Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof SZEWCZYK"

LOGO! steruje silnikiem

Czytaj za darmo! »

Zadaniem sterownika LOGO! było sterowanie pierścieniowym silnikiem indukcyjnym w następujących trybach: prosty rozruch silnika, rozruch silnika z uwzględnieniem prędkości kątowej wirnika, hamowanie przez wybieg oraz hamowanie dynamiczne silnika. Opis działania Rozruch prosty (czasowy) silnika pierścieniowego dokonuje się przy włączonych w obwód rezystorach rozruchowych. Rezystor rozruc[...]

The shape of surface in rotors pole as a forming element of torque and braking torque in hybrid step motor with permanent magnets DOI:10.15199/48.2015.01.47

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi analizę przydatności formowania gęstości strumienia w hybrydowych silnikach krokowych z magnesami stałymi. W obliczeniach zastosowano Metodę Elementów Skończonych. Wszystkich symulacji do wyliczenia gęstości strumienia, siły, momentów dokonano w środowisku ANSYS. W poprzednich publikacjach autora przedstawiono zastosowania zmian gęstości strumienia do polepszania właściwości silników z magnesami stałymi. Symulacje pokazują różnice w pracy silnika przy zastosowaniu metody zagęszczania strumienia. Może to być przydatne do poprawiania właściwości silników konstruowanych w oparciu o magnesy stałe. ( Kształt powierzchni nabiegunników wirnika jako element formujący moment obrotowy oraz zaczepowy moment hamujący w hybrydowym silniku krokowym z magnesami stałymi. ) Abstract. In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with modelling flux density in hybrid step motor with permanent magnets has been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program Ansys. Application of this method in hybrid step PM Motors has been presented in previous publications. The simulations have shown differences in the work of the electrical motor with a density system. It can be used as the way to increase desired parameters of the drives. Słowa kluczowe: magnes stały, silnik, strumień magnetyczny Keywords: permanent magnet, motor, magnetic flux Introduction Calculations using the method of Maxwell tensor force allow rapid evaluation of new engine design. Computing power permits to increase the precision and speed of calculations. This makes [...]

Dobór i dostosowanie kąta opasania nabiegunnika wirnika poprzez zastosowanie koncentratora magnetycznego w silniku synchronicznym z magnesami stałymi z wewnętrznym obwodem magnetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania koncentratora magnetycznego do doboru kąta opasania bieguna magnetycznego. Umożliwia to właściwe dopasowanie pomiędzy kształtem magnesu w wirniku, a nabiegunnikiem w stojanie. Dodatkowo umożliwia zastosowanie większego magnesu w wirniku, oraz większą koncentrację strumienia. Przyczynia się to do zwiększenia momentu obrotowego konstruowanego silnika. Wyliczenia dokonano w oparciu o metodę elementów skończonych oraz programy Flux 2D i FEMM. Abstract. In the paper the possibility of flux concentrator application in the interior permanent magnet synchronous motor for a coupling the angle of belting magnetic poles has been presented. It gives possibility to apply bigger constant magnet, and concentrate the flux. This cause increasing torque. All simulations for computing torque, flux density, cogging torque have been performed by programs Flux 2D, and FEMM using Finite Elements and Maxwell Stress Tensors Method. ( Coupling the angle of belting magnetic poles with flux concentrator application for permanent magnet synchronous motor with interior circuit magnet ) Słowa kluczowe: Silnik, magnes stały, koncentrator strumienia. Keywords: Electric motor, constant magnet, flux concentrator. Wstęp Kąt opasania nabiegunnika wirnika ma istotny wpływ na właściwości silnika z magnesami stałymi [3]. Wiąże się to zarówno z wielkością momentu obrotowego jak i z pulsacją momentu w zależności od kąta obrotu wirnika. Dalsze konsekwencje to głośniejsza praca silnika [1, 5]. W silniku z magnesami stałymi istnieje ściśle określo[...]

Problemy z wyliczaniem momentu obrotowego w szczelinie powietrznej przy wykorzystaniu metody elementów skończonych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia problemy związane ze stosowaniem gotowego oprogramowania do obliczeń zagadnień związanych z silnikami elektrycznymi z użyciem Metody Elementów Skończonych. Na przykładzie oprogramowania Ansys, Flux, FEMM można wykazać, że przy wyborze niewłaściwych dróg całkowania oraz opcji programu można uzyskać różne wyniki. Autorzy dokonali obliczeń momentu silnika z magnesami stałymi. Różne drogi całkowania momentu statycznego silnika pokazały różnice obliczanych wielkości. Wyniki przedstawiono w artykule. Abstract. In the paper some problems with computing of rotating torque in any motor with an air gap has been presented. It is very important the path of integration. It is possible to show that choosing different path we can have many different results. In the simulations for peramnent magnet motor static torque was dependent on the path of integration. All simulations for computing flux density, forces and torques have been peformed by the programs Ansys Maxwell, Flux 2D and FEMM. The result are presented as a diagram variability of results depending on the path of integration. (Problems with the calculations of rotating torque in the motor with an air gap using Finite Element Method). Słowa kluczowe: moment obrotowy, symulacja, Metoda Elementów Skończonych, szczelina powietrzna. Keywords: rotating torque, simulation, Finite Element Method, air gap. Wstęp Przy symulacji obiektu typu silnik elektryczny z uży[...]

Analysis of magnetic circuits for a hybrid stepper motor with cogging torque reduction

Czytaj za darmo! »

In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits in the design of driving signals has been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program FLUX 2D v 10.1. The simulations have shown a significant influence of the driving current sequence impulses on the cogging torque in the hybrid stepper motor. Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie narzędzi do analizy obwodów magnetycznych, wraz z obliczeniami momentów i sił w obwodach magnetycznych silników elektrycznych przy konstrukcji sterowania okładem prądowym silnika Hybrid Stepper. Wszystkie symulacje pokazały duży wpływ kolejności impulsów prądowych sterowania na moment zaczepowy w krokowym silniku hybrydowym. (Analiza obwodu magnetycznego hybrydowego silnika krokowego) Keywords: magnetic circuit, permanent magnet, finite elements method , magnetic circuit Słowa kluczowe: obwód magnetyczny, silnik z magnesami stałymi, metoda elementów skończonych, obwód magnetyczny Introduction Electric motors play an important role in industrial plants and processes. Permanent magnet motors are present in many fields of human activity. As economic in use, precise and reliable, they are more popular on the nowadays market. There are some problems, which are inspiring for users and constructors [1,2]. Supplying this kind of motors by rectangular impulses is cheap and easy to use, but it generates some issues related to the cogging torque [3]. The inertial moment reduces this problem.[...]

Analysis of magnetic circuits for a hybrid stepper motor with cogging torque reduction

Czytaj za darmo! »

In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits in the design of driving signals has been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program FLUX 2D v 10.1. The simulations have shown a significant influence of the driving current sequence impulses on the cogging torque in the hybrid stepper motor. Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie narzędzi do analizy obwodów magnetycznych wraz z obliczeniami momentów i sił w obwodach magnetycznych silników elektrycznych przy konstrukcji sterowania okładem prądowym silnika Hybrid Stepper. Wszystkie symulacje pokazały duży wpływ kolejności impulsów prądowych sterowania na moment zaczepowy w krokowym silniku hybrydowym. (Analiza obwodu magnetycznego silnika krokowego ) Keywords: magnetic circuit, permanent magnet, finite elements method , magnetic circuit Słowa kluczowe: obwód magnetyczny, silnik z magnesami stałymi, metoda elementów skończonych, obwód magnetyczny Introduction Electric motors play an important role in industrial plants and processes. Permanent magnet motors are present in many fields of human activity. As economic in use, precise and reliable, they are more popular on the nowadays market. There are some problems, which are inspiring for users and constructors [1,2]. Supplying this kind of motors by rectangular impulses is cheap and easy to use, but it generates some issues related to the cogging torque [3]. The inertial mom[...]

The use of shaping face of pole in rotor as a component of molding cogging torque in Permanent Magnet motor in selfbreaking systems DOI:10.15199/48.2015.05.24

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi analizę przydatności formowania gęstości strumienia w silnikach z magnesami stałymi. Ograniczona gęstość strumienia generowana przez magnesy stałe nie zawsze pozwala na osiągnięcie celów. Zagęszczenie strumienia tak jak przedstawiono to w poprzednich pracach autorów pozwala na intensyfikację zadań stawianych dla maszyn, w konstrukcji których użyto magnesów stałych. W poprzednich pracach autorzy przedstawili układ z koncentratorem magnetycznym. Pozwalało to dopasować kąt opasania nabiegunnika do gabarytu magnesu stałego. Dalszego zagęszczenia strumienia można dokonać poprzez zmniejszenie pola przekroju obwodu magnetycznego. W artykule przedstawiono propozycję takiego rozwiązania, oraz dokonano symulacji i analizy problemu przy pomocy metody elementów skończonych, z użyciem programu Ansys. Formowanie gęstości strumienia w silnikach z magnesami stałymi. Abstract. In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with shaping flux density in motor with permanent magnets have been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations used to compute flux density, forces, and torques have been performed in the program Ansys. The application of this method in self-loocking PM Motors was discussed in authors’ previous publications. The simulations showed differences in work of machines with density system. It can be used as the way to increase the desired drives parameters values. Słowa kluczowe: magnes stały, silnik, strumień Keywords: permanent magnet[...]

Dynamic diagnosis of conductive materials on the basis of force acting on the sensor made of permanent magnet DOI:10.15199/48.2015.12.57

Czytaj za darmo! »

Checking the quality of the material during the manufacturing process causes problems. The impact of motion in conjunction with the magnetic field induces eddy currents and forces. They affect the field source element through the dynamic forces occurring in the process of movement. The value of the impact force may indicate material defects arising during the manufacturing process. The use of this phenomenon may assist in the quality control of the produced materials. The paper presents the simulation of such a phenomenon and calculations of the forces and torques occurring in this type of process. The calculations were accomplished in ANSYS environment using the Finite Element Method and Maxwell Stress Tensors Method. Streszczenie. Sprawdzanie jakości drutu, blachy w czasie procesu wytwarzania sprawia problemy. Oddziaływanie dynamiczne ruchu w powiązaniu z polem magnetycznym wywołuje efekt prądów wirowych oraz sił. Wielkość siły oddziaływania może wskazywać na wady materiału pojawiające się w czasie procesu produkcji. Wykorzystanie tego zjawiska może pomagać w procesie kontroli jakości materiału. W pracy przedstawiono symulację takiego procesu oraz dokonano obliczeń sił i momentów występujących przy tego rodzaju procesie. Obliczeń dokonano w oparciu o środowisko ANSYS z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz tensorów naprężeń Maxwella.(Dynamiczna diagnostyka materiałów ferromagnetycznych w oparciu o siły oddziaływujące na sensor z magnesu stałego ). Keywords: eddy current, sensor, quality, dynamic. Słowa kluczowe: prąd wirowy, czujnik, jakość, dynamika Introduction Continuous production processes of many materials require continuous quality control [4, 5, 6]. Production of steel wire or sheet without current quality control could result in defective material wrapping onto the spool output. There are many methods to control the production of ferromagnetic materials in a static state. Samples can be accurately [...]

Modelowanie matematyczne procesów nieustalonych w układzie napędowym dźwigu DOI:10.15199/48.2017.12.20

Czytaj za darmo! »

Napędy elektryczne z silnikami indukcyjnymi są szeroko wykorzystywane w przemysłowych układach napędowych przede wszystkim w przemyśle chemicznym, przetwórczym i hutniczym. W niniejszej pracy przedstawiono model matematyczny układu napędowego dźwigu z silnikiem indukcyjbnym, który poprzez sprężysto-dysypacyjny układ transmisji ruchu jest obciążony zadanym momentem obciążenia. Do sformułowania modelu matematycznego analizowanego układu napędowego wykorzystano interdyscyplinarną metodą wariacyjną, która opiera się na modyfikacji integralnej wariacyjnej zasady Hamiltona, poprzez wykorzystanie rozszerzenia funkcji Lagrange’a o dwa dodatkowe składniki [1, 3]. Pierwszy składnik uwzględnia rozproszenie energii w układzie oraz drugi - uwzględnia energię sił aktywnych i pasywnych o charakterze niepotencjalnym. [1, 3]. Model matematyczny układu. Model matematyczny układu sformułowano na podstawie zmodyfikowanej zasady Hamiltona- Ostrogradskiego. Z punktu widzenia fizyki wymieniona metoda pozwala uzyskać końcowe równania stanu obiektu wyłącznie na podstawie zasady najmniejszego działania [1]. Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat analizowanego układu elektromechanicznego. Rys. 1. Schemat układu elektromechanicznego Rozszerzony funkcjonał działania wg Hamiltona- Ostrogradskiego uzyskano wyznaczając elementy zmodyfikowanego lagrangianu [1, 4]: (1) L*  T*  P*  *  D* , gdzie: L* - zmodyfikowana funkcja Lagrange’a, T* - koenergia kinetyczna, P* - energia potencjalna, * - energia dyssypacji, D* - energia sil zewnętrznych [1]. Dla układów o parametrach rozłożonych w jednowymiarowej przestrzeni zmodyfikowana zasada Hamiltona przybiera postać [1]: (2) 2 1 * , t l l t l l S L L dl dt I L dl               , gdzie: S - funkcjonał działan[...]

 Strona 1  Następna strona »