Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ NOWAKOWSKI"

Teleinformatyczny system integrujący rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono problemy związane z integracją rozproszonych źródeł energii odnawialnej z systemem energetycznym, w szczególności wymagania i propozycje rozwiązań w zakresie kompleksowego elektronicznego systemu integrującego funkcje monitorowania, sterowania, zabezpieczeń i analizy jakości sieci. Źródła energii odnawialnej dołączone do sieci energetycznej przez konwertery napięcia i częstotliwości, generują całą gamę harmonicznych napięcia i prądu. W artykule przedstawiono propozycje zastosowania zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów w urządzeniach zabezpieczeniowych EAZ, pozwalających wyznaczyć harmoniczne do 40-tej włącznie, zarówno dla potrzeb automatyk zabezpieczeniowych, oraz niezbędnych do analizy jakości sieci czy też dokładnego pomiaru mocy. W [...]

Prof. zw. dr hab. inż. Robert Szyndler Jubileusz 80-cio lecia urodzin


  Profesor Robert Szyndler urodził się 4 maja 1933 roku w Skoczowie, województwo śląskie. W 1952 roku ukończył Gimnazjum Przemysłowe i Technikum Mechaniczno Kuźnicze w Ustroniu a następ- nie przez jeden rok pracował na stanowiskach konstruk- tora i technologa w Kuźni Ustroń w Ustroniu. W latach 1953÷1958 odbył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując na Wydziale Metalurgicznym ty- tuł mgr. inż. metalurga. Bezpośrednio po studiach podjął pracę zawodową w Katedrze Przeróbki Plastycznej Me- tali AGH w charakterze pracownika naukowo-dydaktycz- nego.W 1964 roku obronił pracę doktorską pt. "Badania metodą izotopową wpływu wielkości nacisku jednostkowego oraz kształtu odkuwki na wielkość zużycia wykroju w warunkach dotłaczania" , a w 1972 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. "Wielko[...]

Wspomnienie pośmiertne w stulecie urodzin - Prof. dr inż. Wacław LESKIEWICZ ( 1915÷1996 ) doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej DOI:


  18 marca 2015 roku minęło 100 lat od urodzin profesora Wacława Leskiewicza, pierwszego Kierownika Katedry Plastycznej Przeróbki Metali w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Profesor Wacław Leskiewicz urodził się w Warszawie. Wczesne dzieciństwo spędził wraz z rodzicami w Zachodniej Syberii. Powrócił do kraju 1922 roku. Do szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczał w Krakowie, kończąc w 1934 roku gimnazjum matematyczno-przyrodnicze im. Witkowskiego. W tym też roku wstąpił na ochotnika do SzkołyPodchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Studia rozpoczął w 1935 roku na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie, zaliczając do 1939 roku 4 lata studiów. W sierpniu 1939 roku został powołany do czynnej służby wojskowej w 5. dywizjonie Artylerii Konnej w Oświęcimiu, jako podporucznik zw[...]

Własności spieków żelaza po walcowaniu na zimno

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań własności tworzyw, otrzymanych z zastosowaniem technologii metalurgii proszków oraz procesów przeróbki plastycznej. Jako materiał wyjściowy zastosowano rozpylany proszek żelaza, o oznaczeniu WPL 200. Wsad do walcowania wytworzono z wykorzystaniem zabiegów prasowania na zimno proszku i spiekania wyprasek. Proces walcowania prowadzono w temperaturze otoczenia, p[...]

Pomiarowy przekładnik napięciowy na bazie transformatora bezrdzeniowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac nad modelem przekładnika napięciowego na bazie transformatora bezrdzeniowego o mocy nominalnej po stronie wtórnej mniejszej od 0,1 VA. Prowadzone prace w tym zakresie służą zastąpieniu dotychczasowych pomiarowych przekładników napięcia wykonanych w postaci transformatorów rdzeniowych małej mocy, pracujących przy obciążeniu nominalnym po stronie wtórnej r[...]

Model platformy programowo-sprzętowej oraz procedury cyfrowego przetwarzania do pomiaru energii w sieci średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono platformę programowosprzętową do pomiaru energii w sieciach SN, która może być aplikacją do systemów rozliczeniowych w zakładach przemysłowych. Moduł cyfrowego przetwarzania sygnałów wraz z układem próbkującym, ukierunkowany na pomiar mocy w rozdzielnicach SN, oraz mikroprocesorowy układ sterujący opracowano na podstawie analizy porównawczej wybranych mikrokontroler[...]

Nowe rozwiązania i metody pomiaru mocy przebiegów odkształconych

Czytaj za darmo! »

Źródła energii odnawialnej takie jak elektrownie wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne czy spalarnie biomasy są połączone z siecią ŚN przez konwertery napięcia i częstotliwości, które generują harmoniczne napięcia i prądu. W pierwszym przybliżeniu można przyjąć, że dla współczynnika THD równego 10% błąd pomiaru mocy wynikający z pominięcia harmonicznych jest mniejszy od 1%. Turbiny wiatrowe wyposa[...]

Układ do pomiaru średnich napięć z transformatorem bezrdzeniowym

Czytaj za darmo! »

Aktualnie pomiar mocy w rozdzielniach ŚN polega na pomiarze prądu oraz napięcia przy wykorzystaniu rdzeniowych przekładników napięciowych. Elementy te charakteryzują się dużymi gabarytami, dużą masą, nieliniowością charakterystyk magnetycznych rdzeni, dużą mocą przenoszoną przez przekładnik, wytwarzaniem szkodliwego pola magnetycznego, które może zakłócać pracę układów elektronicznych pracuj[...]

Badanie wpływu temperatury na parametry przekładnika reaktancyjnego, współpracującego z platformą pomiarową do pomiaru mocy w sieciach średnich napięć

Czytaj za darmo! »

Badany układ do pomiaru mocy w rozdzielniach średniego napięcia, po stronie układów pierwotnych bazuje na opracowanym specjalizowanym przekładniku reaktancyjnym. W celu określenia parametrów układu wykonano wiele specjalizowanych przekładników, które poddano gruntownym badaniom. Bardzo istotnym dla tego rodzaju układów, ze względu na ich pracę w różnorodnych warunkach jest określenie wpływu temperatury na parametry układu. Ze względu na to, że pomiarowy przekładnik reaktancyjny opracowano na bazie dzielnika pojemnościowego i przekładnika prądowego, główne badania w tym zakresie dotyczyły określenia zmian parametrów wykonanych izolatorów pojemnościowych. Do budowy dzielnika reaktancyjnego współpracującego z układem pomiarowym użyto specjalnie wykonanych izolatorów typu: JO8-125[...]

System do e-diagnozowania rozdzielnic współpracujący z inteligentną siecią elektroenergetyczną - smart grid


  W artykule przedstawiono koncepcję diagnozowania pól rozdzielczych wykorzystującą technologię sztucznej inteligencji - poczynając od inteligentnych urządzeń elektronicznych, poprzez system wymiany danych, a kończąc na bazie wiedzy i systemie ekspertowym. Szczególnie skupiono się na analizie stanu wyłącznika w czasie jego eksploatacji jako najważniejszego elementu pola rozdzielczego. Instytut Tele- i Radiotechniczny od wielu lat prowadzi prace w zakresie opracowań i wdrażania teleinformatycznych systemów oraz urządzeń zabezpieczeniowych dla energetyki. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, Instytut podejmuje szeroko zakrojone prace badawcze, odpowiadające nowym tendencjom i wyzwaniom światowym dotyczącym jeszcze bardziej efektywnego niż dotąd wykorzystania energii, co wpisuje się w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart power grids). Nowe rozwiązania wiążą się z modernizacją starzejącej się infrastruktury energetycznej oraz optymalizacją systemów energetycznych, która dotyczy wielu elementów: od źródeł energii odnawialnej, które powinny być lepiej zintegrowane z systemem, poprzez tworzenie jednostek magazynowania energii, wykorzystanie małych, zdecentralizowanych dostawców energii, po transmisję powodującą mniejsze straty i wreszcie inteligentne użytkowanie energii. Uporanie się z tymi wyzwaniami wymaga sieci o elastycznej, "myślącej" infrastrukturze, która kierowałaby energię dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna. Takie możliwości stwarza inteligentna sieć energetyczna - smart grid [1], która zapewni komunikację między wszystkimi uczestnikami rynku energii (musi nastąpić integracja różnego rodzaju producentów energii oraz odbiorców energii w jedną całościową strukturę). Smart grid może istnieć i funkcjonować dzięki dwóm elementom: automatyce, zbudowanej na zaawansowanych czujnikach, oraz systemowi teleinformatycznemu. Wykorzystując te wysoko zaawansowane rozwiązania smart grid może zwiększyć efek[...]

 Strona 1  Następna strona »