od wszystkich powyższych ograniczeń. Cytometria przepływowa pozwala na określanie obecności i aktywności mikroorganizmów bezpośrednio w pobranym materiale (woda, odpady, żywność, w tym mleko, piwo, wino), co prowadzi to znaczącego skrócenia czasu trwania analizy i pozwala na monitorowanie procesów produkcji oraz szybką reakcję w przypadku pojawienia się zakażeń lub jakichkolwiek zakłóceń. Cytometr przepływowy jest przeznaczony do analizy ilościowej i jakościowej komórek i cząsteczek znajdujących się w badanym roztworze i przepływających przez komorę pomiarową (przepływową). W cytometrze przepływowym komórki z analizowanej zawiesiny, która jest przekształcana w strumień cieczy, skanowane są promieniem lasera (rysunek 1). Następuje to w miejscu zwanym punktem obserwacyjnym. Mierzonymi parametrami są: rozproszenie światła lasera na komórkach (cząsteczkach) znajdujących się w zawiesinie oraz emisja promieniowania fluorochromów wzbudzonych światłem lasera. Cytometr przepływowy pozwala na jednoczesny pomiar intensywności fluorescencji oraz pomiar światła rozproszonego lasera. Szybkość, z jaką analizowane są obiekty w cytometrii przepływowej, sięga 100 000 obiektów/s i zależy m.in. od zagęszczenia komórek w próbce. Pomiar w cytometrii przepływowej opiera sie na [...]

 Strona 1