Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Wawrzosek"

Cykliczność zmian stężenia ditlenku siarki w powietrzu w środowisku miejskim DOI:10.15199/62.2019.10.14

Czytaj za darmo! »

Ditlenek siarki i pył zawieszony PM (particulate matter) to dwa główne zanieczyszczenia, które są podstawą kryteriów określania zawartości zanieczyszczeń w atmosferze. Zanieczyszczenia te w ciągu ostatnich 3 lat były dominujące, chociaż ich poziom systematycznie spadał1-3). W ostatnich 2 latach kryteria alarmów smogu zimowego (III stopień zagrożenia występuje dla poziomów stężeń 24-godzinych pyłu zawieszonego PM10 powyżej 300 μg/m3) nie zostały przekroczone4-6). Mimo to np. Kraków w grupie miast liczących 100 tys. i więcej mieszkańców w latach 1994-2017 regularnie przekraczał dopuszczalne poziomy stężeń pyłów PM10 i PM2.5 oraz notował wysokie stężenia SO2 7-10). Strategie ochrony środowiska opracowywane obecnie na świecie oparte są na wszechstronnej analizie wpływu danego rodzaju zanieczyszczenia na określony receptor oraz na wykorzystaniu nowoczesnych metod matematycznych i informatycznych w celu znalezienia optymalnych rozwiązań ochronnych10, 11). Dotyczy to również strategii związanych z wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych na środowisko. Do analizy zagrożenia środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzkiego i środowiska materialnego, wywoływanego przez zanieczyszczenia powietrza stosuje się modelowanie zintegrowane (integrated assessment modelling). Na tej podstawie opracowano postać uniwersalnej wielokryterialnej funkcji celu. Wszystkie badania zostały przeprowadzone na tle analizy postanowień odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Modele takie służą jako systemy wspomagania decyzji, umożliwiające wybór najbardziej odpowiednich strategii ochronnych przy odpowiednio zdefiniowanej funkcji celu12, 13). Działalność antropogeniczna (w szczególności przemysł chemiczny) jest przyczyną pojawiania się w środowisku człowieka wielu związków niebezpiecznych dla zdrowia. Badania naukowe wyraźnie wskazują na wielką skalę oddziaływania związków chemicznych na przyrodę i człowieka14- 16). Obecność siarki w atmosferze w okresie przed[...]

 Strona 1