Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marcin WAWRO"

Algorytm SVPWM w skalarnej strukturze sterowania dla trójfazowych falowników napięcia zasilających dwufazowe wysokoobrotowe silniki prądu przemiennego.

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawy teoretyczne oraz zaproponowano sprzętową implementację algorytmu SVPWM na mikrokontrolerze DSP TMS320F2808 w skalarnej strukturze sterowania (V/f = const) dla trójfazowych falowników napięcia zasilających dwufazowe wysokoobrotowe silniki prądu przemiennego. Opis proponowanej sprzętowej implementacji algorytmu poparto wynikami badań symulacyjnych przeprowadzonych w środowisku Matlab oraz wynikami pomiaru w układzie rzeczywistym. Abstract. The article discusses the theoretical basis and proposes a hardware implementation of the SVPWM algorithm on the TMS320F2808 DSP microcontroller in the scalar control structure (V/f = const) for the three-phase voltage source inverter supplying two-phase high speed alternating current motors. Description of the proposed algorithm was supported by the simulation results performed in Matlab environment, and the measurements in real system. (SVPWM algorithm in the scalar control structure for the three-phase voltage source inverter supplying two-phase high speed alternating current motors). Słowa kluczowe: SVPWM, trójfazowy falownik napięcia, dwufazowy wysokoobrotowy silnik indukcyjny, DSP Keywords: SVPWM, three-leg VSI, high-speed two-phase induction motor, DSP Wstęp Wysokoobrotowe silniki indukcyjne mogące znaleźć zastosowania w układach napędowych małych mocy np. sprzęcie AGD czy elektronarzędziach, powinny charakteryzować się niewielkimi gabarytami, prostą konstrukcją, odpowiednią mocą z jednostki objętości i wagi oraz niskimi kosztami produkcji. Przytoczone założenia oraz powszechna znajomość rozwiązań układów energoelektronicznych służących do zasilania trójfazowych silników indukcyjnych małej mocy z linii jednofazowej sprawiają, że lepiej nadają się one do zastosowań w wspomnianych aplikacjach niż ich odpowiedniki jednofazowe. W szczególnych jednak przypadkach, ograniczeniem w ich wykorzystaniu mogą stać się rozwiązania konstrukcyjne silnika, które determinuje rozwij[...]

Wpływ oraz kompensacja czasów martwych w układzie z trójgałęziowym falownikiem napięcia zasilającym silnik indukcyjny dwu- i trójfazowy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono źródło i porównano skutki zniekształceń w generowanych napięciach fazowych trójgałęziowego falownika napięcia na przebiegi napięć i prądów w zasilanym silniku indukcyjnym dwu- i trójfazowym, wywołanych występowaniem czasów martwych. Zaprezentowano również metodę kompensacji czasów martwych opartą na śledzeniu kierunku prądów wyjściowych falownika. Abstract. The article presents the source and compares results of phase voltage distortions generated in three-leg voltage source inverter on voltage and current waveforms in two- and three-phase induction motor caused by the presence of dead-time. Presented dead-time compensation method is based on tracking direction of the inverter output currents. (Impact and compensation of dead-time in the system with three-leg VSI and two- and three-phase induction motor). Słowa kluczowe: czasy martwe, trójgałęziowy falownik napięcia, silnik indukcyjny dwufazowy, silnik indukcyjny trójfazowy Keywords: dead-time, three-leg VSI, two-phase induction motor, three-phase induction motor Wstęp We współczesnych układach napędowych z falownikami napięcia pracującymi z wysoką częstotliwość impulsowania, dużo większą od zadawanych częstotliwości napięć fazowych, wybór odpowiedniej metody sterowania falownikiem odgrywa kluczową rolę dla poprawnej pracy zasilanej maszyny. Dla takich falowników w układzie z silnikiem indukcyjnym stosuje się przede wszystkim skalarne i wektorowe metody sterowania PWM [1]-[8], które w teorii pozwalają na precyzyjne zadawanie amplitudy i częstotliwości podstawowej harmonicznej napięć fazowych, a jedyne wyższe harmoniczne w napięciach związane z dużą częstotliwością przełączania łączników mają pomijalny wpływ na prądy fazowe. W opisie tych algorytmów przyjmuje się jednak uproszczenie zakładające zerowe czasy zmiany stanu łączników, które wymagają uwzględnienia przy implementacji w układzie rzeczywistym i wprowadzenia opóźnień zapobiegających zwarciom w gałę[...]

Metody SPWM oraz SVPWM dla dwu- i trójgałęziowych VSI zasilających dwufazowe wysokoobrotowe silniki AC oraz związane z nimi ograniczenia

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały omówione podstawy teoretyczne każdej z metod oraz zaproponowane sposoby ich algorytmizacji. Analizy teoretyczne metod SVPWM dla dwu- oraz trójgałęziowych VSI przeprowadzono z myślą o ich ujednoliceniu. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań symulacyjnych przeprowadzonych w środowisku Matlab/Simulink. W celu porównania metod PWM oraz dokonania oceny wpływu czasów martwych na przebiegi prądów fazowych silnika przeprowadzono analizę ich widm harmonicznych. Abstract. In this paper, the theoretical basis of each method and ways of their algorithmization are discussed. The theoretical analyses of SVPWM methods for two- and three-leg VSI were carried out with a view to their unification The theoretical considerations were supported by results of simulations which were carried out in Matlab/Simulink environment. In order to compare PWM methods and assess the impact of dead time on the motor phase currents waveforms, the analysis of their harmonic spectrums was carried out. (SPWM and SVPWM methods for two- and three-leg VSI-fed two-phase high-speed AC motors and limitations associated with them) Słowa kluczowe: SPWM, SVPWM, dwugałęziowy VSI, trójgałęziowy VSI, dwufazowy wysokoobrotowy silnik indukcyjny Keywords: SPWM, SVPWM, two-leg VSI, three-leg VSI, two-phase high-speed induction motor Wstęp Stosowane obecnie m.in. w elektronarzędziach i sprzęcie AGD wysokoobrotowe układy napędowe małej mocy w większości wypadków realizowane są w oparciu o uniwersalne komutatorowe silniki AC. Napędy takie pomimo pewnych swoich zalet, jakimi niewątpliwie są: brak zewnętrznych układów elektronicznych, łatwość zmiany prędkości obrotowej oraz zasilanie bezpośrednio z sieci prądu przemiennego, posiadają jednak szereg wad, m.in. stosunkowo kosztowny i skomplikowany proces produkcyjny, niską sprawność, dużą masę i zawodność czy ograniczoną wartość maksymalnej prędkości obrotowej (m.in. ze względu na mechaniczną wytrzymałość komutatora).[...]

Control of 3-leg 4-wire inverter with passive LC output filter operating with nonlinear unbalanced load DOI:10.15199/48.2016.06.03

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki symulacyjne układu 2 poziomowego, 3 gałęziowego falownika z przewodem neutralnym. Przekształtniki tego typu stosowane są w zasilaczach bezprzerwowych UPS. Zaproponowana struktura sterowania zapewnia stabilizowanie sinusoidalnego napięcia wyjściowego z niską zawartością wyższych harmonicznych przy nieliniowym lub niesymetrycznym obciążeniu. (Sterowanie 3-gałęziowego 4-przewodowego falownika z filtrem pasywnym LC z nieliniowym lub niesymetrycznym obciążeniem) Abstract. Article presents simulation results of two-level three phase inverter with neutral wire. Such inverters are commonly used in uninterruptible power supplies. The proposed control structure enables sinusoidal output voltage with low THD value under nonlinear or unbalanced load. Słowa kluczowe: sterowanie, falownik czteroprzewodowy, UPS, nieliniowe obciążenie, niesymetryczne obciążenie. Keywords: control, 4-wire inverter, UPS, nonlinear load, nonsymmetrical load. Introduction Uninterruptible power supply (UPS) is important part of every system where high reliability and quality of power supply is required. The typical applications of high power UPS (>100kW) are medical equipment, biotechnology, semiconductor manufacturing and data centers. Especially in IT technology, utilization of UPS is getting higher importance. Nowadays, power of the modern data center can easily exceed several MW [1]. Data centers are responsible for handling such sensitive tasks like banking, data storage, online trade etc. It is obvious that in data centers power outage or poor power quality are not acceptable. Even short lack of power may generate massive costs. The task of the UPS is to keep power supply quality at the right level. UPS can operate in different configurations: double conversion, line interactive, standby mode, eco-mode [2]. The most robust method is double conversion configuration, which comprises back-to-back connection of rectifier and inverter and b[...]

 Strona 1