Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Jacek SOSNOWSKI"

Problems of the pinning vortices in HTc superconductors

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zagadnienia zakotwiczenia wirów w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych, przy uwzględnieniu specyficznej struktury warstwowej tych materiałów. Rozpatrzono zarówno zakotwiczenie samoistne związane z zaczepianiem wirów Josephsonowskiego typu na granicach warstw buforowych występujących w strukturze nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz zbadano zakotwiczenie na sztuczny[...]

Centennial anniversary of cryoelectrotechnics

Czytaj za darmo! »

At 10th July 1908 year Heike Kammerlingh Onnes in his laboratory in Leiden (Netherland) has firstly in world liquefied helium. This date is treated as the border between classical, especially low temperature science and new era which brought quantum phenomena as superconductivity and superfluidity, construction of new electric devices in the frame of new discipline cryo-electrotechnics. To description this anniversary is devoted this paper. Streszczenie. 10 lipca 1908 r. Heike Kammerlingh Onnes w laboratorium w Ledzie (Holandia) jako pierwszy naukowiec wraz ze swoim zespołem uzyskał skroplony hel. Datę tę uważać można jako graniczną pomiędzy klasyczną nauką, głównie w zakresie niskich temperatur, a nową erą, która zaowocowała w kwantowych zjawiskach, jak nadprzewodnictwo, nadpłynność[...]

Influence of material inhomogeneities in HTc ceramic superconductors on critical current and related phenomena

Czytaj za darmo! »

The influence of the materials inhomogeneities of the ceramic superconductors on the critical current and related phenomena is investigated. These inhomogeneities act as the pinning centers which interact with specific for HTc superconductors pancake shape vortices. The dependence of this interaction on the size of the inhomogeneities - pinning centers is considered and compared with experimental data. The influence on trapped flux of inhomogeneities related to the granular structure of oxide, ceramic superconductors is analyzed. Streszczenie. W pracy zbadano wpływ niejednorodności materiałowych występujących w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych na wartość prądu krytycznego i związane zagadnienia. Zanalizowano wpływ defektów tworzących centra zakotwiczenia na wartość prądu krytycz[...]

Jubileusz 100-lecia odkrycia nadprzewodnictwa


  Rok 2011 można traktować jako szczególnie jubileuszowy ze względu na zjawisko nadprzewodnictwa stosowanego. W tym roku mija zarówno stulecie odkrycia nadprzewodnictwa przez uczonego holenderskiego Heike Kamerlingha-Onnesa, jak też dwudziestopięciolecie odkrycia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego oraz pięciolecie stwierdzenia nadprzewodnictwa w szczególnie atrakcyjnych związkach żelaza - tzw. oxypnictydach. Odkrycie nadprzewodnictwa Odkrycie zjawiska nadprzewodnictwa, które coraz częściej jest uważane za mogące prowadzić do rewolucji w elektrotechnice, nie zostało przez współczesnych Onnesowi dostatecznie dobrze dostrzeżone, a on sam uhonorowany został Nagrodą Nobla głównie w związku ze skropleniem helu. 10 lipca 1908 r. Kamerlingh-Onnes skroplił hel w swoim laboratorium w Leidzie (Holandia), co zostało dokładnie udokumentowane w jego dziennikach laboratoryjnych. Za to właśnie osiągnięcie zdobył Nagrodę Nobla. W tym miejscu warto wspomnieć o pierwszym z licznych poloników w tej dziedzinie: w wyścigu w kierunku osiągnięcia coraz niższych temperatur Onnes współzawodniczył z prof. Olszewskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnijmy, że w drugiej połowie XIX w. Kraków był światową stolicą niskich temperatur, a prof. Olszewski i Wróblewski uzyskali najniższe wówczas temperatury, skraplając na skalę laboratoryjną wiele gazów, takich jak tlen, azot, powietrze. Jednak skromnie wyposażone laboratoria Uniwersytetu Jagiellońskiego nie sprostały konkurencji rozbudowanego laboratorium Kamerlingha-Onnesa, dofinansowanego przez przemysł dzięki jego staraniom. O ile skroplenie helu - ostatniego gazu szlachetnego - zostało szczegółowo opisane przez Onnesa, to odkrycie nadprzewodnictwa otoczone jest nimbem tajemniczości. Jedną z przyczyn są niezbyt jasne zapiski w dziennikach laboratoryjnych Kamerlingha- Onnesa. Zgodnie z chronologią, dwa zeszyty laboratoryjne (56 i 57) pokrywają lata 1909-1912. Jednak na zeszycie 56 widnieją daty 1[...]

Gwiezdne Miasteczko


  W dobie podboju kosmosu czytelników być może zainteresują informacje o Gwiezdnym Miasteczku, położonym w pobliżu Moskwy, które autor artykułu miał okazję ostatnio zwiedzić. Powstałe w nim muzeum pozwala śledzić historię rozwoju rosyjskiej techniki kosmicznej począwszy od czasów ZSRR do obecnych osiągnięć Rosji. Miasteczko to jako supertajne zostało stworzone na podstawie uchwały Komitetu Centralnego KPZR jeszcze w 1960 r. 4 października br. minęło 55-lecie wystrzelenia pierwszego statku kosmicznego Sputnik-1 z kosmodromu w Bajkonurze, natomiast 17 czerwca br. minęło 20 lat od pierwszego przyłączenia amerykańskiego promu kosmicznego Shuttle do rosyjskiej stacji kosmicznej Mir. Obecnie w przestrzeni kosmicznej krąży ponad 3 tys. satelitów, wystrzelonych przez 40 państw. Na rys. 1 pokazano projekcję międzynarodowej stacji kosmicznej, która ma zastąpić stację Mir.O rozwoju techniki kosmicznej świadczy fakt, że o ile stacja Mir miała przestrzeń użytkową 80 m3, to obecnie budowana międzynarodowa stacja będzie miała już - 300 m3. Jak wiadomo po latach pracy stacja Mir została zatopiona w oceanie. Chińscy naukowcy ostatnio wystrzelili w komos pierwszą kosmonautkę, z tego też powodu do Gwiezdnego Miasteczka przyjeżdżali eksperci z Chin i odbywali regularne treningi, wykorzystując i zapoznając się z najlepszym sprzętem, jednak nigdy nie polecieli w kosmos po tym cyklu przygotowań. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku wielu innych krajów, które przysyłały na szkolenia specjalistów od techniki l[...]

Kwantowanie strumienia magnetycznego w nadprzewodnikach


  W ciągu ostatnich dwóch lat odbyło się wiele jubileuszy w historii nadprzewodnictwa, z czego szczególnie celebrowanym było 100-lecie odkrycia nadprzewodnictwa przez Heike Kammerlingha Onnesa w 1911 r. W tle tego jubileuszu mniej podkreślone zostało 50-lecie kwantowania strumienia indukcji magnetycznej w wielospójnych nadprzewodnikach, które stanowi zalążek elektroniki nadprzewodnikowej. W 1961 r. doświadczalnie stwierdzone zostało przez Deavera i Fairbanka [1] oraz w niezależny sposób przez Dolla i Nabauera [2], przewidywane wcześniej przez teorię braci F. i H. Londonów wnikanie strumienia indukcji magnetycznej do wnętrza nadprzewodnikowego, wielospójnego torusa w sposób skwantowany (rys. 1). Na rys. 1 pokazano eksperymentalną zależność strumienia magnetycznego przenikającego nadprzewodnik Φw od zewnętrznego strumienia magnetycznego Φz, co ilustruje kwantową naturę penetracji przez indukcję magnetyczną materiałów nadprzewodnikowych. Widoczna jest tutaj także histereza mag[...]

Nadprzewodnikowe złącza Josephsona - podstawa elektroniki nadprzewodnikowej


  W artykule przedstawiono zasadę działania złączy josephsonowskich, będących podstawą elektroniki nadprzewodnikowej. Złącza te tworzą dwa nadprzewodniki rozdzielone barierą izolacyjną (rys. 1), w przypadku długiego złącza, przez które jednak mogą tunelować pary Coopera.Są one podstawą konstrukcji wielu elektronicznych przyrządów pomiarowych. Tunelowanie par Coopera przez barierę potencjału w złączu josephsonowskim, utworzoną z cienkiego elementu izolacyjnego, opisane jest zależnością (1) Jest to analog równania Schrodingera, uzupełniony przez pewne wzajemne sprzężenie funkcji falowych w obydwu okładkach złącza, którego amplituda określona jest parametrem As. Indeks [...]

Fizykalne problemy zastosowań nadprzewodników wysokotemperaturowych w elektro-energetyce DOI:10.12915/pe.2014.05.054

Czytaj za darmo! »

Przedyskutowano perspektywy i fizykalne problemy wykorzystania nadprzewodników wysokotemperaturowych w silnoprądowych urządzeniach energetycznych - magazynach energii, szczególnie typu wirujących kół zamachowych oraz kriokablach nadprzewodnikowych. Zanalizowano występujące w tych urządzeniach zagadnienia elektromagnetyczne wpływające na ich pracę, w tym straty mocy w taśmach drugiej generacji. Abstract. There are discussed prospects and physical problems of applications in power engineering high temperature superconductors, for magnetic energy storing, especially of the type flywheels energy storages and for electric energy transport in cryocables. Electromagnetic phenomena appearing in these devices are discussed, including generated a.c. losses in superconducting tapes of second generation. Physical problems of applications HTc superconductors in electro-engineering Słowa kluczowe: materiałoznawstwo elektryczne, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, przesył energii, zakotwiczenie strumienia. Keywords: electrotechnical materials, high temperature superconductors, electric energy transport, flux pinning doi:10.12915/pe.2014.05.54 Wstęp Zjawisko nadprzewodnictwa coraz szerzej wchodzi w obszar zainteresowań elektryków, co związane jest z faktem, że wg sondażu organizacji zrzeszającej firmy zajmującej się nadprzewodnictwem stosowanym CONECTUS, światowy budżet na nadprzewodnictwo rocznie osiągnął w skali globalnej 5,250 mld Euro w 2010 r. z przewidywaną silną tendencją wzrostową do 45 mld Euro w 2020 r. Obecnie z punktu widzenia ekonomicznego nadal dominuje rynek niskotemperaturowych nadprzewodników, w którym szczególnie mocną pozycją jest wykorzystanie nadprzewodnictwa w NMR i MRI, czyli tomografii z zastosowaniem elektromagnesów nadprzewodnikowych do badań jądrowego rezonansu magnetycznego w medycynie oraz niewątpliwie w akceleratorach nadprzewodnikowych. W perspektywie roku 2020 te proporcje powinny się wyrównać. Najbardziej znaną[...]

Zagadnienia elektromagnetyczne zastosowań kriokabli nadprzewodnikowych w sieciach energetycznych DOI:


  Omówiono zagadnienia elektromagnetyczne określające przepływ prądu przez warstwowe nadprzewodniki wysokotemperaturowe, stanowiące podstawę działania wysokotemperaturowych kriokabli nadprzewodnikowych. Przedstawiono konstrukcję i wyniki badań krótkiego modelu kriokabla wykonanego z taśm I generacji. Omówiono rozwój tej problematyki w rozwiniętych krajach. Słowa kluczowe: nadprzewodniki wysokotemperaturowe, kriokable nadprzewodnikowe, sieci energetyczne Abstract: Electromagnetic issues determining the flow of the electricity through layered high-temperature superconductors, constituting the basis for action high-temperature superconducting cryocables, were discussed. A structure and measured parameters of the short model of cryocable made from tapes of the I generation were presented. A development of the crycables issues in developed countries was discussed. Keywords: HTc superconductors, superconducting cryocables, electric grids.WYKORZYSTANIE NADPRZEWODNIKÓW PRZY PRZESYLE ENERGII Obecny kryzys energetyczny stwarza zapotrzebowanie na poprawę ekonomicznego jej przesyłu. Bardzo perspektywicznym rozwiązaniem jest użycie wysokotemperaturowych kriokabli nadprzewodnikowych, które umożliwiają przesył prądu stałego niemal bez strat mocy. Przy przesyle prądu przemiennego straty mocy w kriokablach występują ze względu na elektromagnetyczne efekty charakterystyczne dla materiałów nadprzewodnikowych. W celu ich redukcji konstruuje się tzw. kable Roebela [1], w których efekt transpozycji jest uzyskiwany przez mechaniczne wycinanie taśm i ich splatanie. Ze względu na delikatną strukturę wysokotemperaturowych taśm nadprzewodnikowych technika transpozycji stosowana w przypadku miedzianych kabli w celu obniżenia strat mocy jest trudna do bezpośredniego zastosowania. Drugą istotną zaletą zastosowania wysokotemperaturowych kriokabli nadprzewodnikowych jest wielokrotna redukcja rozmiarów w sto[...]

 Strona 1  Następna strona »