Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Viktor GORIČAN"

Experimentally determinate flux linkage curve for dynamic simulation of universal motor

Czytaj za darmo! »

This paper is divided into two sections, where in first section different experimental methods for determining magnetically nonlinear characteristics of universal motor (UM) are described and evaluated. In second section obtained characteristic were used in dynamic simulation of UM and results of dynamic and steady state behaviour are compared with measured characteristics. Streszczenie. Artyku[...]

Influence of permanent magnet material on characteristics of permanent magnet assisted reluctance motor

Czytaj za darmo! »

Synchronous reluctance motors exhibit lower torque density and lower power factor than can be found in permanent magnet synchronous motors of similar size. Torque density and power factor of synchronous reluctance motor can be easily improved by placing permanent magnet material in rotor flux barriers of synchronous reluctance motor. Such a hybrid motor is usually called permanent magnet assisted reluctance motor. The aim of the paper is to present how the quantity of added permanent magnet material in such a hybrid motor influences on motor characteristics. Streszczenie. Reluktancyjne silniki synchroniczne odznaczają się mniejszą gęstością momentu I mniejszym współczynnikiem mocy niż silniki synchroniczne z magnesami trwałymi o zbliżonych wymiarach. Parametry te mogą być łatwo polepszone poprzez umieszczenie magnesów trwałych w wirniku maszyny reluktancyjnej. Silnik taki jest zwykle nazywany silnikiem reluktancyjnym wspomaganym magnesem trwałym. Celem artykułu jest pokazanie jak ilość dodanego magnesu trwałego wpływa na charakterystykę silnika. (Wpływ magnesu trwałego na charakterystykę silnika reluktancyjnego wspomaganego magnesem trwałym) Keywords: synchronous reluctance motor, permanent magnets, permanent magnet assisted reluctance motor Słowa k[...]

Numerical scalar hysteresis model and its precision

Czytaj za darmo! »

The calculation of magnetic fields in the electromagnetic devices is an important part of the design process. The numerical approach in consideration to the measured material hysteresis is discussed in the paper. Some precision problems of the model are pointed out. The results of the calculation are compared with the measurement results made on the magnetization set up for the characterization of semi and hard magnetic materials. Streszczenie. Obliczanie pola magnetycznego w urządzeniach elektrycznych jest istotną częścia procesu projektowania. W artykule dyskutowane jest numeryczne podejście do zmierzonej histerezy. Pewne precyzyjne problemy zostały wypunktowane. Wyniki obliczeń porównane są z wynikami pomiarów wykonanych na zestawach magnetycznych charakterystycznych dla materiałów magnetycznych twardych i półtwardych. (Numeryczny model skalarny histerezy i jego dokładność) Keywords: Finite element methods, Magnetic fields, Measurement. Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, pole magnetyczne, pomiary Introduction The program for the 3D finite element magnetic field calculations includes the numerical scalar hysteresis model. The description of the magnetic material is based on the measured major hysteresis loop and as many as possible measured first order reversal curves (FORCs) for the increase and for the decrease of the excitation current. In each of the finite elements, the new magnetic induction B is calculated on the basis of the nonlinear finite element method calculation made with different magnetization curves in each finite element. The magnetic induction in each of the finite elements, calculated from the previous time step, the history of the magnetic density and the excitation current, are the basis for the evaluation of the new magnetization curve, which will be used for nonlinear calculation in the current time step. Some calculations must be repeated, if the result is on the wrong magnetization curve. S[...]

Magnetic field analysis in slotless PM linear motor model: comparison of calculated and measured results

Czytaj za darmo! »

The article presents a magnetic field analysis in slotless permanent magnet linear motor model. The two types of magnetic field calculation are presented. The first one is analytical calculation of magnetic field in Polar coordinate system considering the linear motor model geometry. The second one is numerical calculation based on finite element method. In both calculations the normal and tangential components of the magnetic flux density in the air-gap are calculated. In order to make adequate analysis of magnetic field and to confirm calculation results the experimental setup for magnetic field measurement in slotless permanent magnet linear motor model was developed. Comparison of calculated and measured results is presented in paper as well. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę pola magnetycznego w modelu bezżłobkowego silnika liniowego z magnesem trwałym. Dwa sposoby obliczania pola magnetycznego są prezentowane: obliczenia analityczne pola magnetycznego w biegunowym układzie współrzędnych, uwzględniającym geometrię modelu i obliczenia numeryczne oparte na metodzie elementów skończonych. W obu metodach obliczeniowych wyznacza się składowe normalne i styczne indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej. W celu weryfikacji adekwatności modelu i weryfikacji obliczeń wykonany został zestaw eksperymentalny dla pomiarów pola magnetycznego. Przedstawiono zostało porównanie wyników obliczeń i pomiarów. (Analiza pola magnetycznego w modelu bezżłobkowego silnika liniowego z magnesem trwałym) Keywords: magnetic field, permanent magnets, analysis, calculation, measurement. Słowa kluczowe: pole magnetyczne, magnesy trwałe, analiza, obliczenia, pomiar Introduction In the process of designing the permanent magnet synchronous motors two different types of magnetic field calculations are usually used. The first type of calculation is analytical calculation of magnetic field quantities in the motor’s air-gap and yoke (solution of m[...]

Performance Evaluation of Synchronous Reluctance Motor in BLDC Drive

Czytaj za darmo! »

The paper presents a performance evaluation of a synchronous reluctance motor in BLDC drive. The tested synchronous reluctance motor was made from IEC 56 induction motor stator and four pole rotor with three-barriers per pole. Measured motor characteristics of the tested synchronous reluctance motor in the BLDC motor drive with 120 electrical degree conducting mode in the range of speed 4000 rpm10000 rpm are presented Streszczenie. Artykuł przedstawia badanie charakterystyki działania reluktancyjnego silnika synchronicznego w napędach BLDC. Testowany silnik reluktancyjny został wykonany ze stojana silnika indukcyjnego IEC56 oraz czterobiegunowego wirnika z trzema przegrodami w biegunie. Zaprezentowano zmierzome charakterystyki silnika testowego z przesunięciem elektrycznym 12[...]

 Strona 1