Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Robakiewicz"

Ocena efektów zrealizowanych termomodernizacji

Czytaj za darmo! »

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury została opracowana przez Narodową Agencję Poszanowania Energii SA praca studialna, w której dokonano oceny praktycznie osiąganych efektów termomodernizacji zrealizowanych w ramach działającego już 8 lat programu wpierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Oszczędności uzyskane w przykładowych analizowanych obiektach zostały porównane z oszczędności[...]

Energooszczędne użytkowanie budynków po termomodernizacji

Czytaj za darmo! »

Przez wykonanie termomodernizacji budynku polepsza się warunki użytkowania obiektu, a jednocześnie obniża koszty eksploatacyjne. Budynek po modernizacji ma lepszą jakość techniczną. Wymaga jednak odpowiedniego użytkowania i konserwacji, a szczególnie utrzymania niezmiennego poziomu cech energetycznych budynku oraz dokonywania regularnych przeglądów i niezwłocznego usuwania wszystkich p[...]

Współczynnik strat ciepła. Nowy sposób obliczeń w zakresie ochrony cieplnej budynku

Czytaj za darmo! »

Wnowych normach dotyczących fizyki cieplnej budowli występują nowe oznaczenia i pojęcia, np. temperaturę w pomieszczeniu wyrażoną w stopniach Celsjusza oznacza się nie jak dotychczas literą t, lecz Θ a T - jeżeli jest to różnica temperatury wyrażona w Kelwinach. Literą t oznacza się czas, a Φ strumień ciepła i moc cieplną. Dotychczas stosowane indeksy: i - oznaczający przestr[...]

Nowe zasady wspierania termomodernizacji i remontów budynków

Czytaj za darmo! »

Uchwalona 17 października 2008 r. ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która wchodzi w życie w marcu 2009 r., zastępuje dotychczasowe przepisy zawarte w ustawie z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późn. zm.), które przez ostatnie 10 lat były podstawą realizacji termomodernizacji budynków w przypadku korzystania z pomocy państwa. Ponadto ustawa rozszerza system tej pomocy na pewną grupę przedsięwzięć remontowych. Nie wracając do wcześniej prowadzonych licznych dyskusji dotyczących celowości wprowadzenia zmiany dotychczasowej ustawy i łączenia w jednej ustawie problemów termomodernizacji i remontów, omówię, jakie zmiany wystąpią w praktyce. Wspieranie termomodernizacji Nowa ustawa utrzymuje rodzaje obiek[...]

Forum Termomodernizacja 2009

Czytaj za darmo! »

Kolejne dziewiąte już Forum Termomodernizacja organizowane przez ZrzeszenieAudytorówEnergetycznych (ZAE) odbyło się 29 kwietnia 2009 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie przy udziale ok. 300 osób - audytorówenergetycznych, projektantów, zarządców budynków i pracowników naukowych, a także przedstawicieli banków. W ramach Forum zorganizowana była także prezentacja firm: produkujących wyroby termomodernizacyjne; oferujących programy komputerowe dla audytorów, a także stoiska kilku redakcji czasopism technicznych, w tym miesięcznika "Materiały Budowlane". Obrady Forum otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń, a prezes ZAE Aleksander Panek przedstawił założeniamerytorycznej treści i program tegorocznej imprezy, który ukierunkowany został głównie na dw[...]

 Strona 1  Następna strona »