Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Gąsiorowski"

Morfologia zarysowań ścian skrępowanych ścinanych poziomo DOI:10.15199/33.2019.04.03


  Wrażliwość na uszkodzenia ścian wykonanych z ABK skłania do poszukiwania sposobów i metod zwiększenia rysoodporności i nośności. Zwiększenie wartości naprężeń rysujących i niszczących murowych ścian usztywniających jest możliwe dzięki zastosowaniu zbrojenia umieszczonego w spoinachwspornych [11].Alternatywnąmetodą poprawy właściwości ścian usztywniających jest wykonanie skrępowania elementami żelbetowymi. Tego typu konstrukcja, dzięki odpowiedniej kolejności wznoszenia [1, 3, 10, 12], zapewnia pełny kontakt między murem a żelbetem. Spełniony jest wówczas warunek sine qua non ograniczenia odkształceń wynikający z definicji przyjętej przez EC-6 [7], który można zrealizować, wykonując w pierwszej kolejności mur, a następnie elementy żelbetowe. Głównym celem badań było rozpoznaniewpływu skrępowania namorfologię zarysowań oraz mechanizm zniszczenia, rysoodporność, nośność, odkształcalność postaciową i sztywność ścian wykonanych z elementów murowych z ABK. Wpływ zastosowanego skrępowania na wartość naprężeń rysujących i niszczących oraz odkształcalność postaciową i sztywność, odniesionych do murów niezbrojonych i zbrojonych, przedstawione zostaną w kolejnych publikacjach. Modele badawcze Zbadano 6 ścian wykonanych z elementówmurowych z autoklawizowanego betonu komórkowego na zaprawie systemowej do spoin cienkowarstwowych. Wytrzymałość na ściskanie muru wyznaczona zgodnie z PN-EN 1052-1:2000 [8] wynosiła fcm = 2,97 N/mm2, a moduł sprężystości Ecm = 2041 N/mm2. Natomiast wytrzymałość na ścinanie wyznaczona zgodnie z PN-EN 1052-3:2004 [9] była równa fvo = 0,306 N/mm2, a moduł ścinania uzyskanyw badaniach ścian ukośnie ściskanych zgodnie z ASTM E519-81 [2] wynosił G = 475 N/mm2. Ściany skrępowane, oznaczone jako HOS-C-AAC (rysunek 1a), miały identyczną długość l = 4,43 m, wysokość h = 2,49 m i grubość t = 0,18 m. Wszystkie modele zbadano przy trzech różnych wartościach wstępnych naprężeń ściskających wynoszącyc[...]

Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo DOI:10.15199/33.2019.05.06


  Wpublikacji [1] omówiono konstrukcjęmodeli i przedstawiono podstawowe wyniki badań ścian skrępowanych ścinanych poziomo (fotografia). Scharakteryzowanomorfologię zarysowań i mechanizm zniszczenia. W tym artykule zostanie porównana efektywność dwóch typów zbrojenia oraz skrępowania na wartości naprężeń rysujących, niszczących ścian ścinanych wykonanych z ABK. Do opisu odkształceń ściany poddanej poziomemu ścinaniu stosowano globalny kąt odkształcenia postaciowego lub globalny kąt deformacji postaciowej w fazie po zarysowaniu [2, 3, 4]. Wartości naprężeń stycznych τi określano jako iloraz obciążenia poziomego Hi i pola powierzchni poziomej muru. Jako siłę rysującą Hcr traktowano siłę, którą zarejestrowano w chwili pojawienia się nowej rysy. Odpowiadające jej naprężenia nazywano naprężeniami rysującymi τcr, a kąt Θcr kątem odkształcenia postaciowego w chwili zarysowania. Za siłę niszczącą Hu uznano największą zmierzoną siłę, a naprężenia na górnej krawędzi ściany nazywano naprężeniami niszczącymi τu. Zmierzony przy sile Hu kąt Θu nazywano kątem deformacji postaciowej. Wyniki i analiza badań Na rysunku 1a przedstawiono uzyskane zależności napręże[...]

 Strona 1