Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR BLUM"

Wpływ sprężania technologicznego na zahamowanie procesu rozwoju pęknięć lamelarnych w blachach wieloletnio eksploatowanych mostach suwnicowych


  Problematyka obniżenia nośności wytrzymałościowej stali konstrukcyjnych spowodowana osłabieniem jej struktury od wielu lat stanowi przedmiot badań naukowych. Wyprodukowane do końca lat 80-tych ubiegłego wieku konstrukcje stalowe wykonane były ze stali, które z uwagi na ówczesny poziom techniczny, stosowane technologie wytwarzania, intensyfikację produkowanej ilości stali poprzez skracanie czasu procesu technologicznego zawierały znaczące ilości wtrąceń niemetalicznych. Struktura wyjściowa blach gorąco walcowanych, wykonanych z tych stali, zdeterminowana obecnością wtrąceń niemetalicznych charakteryzuje się powstawaniem wewnętrznych nieciągłości materiałowych. W wyniku wieloletniej intensywnej eksploatacji konstrukcji wykonanych z tych stali, strukturalne nieciągłości materiałowe (wtrącenia niemetaliczne) łączą się tworząc wewnętrzne pęknięcia zwane pęknięciami lamelarnymi, znacząco obniżające nośność wytrzymałościową konstrukcji. Odkształcenie w stali ferrytyczno - perlitycznej osnowy (ferrytu) nie przenosi się na deformację plastyczną wtrąceń niemetalicznych. Powodem jest brak adhezji (spójności) między wtrąceniami a osnową, co w efekcie ujawnia się wzrostem długości szczeliny między wtrąceniem a ferrytową osnową i w konsekwencji prowadzi do rozwarstwienia blachy. Rozwarstwienie jest to warstwowy brak ciągłości materiału jednokierunkowo przerobionego plastycznie, spowodowane występowaniem obcej fazy, która ma inne właściwości plastyczne od podłoża stalowego. Wymagania jakościowe stali na blachy grube zgodnie z PN-65/H-92120 (z których wykonane są konstrukcje nośne urządzeń i maszyn) nie dopuszczają śladowo jamy usadowej, rozwarstwień, pęknięć i pęcherzy, dlatego stwierdzono, że blachy rozwarstwiają się dopiero w wyniku eksploatacji. Rozwój pęknięć lamelarnych związany jest z obciążeniem konstrukcji wykonanych z blach grubych (powyżej 5 mm grubości). Dzięki środkom budżetowym przyznanym przez Komitet Badań Naukowych w ramach[...]

Ocena stanu technicznego wieloletnio eksploatowanych mostów suwnicowych

Czytaj za darmo! »

Poprawność i niezawodność pracy suwnicy są jednoznacznie związane z jej stanem technicznym. Zdecydowana większość suwnic, pracujących w przemyśle, charakteryzuje się długim okresem ich intensywnej eksploatacji. Najstarsze dźwignice mają za sobą ok. 50 lat użytkowania. Od szeregu lat, w wyniku różnych przyczyn natury technologicznej, materiałowej, konstrukcyjnej i eksploatacyjnej, obserwuje się w odniesieniu do mostów suwnic zjawisko trwałych ugięć spawanych dźwigarów skrzynkowych. Proces narastania trwałych ugięć dźwigarów z reguły poprzedza ich pęknięcie zmęczeniowe, które w konsekwencji prowadzi do katastroficznego złamania dźwigara [1]. 2. Inwentaryzacja stanu technicznego wieloletnio eksploatowanych suwnic Proces deformacji ustrojów nośnych suwnic pomostowych o konstrukcji [...]

Analiza przyczyn trwałych ugięć mostów suwnic pomostowych


  W każdej dziedzinie techniki obowiązują zasady związane z bezpieczeństwem obiektu, stanowiące zbiór właściwości wytrzymałościowych, mechanicznych, eksploatacyjnych oraz przepisów normowych mających na celu zapobieganie przekroczenia dopuszczalnego ryzyka eksploatacyjnego. Przekroczenie zasad bezpieczeństwa obiektu technicznego prowadzi do jego uszkodzenia, które rozwija się sposób kumulacyjny w trakcie jego eksploatacji, przechodząc stopniowo w stan niezdatności eksploatacyjnej. Wprowadzenie "Rozwój wytrzymałości materiałów jest ściśle związany i uzależniony od postępu metod i urządzeń badawczych, wynika z rosnących wciąż potrzeb techniki dążenia do efektywniejszego wykorzystania materiałów, stosowania nowych materiałów i nowych technologii ich przetwarzania. Jest to ciągły, iteracyjny proces postępu technicznego, w którym niestety ważną rolę stymulatora rozwoju spełniają katastrofy". Prof. L. Dietrich [1]. Wieloletnie badania zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne mostów suwnicowych wykazały, że widocznym obrazem postępującego procesu kumulacyjnego uszkodzeń mostów suwnicowych jest przyrost trwałych ugięć dźwigarów nośnych, co zostało zilustrowane na rys. 1, dla mostów skrzynkowych dwóch suwnic pomostowych o udźwigu 16 t i rozpiętości 28 m. Przyczyny trwałej deformacji dźwigarów są złożone. Do nich należy zaliczyć przeciążanie suwnic ponad udźwig nominalny (znamionowy), wykonywanie niedozwolonych operacji takich jak nieprawidłowe podnoszenie ciężaru (lina nie jest w pionie w stosunku do ciężaru), przeciąganie wagonów. Istotną przyczyną w pierwszym okresie eksploatacji mostów suwnic jest zjawisko pełzania materiału. Znaczącą przyczyną są uszkodzenia strukturalne stali, z której wykonane są dźwigary, spowodowane ponad nominalnym obciążeniem kon[...]

Wpływ przeciążenia ponad nominalny udźwig suwnicy pomostowej na pracę mechanizmów napędowych (1)


  Wieloletnie doświadczenia zarówno organów techniczno - kontrolnych, zajmujących się badaniem i inspekcją urządzeń dźwignicowych, jak również użytkowników, wytwórców i ich stowarzyszeń, jednostek badawczo - rozwojowych, uczelni technicznych a także instytucji związanych z ochroną pracy, dowodzą w sposób nie budzący wątpliwości o konieczności skoncentrowania znacznie większej uwagi i podjęcia rozlicznych działań w odniesieniu do procesu eksploatacji maszyn i urządzeń, w szczególności szerokiej gamy urządzeń dźwignicowych (…) I. Jakubowski [1] Podjęta w artykule tematyka wpisuje się w cytowaną wyżej opinię i stanowi kontynuację własnych artykułów przedstawionych na łamach Dozoru Technicznego [2] [3]. Narastająca konieczność znajomości jak największej liczby zjawisk towarzyszących eksploatacji dźwignic, spowodowała aktywizację gremiów zajmujących się profesjonalnie tematyką dźwignicową. Komitet ISO TC 96 podjął w 2006 r. decyzję rewizji obowiązującej światowej normy ISO 1248Z-1 "Dźwignice - Monitorowanie pracy" bądź opracowania całkowicie nowej normy w tym zakresie [1]. Obecnie obowiązują dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 98/37/WE oraz 2006/42/WE. Dyrektywy te precyzują kryteria bezpieczeństwa kompleksowego, stanowiąc że maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby nadawała się do spełniania swojej funkcji. Maszyny, osprzęt do podnoszenia oraz ich części składowe muszą wytrzymać naprężenia, którym są poddawane podczas pracy. Muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób zapobiegający uszkodzeniom spowodowanym zmęczeniem materiału oraz zużyciem części. Ponadto maszyny muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Kryterium oceny poprawności zaprojektowania i wytworzenia maszyny przeznaczonej do podnoszenia jest poddanie jej próbie statycznej z przeciążeniem równym 125% udźwigu oraz próbie dynamicznej z przeciążeniem 110%. Jeżeli maszyna podczas tych prób nie zostanie uszkodzona, to wynik[...]

Wpływ przeciążenia ponad nominalny udźwig suwnicy pomostowej na pracę ustroju nośnego


  Poniższy artykuł stanowi bezpośrednią kontynuację artykułu "Wpływ przeciążenia ponad nominalny udźwig suwnicy pomostowej na pracę mechanizmów napędowych", który ukazał się w numerze 6/2012 Dozoru Technicznego. W związku z tym stosowne wydaje się przypomnienie informacji wstępnych, zawartych we wspomnianej publikacji. Narastająca konieczność znajomości jak największej liczby zjawisk towarzyszących eksploatacji dźwignic, spowodowała aktywizację gremiów zajmujących się profesjonalnie tematyką dźwignicową. Komitet ISO TC 96 podjął w 2006 r. decyzję rewizji obowiązującej światowej normy ISO 1248Z-1 "Dźwignice - Monitorowanie pracy", bądź opracowania całkowicie nowej normy w tym zakresie [1]. Obecnie obowiązują dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 98/37/WE oraz 2006/42/WE, które precyzują kryteria bezpieczeństwa kompleksowego. Dyrektywy stanowią, że maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby nadawała się do spełniania swojej funkcji. Maszyny, osprzęt do podnoszenia i ich części składowe muszą więc wytrzymać naprężenia, którym są poddawane podczas pracy. Muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób zapobiegający uszkodzeniom spowodowanym zmęczeniem materiału i zużyciem części oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Liberalizacja przepisów w zakresie projektowania eksploatacji dźwignic wiąże się z brakiem uregulowań prawnych, dotyczących obowiązku instalowania ograniczników udźwigu w układzie mechanizmu podnoszenia wraz z obowiązkiem stałego nadzoru konserwatorskiego nad jego prawidłowym funkcjonowaniem [2]. Brak ograniczników udźwigu powoduje w wielu przypadkach eksploatacji dźwignic, że sterowanie wartością obciążenia związane jest praktycznie z możliwością jego przeniesienia przez mechanizmy napędowe i ustrój nośny dźwignicy. Warto przypomnieć, że kryterium oceny poprawności zaprojektowania i wytworzenia maszyny przeznaczonej do podnoszenia, jest poddanie jej próbie statycznej z przeciążenie[...]

Trwałe ugięcia blachownicowych belek podsuwnicowych oraz metoda ich regeneracji

Czytaj za darmo! »

Blachownicowe belki o konstrukcji spawanej, rzadziej nitowanej (rys. 1) znajdują zastosowanie jako konstrukcje nośne urządzeń i maszyn oraz w mostach przeładunkowych, suwnicach pomostowych i bramowych jako belki jezdni podsuwnicowych. W wyniku wieloletniej intensywnej eksploatacji uwidacznia się zjawisko trwałych ugięć belek. Wartość dopuszczalnego trwałego ugięcia nie jest normowo sprecyzowana. Norma PN-91/M-45457 określa wymaganie, jakie stawia się nowobudowanym i remontowanym jezdniom podsuwnicowym, a dotyczących jedynie dopuszczalnych wartości przemieszczeń poziomych belek podsuwnicowych. Na podstawie wieloletnich obserwacji trwale odkształconych w płaszczyźnie pionowej zarówno belek podsuwnicowych jak i dźwigarów mostów suwnicowych stwierdzono, że po przekroczeniu trwałego[...]

Wpływ sprężania technologicznego na trwałość zmęczeniową skrzynkowych mostów suwnicowych


  Najpowszechniejszymi i najbardziej typowymi urządzeniami dźwigowymi wykorzystywanymi w transporcie bliskim są suwnice pomostowe [1]. Uszkodzenie suwnicy pomostowej, której zadaniem jest przenoszenie wielotonowych ładunków, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia osób znajdujących się w jej pobliżu. Jednostką odpowiedzialną za ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo jest Urząd Dozoru Technicznego. Dwumiesięcznik "Dozór Techniczny" rokrocznie przedstawia szczegółową analizę nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń związanych z urządzeniami objętymi dozorem technicznym, w tym urządzeniami dźwignicowymi. Z lektury "Dozoru Technicznego" wynika, że w ciągu kilkunastu ostatnich lat miało miejsce wiele nieszczęśliwych wypadków (w tym ze skutkiem śmiertelnym) oraz niebezpiecznych uszkodzeń spowodowanych przeciążaniem suwnic powyżej ich udźwigu nominalnego. Dużą grupę stanowią przy tym uszkodzenia spowodowane wytrzymałością zmęczeniową suwnic. Poniżej zebrano przykładowe fragmenty opracowań dotyczące problemu przeciążania suwnic: ● "Zerwanie zawiesi przedłużających trawersę z powodu podnoszenia ciężaru przekraczającego udźwig zawiesi i trawersy co spowodowało przygniecenie hakowego" [2] ● "Pęknięcie dolnego pasa belki nośnej suwnicy podczas podnoszenia ładunku na skutek zmęczenia konstrukcji stalowej mostu w wyniku intensywnej, długotrwałej eksploatacji (rok budowy suwnicy 1953)" [3] ● "Zmęczenie materiału związanego z wykonaniem elementów przekładni podnoszenia głównego suwnicy niezgodne z rysunkiem konstrukcyjnym co spowodowało ukręcenie wałka szybkoobrotowego i samoczynne opadanie nieobciążonego zblocza" [3] ● "2-krotne przeciążenie suwnicy bramowej typu SB-5 spowodowało zniszczenie wyciągnika suwnicy" [4] ● "Pęknięcie zmęczeniowe spoiny dźwigara suwnicy pomostowej spowodowało zerwanie blach dźwigara" [5[...]

Analiza wpływu kompozytu węglowego na wytrzymałość na rozciąganie stali konstrukcyjnej


  Problematyka obniżenia nośności wytrzymałościowej stali konstrukcyjnej spowodowana osłabieniem struktury stanowi przedmiot badań od lat 60-tych ubiegłego wieku. Przyczyną ich podjęcia były katastrofalne awarie konstrukcji urządzeń dźwignicowych, spowodowane pęknięciami lamelarnymi blach i kształtowników, z których były wykonane. Produkowane w tym okresie konstrukcje wykonywane były ze stali, które z uwagi na ówczesny poziom techniczny, stosowane technologie wytwarzania, intensyfikacji produkowanej ilości stali poprzez skracanie czasu procesu technologicznego zawierały znaczące ilości wtrąceń niemetalicznych, które łącząc się w polu naprężeń rozciągających, tworzą wewnątrz strukturalne pęknięcia zwane pęknięciami lamelarnymi, znacząco obniżających nośność wytrzymałościową konstrukcji.[...]

 Strona 1