Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Robert Gajewski"

WYKRYWANIE ANOMALIIW RUCHU SIECIOWYM PRZY POWOLNYM ATAKUWARSTWY APLIKACJI ANOMALY DETECTION IN TRAFFIC FLOWS IN PRESENCE OF SLOW APPLICATION LAYER ATTACK DOI:10.15199/59.2016.8-9.12


  Ataki odmowy usługi staja˛ sie˛ coraz cze˛stsze, ros´nie ich skala, i sa˛ bardziej wyrafinowane, co przyczynia si˛e do coraz wi˛ekszych strat. Powolny atak w krótkim czasie jest w stanie zu˙zy´c zasoby serwera dla prawowitego ruchu. Aby przezwyci˛e˙zy´c ten problem, proponowany algorytm wykrywania anomalii skupia si˛e na ilo´sci bajtów ukierunkowanych na serwer, z uwzgl˛ednieniem flag RST/FIN TCP. Celem algorytmu jest identyfikacja anomalii w biez˙a˛cym oknie czasowym na podstawie prawidłowych próbek w profilu normalnym. Abstract: Denial of Service attacks become more frequent, increasing their scale and level of sophistication, which contributes to increasing losses. In a short time, slow attacks are able to consume server resources for legitimate traffic. To overcome this problem, the proposed anomaly detection algorithm is focused on the number of bytes directed to the server, taking into account the TCP RST/FIN flags. The purpose of the algorithm is the identification of anomalies in the current time window based on the normal profile built from legitimate traffic. Słowa kluczowe: Argus, atak odmowy usługi, NetFlow, powolne ataki, slowloris Keywords: Argus, DoS, NetFlow, Slow attacks, slowloris 1. WPROWADZENIE Wykrywanie przez serwer anomalii zwia˛zanych z atakiem odmowy usługi (Denial of Service) wymaga czasu na rozpoznanie. Wewn˛etrzne systemy monitorowania nie od razu wykrywaja˛ ataki ilos´ciowe, zwane inaczej obje˛tos´ciowymi, które da˛z˙a˛ w swych skutkach do uniemo ˙zliwienia dost˛epu do usługi. W ostatnich latach pojawiło sie˛ wiele propozycji metod detekcji. Jedna˛ z nich jest analiza oparta na selektywnym próbkowaniu [1, 2]. Podej´scie to jednak nie uwzgl˛ednia du˙zej cz˛e´sci informacji, w efekcie urza˛dzenie analizuja˛ce przepływy potrzebuje znacznie wi˛ecej czasu do wychwycenia anomalii. O wiele lepsze szanse szybkiego wykrycia anomalii zapewnia metoda wzajemnej informacji [3], w której zaproponowano anal[...]

CHARAKTERYSTYKA ILOS´CIOWYCH ATAKÓWNAWARSTWE˛ APLIKACJI DOI:10.15199/59.2017.8-9.62


  Spowolniony atak na aplikacj˛e, to próba wpłyni˛ecia przez atakuja˛cego na kontrole˛ transmisji. Atak ten polega na otwieraniu wielu poła˛czen´ do serwera docelowego, i pozostawianiu ich tak długo otwartymi, jak to mo˙zliwe. Utrzymuja˛c otwarte poła˛czenia wysyła sie˛ przez nie cyklicznie wiadomos´ci, zmierzaja˛c do osia˛gnie˛cia przez serwer maksymalnej liczby równoczesnych poła˛czen´ i odrzucania kolejnych prób poła˛czenia z usługa˛. Testowanie serwera od strony opó´zniania jego reakcji na otrzymywane pakiety przy zwielokrotnionym ruchu, stwarza atakuja ˛cym moz˙liwos´ci do komponowania wyrafinowanych ataków na aplikacj˛e. W uproszeniu mo˙zna wyró˙zni´c dwa warianty ataku. Przedstawione zostały one w cz˛e´sci po- ´swi˛econej generowaniu ataków DoS. Charakterystyki ataków od strony warstwy transportowej nieznacznie róz˙nia˛ sie˛ od siebie, co zostało pokazane poni˙zej, w cz˛e´sci po´swi˛econej selektywnemu przechwytywaniu pakietów. W kolejnej cz˛e´sci zaproponowano mechanizm wykrywania anomalii. Wykrywanie przez serwer anomalii zwia˛zanych z atakiem odmowy usługi (Denial of Service) wymaga czasu na rozpoznanie. Jednak ze wzgl˛edu na nadmiar danych korzystnie wypada metoda o mniejszych kosztach obliczeniowych, analiza korelacji wielowariantowej [1], która jest w stanie wyodr˛ebni´c anomali˛e od prawidłowego ruchu sieciowego. Metoda ta została opisana w cz˛e´sci po´swi˛econej mechanizmowi wykrywania. 2. GENEROWANIE ATAKÓWDOS W testach, po stronie maszyny atakuja˛cej, do przeprowadzenia ataku zostało wykorzystane narz˛edzie slowhttptest [2]. Za pomoca˛ tego narze˛dzia przeprowadzono dwa ataki: slowloris, i slow_message. Pierwszy, po otwarciu wielu poła˛czen´ do serwera docelowego, polega na cyklicznym przesyłaniu wiadomo´sci o stałej długo´sci, co pozwala na utrzymanie ich w stanie otwartym tak długo, jak to mo˙zliwe. slowhttptest -H -i 10 -r 250 -t GET -u http://{ip_to_victim} -p 1.5 Gdzie -H okre´sla spowolnienie w sek[...]

Metody pomiarów i badań stóp, związane z konstrukcją kopyt i obuwia

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono rozwój metod badań stóp od najprostszych sposobów pomiaru przy użyciu miarki szewskiej, poprzez różnego rodzaju metody plantokonturografii, zapisy fotograficzne aż do metod, w których wykorzystuje się skanery. Miarka szewska pozostaje w użyciu po dzień dzisiejszy. Plantografy, przy pomocy których można było przeprowadzać jedynie badania statyczne, zastępuje się obecnie foliami, pozwalającymi na badania w warunkach dynamicznych. Fotografia cyfrowa stwarza możliwość uzyskiwania konturów stóp i ich przekrojów. Skanery pozwalają na badanie stopy jako bryły w przestrzeni trójwymiarowej, z możliwością wykonania dowolnych przekrojów i ich wymiarów.W odniesieniu do każdej z metod zaprezentowano sposoby wykorzystania wyników badań zarówno do konstrukcji kopyt jak i konstr[...]

Zmiany w długości stóp dzieci związane z wiekiem i obciążaniem stóp w czasie chodzenia a naddatek funkcjonalny w obuwiu


  Proper adjustment of shoes to the dimensions and shape of the feet has decisive effect on the health status of entire lower extremity and even a posture of the body. A significant factor is a relationship between the foot length and the internal length of footwear. It is commonly accepted that a shoe must be longer than the foot however the magnitude of this difference - the optimal toe allowance - is still open to discussion. In the present paper there are presented results of preliminary investigations of changes in the length of children’s feet resulting from age and load during ambulation. The obtained data were analysed and compared with results from earlier publications and there has been being proposed a preliminary value of toe allowance for the children’s footwear. 1. Wstęp Jedną z przyczyn powstawania wad nabytych stóp jest noszenie zbyt krótkiego obuwia. Za małe buty deformują stopy dzieci i są po prostu niewygodne. Z kolei za duże buty utrudniają chodzenie, wymuszają nienaturalny sposób poruszania się. Dziecko rozpoczynające chodzenie całą swoją uwagę koncentruje na utrzymaniu równowagi [1]. Zbyt duże buty sprawiają, że dziecko potyka się, stopa przesuwa się w obuwiu, a wymiary buta nie zgadzają się z wymiarami poszczególnych odcinków stopy [2]. Coraz wyższe ceny butów powodują, że rodzice kupują obuwie dłuższe niż to wynika z wymiarów stóp dzieci, po to aby buty "starczyły na dłużej". Z drugiej strony rodzice zbyt rzadko sprawdzają, czy dziecku urosły stopy i czy obuwie nie jest za krótkie. Ciągle pozostaje więc aktualne pytanie: o ile obuwie powinno być dłuższe od stopy w momencie podjęcia decyzji o jego zakupie? W normie PN-87/O-91055 Kopyta. Wielkości [3] przyjęto następująca definicję naddatku podstawowego (nazywanego powszechnie funkcjonalnym): naddatek podstawowy - zwiększenie długości podstawy kopyta w stosunku do długości stopy, na którą obuwie jest przeznaczone. Z definicji tej wynika, że kopy[...]

Kąt Clarke'a u dzieci w wieku 4 - 6 lat zbadanych w ramach Akademii Zdrowej Stopy "Bartek"


  Clarke’s angle at children in age 4 - 6 obtained in measurements carried out within Akademia Zdrowej Stopy BARTEK (AZS) In the article there are presented results of the most recent measurements (carried out in 2008 - 2009) of the children’s feet, with particular attention to the longitudinal arch’s alignment, which was determined with the Clarke’s angle. Comparison of obtained data with results of researches carried out in 1976 and 1999 revealed that values of the Clare’s angle in children 4 - 6 years old measured in 2008 and 2009 (AZS) are notably lower than in the previous research. It indicates that the process of the longitudinal arch’s development retards over the age of 6 years. 1. Wstęp U dzieci do około 4 - 5 roku życia na podeszwowej stronie stopy znajdują się poduszki tłuszczowe, które maskują szkielet stopy i rozwijające się sklepienie podłużne. Obecność podściółki tłuszczowej na podeszwowej stronie stopy daje obraz pozornego płaskostopia. Jest to jednak zjawisko fizjologiczne, które ustępuje z wiekiem (w około 4 - 5 roku życia) [Dziak, Odyński 1989]. W związku z tym, w prawidłowo rozwijającej się stopie, po zaniku podściółki tłuszczowej powinno się już obserwować prawidłowy kształt wysklepienia podłużnego stopy. Tymczasem wśród naukowców toczy się dyskusja na temat długości trwania tego zjawiska, a ilość publikacji dotyczących oceny sklepienia u dzieci stale rośnie. W obszernej literaturze polskiej i zagranicznej opisywanych jest wiele metod badania i oceny sklepienia podłużnego stopy. Są wśród nich zarówno metody jakościowe (np. kliniczna ocena ortopedyczna), jak i ilościowe (np. pomiary śladu podeszwowej strony stop[...]

 Strona 1