Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Kędzierski"

Wybrane aspekty modernizacji instalacji ogrzewania

Czytaj za darmo! »

Użytkownicy lokali, decydując się na remont instalacji grzewczej, oczekują poprawy jakości dostawy ciepła przy jednoczesnym obniżeniu jego kosztu. Aby osiągnąć zamierzony efekt modernizacji instalacji c.o., jakim jest redukcja sezonowego zużycia ciepła do ogrzewania budynku, należy spełnić wszystkie warunki opisane poniżej. Paradoksalnie nieprofesjonalnie wykonana modernizacja na ogół p[...]

Zastosowanie termografii do oceny jakości energetycznej budynków DOI:10.15199/9.2019.4.3


  Celem artykułu jest prezentacja metodyki badań termowizyjnych oraz sposobów jakościowej oceny cieplnej przegród w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (m.in. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej). Termografia jest techniką coraz szerzej stosowaną w budownictwie, ciepłownictwie czy elektroenergetyce oraz w innych dziedzinach do bezinwazyjnej oceny cieplnej, gdzie identyfikacja pola temperatury jest istotna dla zdrowia, bezpieczeństwa lub uzyskania oszczędności. Badanie termograficzne w przypadku oceny energetycznej budynków polega na szczegółowym rozpoznaniu i późniejszej analizie zarejestrowanego rozkładu temperatury na powierzchni przegród zewnętrznych, co umożliwia określenie stanu izolacji cieplnej tych przegród. 2. Metodyka i ogólne zasady prowadzenia pomiarów Aby móc prawidłowo wykonać obliczenia i dokonać analizy cieplno-wilgotnościowej przegród ograniczających budynek należy uwzględnić wiele czynników oraz właściwości materiałów, z których są one zbudowane. Do obliczeń przyjmuje się zazwyczaj stabelaryzowane parametry materiałów określone w normach. Parametry te mają wpływ na wymianę ciepła z otoczeniem, a także na rozkład temperatury powierzchni przegrody uwidoczniony potem na wykonanym termogramie. Do podstawowych właściwości materiałów należą: ● współczynnik przewodzenia ciepła, ● ciepło właściwe, ● pojemność cieplna, ● gęstość, ● bezwładność cieplna, ● wilgotność materiału, ● współczynnik wyrównywania temperatury. W badaniach termowizyjnych wykorzystuje się pomiar promieniowania docierającego do kamery termowizyjnej, a dokładniej mówiąc do detektora umieszczonego za elementami optycznymi, który je absorbuje. Tak powstały obraz jest zapisywany jako plik radiometryczny, w którym każdy piksel ma swoją zarejestrowaną temperaturę. Detektor można porównać do dużej liczby pirometrów, które mierzą tem[...]

 Strona 1