Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Jan ZAWILAK"

Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów w energetyce - Autorzy: Bronisław Drak, Tadeusz Glinka, Jan Kapinos, Roman Miksiewicz, Piotr Zientek.

Czytaj za darmo! »

Mam przyjemność poinformować Czytelników o nowo wydanej monografii. Autorami monografii są nauczyciele akademiccy Politechniki Śląskiej o znaczącym dorobku naukowym i dydaktycznym. Autorzy mają ogromną wiedzę z zakresu budowy, konstrukcji, diagnostyki i eksploatacji w pełnym zakresie: rodzajów, typów i wielkości maszyn elektrycznych i transformatorów. Ponadto zagadnieniami diagnostyki i niezawodności pracy transformatorów i maszyn elektrycznych zajmują się od wielu lat. Tadeusz Glinka był przez 25 lat ekspertem ds. eksploatacji i remontu napędów elektrycznych w Hucie Katowice, Bronisław Drak i Jan Kapinos przez ponad 20 lat opracowywali ekspertyzy poawaryjne maszyn elektrycznych i transformatorów dla towarzystw ubezpieczeniowych i elektrowni zawodowych, Piotr Zientek przez 5 lat pracował w Zakładzie Remontowym Maszyn Elektrycznych. Doświadczenie to dało Im ba[...]

Falownik napięcia w obwodzie wzbudzenia silnika synchronicznego dużej mocy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki obliczeń procesu synchronizacji dla wybranego modelu silnika synchronicznego typu GAe 1716t. Wykazano możliwości łagodzenia przebiegu procesu synchronizacji oraz skrócenia jego czasu przez zastosowanie w obwodzie wzbudzenia silnika falownika napięcia typu MSI. Przyjęta metoda synchronizacji została porównana z metodą synchronizacji przez forsowanie prądu wzbudzenia. Wyniki o[...]

Influence of the rotor construction on the single-phase line start permanent magnet synchronous motor performances

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono konstrukcję jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Na podstawie jednofazowego silnika indukcyjnego masowej produkcji został zbudowany model polowo-obwodowy jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w programie Maxwell wersja 14. Wzięto pod uwagę różnorodne konstrukcje wirnika. Zbadano wpływ konstrukcji wirnika na właściwości silnika. Zbadano właściwości rozruchowe silnika. (Wpływ konstrukcji wirnika na właściwości jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim). Abstract. The paper deals with construction of single-phase line start permanent magnet synchronous motor. Circuit-field single-phase line start permanent magnet synchronous motor model based on the mass production single-phase induction motor was applied in Maxwell ver. 14 program. Various rotor constructions were taken into account. Influence of the rotor construction on the motor properties was examined. Starting motor properties were investigated. Słowa kluczowe: silnik jednofazowy, silnik synchroniczny, magnesy trwałe, rozruch bezpośredni. Keywords: single-phase motor, synchronous motor, permanent magnets, line start. Introduction Single-phase induction motors are widely used in domestic appliances and light-duty industrial applications where three-phase supply is not readily available. Rated power of this electric motor type is limited by rated current of the single-phase 230 V socket which is almost always equal to 16 A. It follows that single-phase motor rated power does not exceed 3 kW. In induction motors torque is developed due to slip between stator rotating magnetic field and rotor bars. It causes rotor copper loss due to flowing current through the rotor bars. Moreover, magnetizing current is needed to produce magnetic flux. It causes additional stator copper loss due to flowing current through the stator winding. In synchronous motors magnetic flux is produced b[...]

Single-phase line start permanent magnet synchronous motor rotor designing

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono konstrukcję jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Wykorzystując konstrukcję mechaniczną i magnetowód stojana jednofazowego silnika indukcyjnego masowej produkcji zbudowano model polowo-obwodowy jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi z wykorzystaniem programu Maxwell w. 14. W modelowaniu polowo-obwodowym uwzględniono różne konstrukcje wirnika. Zbadano wpływ konstrukcji wirnika i rozmieszczenia magnesów na właściwości silnika. (Projektowanie wirnika jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi). Abstract. The paper deals with constructions of single-phase line start permanent magnet synchronous motor. Circuit-field single-phase line start permanent magnet synchronous motor models based on the mass production single-phase induction motor was applied in Maxwell ver. 14 program. Various rotor constructions were taken into account. Influence of the rotor construction on the motor properties was examined. Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, silnik jednofazowy, magnesy trwałe, układ magnesów, analiza Keywords: single-phase motor, synchronous motor, permanent magnets, permanent magnets assignment, analysis Introduction There is one significant difference between construction of three-phase induction motors and single-phase induction motors - the rotor diameter of the single-phase induction [...]

Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi wewnątrz i na zewnątrz wirnika

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych silnika synchronicznego z magnesami trwałymi z trzema typami wirników: wirnik z wydatnymi biegunami i magnesami trwałymi umieszczonymi wewnątrz wirnika, wirnik z materiału litego i łukowymi magnesami trwałymi umieszczonymi na zewnętrznej średnicy oraz wirnik klatkowy z magnesami trwałymi umieszczonymi wewnątrz wirnika. Silniki zasilano napięciem przekształtnika częstotliwości, który sterowany był metodą skalarną o U/f=var. W trakcie badań rejestrowano wielkości elektryczne i mechaniczne. Abstract. The paper deals with experimental results of the permanent magnet synchronous motor three various models investigation. The first motor model is a salient-pole motor with permanent magnets on the rotor periphery, the second one is a cylindrical motor with permanent magnets inside the rotor and the last one is a line start synchronous motor with squirrel-cage and permanent magnet inside the rotor. The motors were supplied by a frequency inverter with scalar method control. During measurements electrical and mechanical quantities were recorded. (Synchronous motor with permanent magnets inside and outside the rotor). Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, magnesy trwałe, przekształtnik napięcia, metoda skalarna regulacji Keywords: synchronous motor, permanent magnet, frequency inverter, scalar control method.Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi są bardzo dobrą alternatywą dla silników indukcyjnych z powodu znacznie lepszych właściwości eksploatacyjnych. Ich konstrukcja, przy tych samych gabarytach, co silnik indukcyjny, zapewnia większą moc i sprawność oraz stałą prędkość obrotową. Liczne wyniki badań opublikowane w literaturze wskazują na to, że silniki synch[...]

Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi o dużej sprawności

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania magnesów trwałych w silnikach średniej mocy prądu przemiennego. Istotą tych silników jest ich prosta budowa i eksploatacja a uruchomienie odbywa się przez bezpośrednie przyłączenie do napięcia zasilającego. Maszyny te mają takie same gabaryty i mogą zastąpić silniki indukcyjne przez prostą wymianę. Pokazano charakterystyki eksploatacyjne silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi średniej mocy P=110 kW i napięciu znamionowym U=500 V. Charakteryzuje się on lepszymi parametrami eksploatacyjnymi tj. większym współczynnikiem mocy, większym współczynnikiem sprawności oraz mniejszym prądem pobieranym z sieci w porównaniu z silnikiem indukcyjnym. Abstract. This paper presents the results of application permanent magnets in medium power AC motors. The main advantages of these motors are robust construction and direct on line start ability. Due to similar size they may replace classical induction motor. The full load characteristics of LSPMSM (Pn=110kW, Un=500V) are shown. They prove that this motor is characterized by higher power factor, higher efficiency and lower input current comparing to induction motor. High efficiency permanent magnet synchronous motor. Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, silniki synchroniczne, magnesy trwałe, sprawność, współczynnik mocy, badania. Keywords: Electric machines, synchronous motors, permanent magnets, efficiency, power factor, tests Wstęp Dzięki prostej budowie i niezawodnej pracy silniki indukcyjne mają powszechne zastosowania w przemysłowych napędach elektrycznych. Ich zasada działania wymaga dostarczenia energii biernej indukcyjnej. W niektórych silnikach indukcyjnych (o dużej liczbie biegunów pola magnetycznego) moc bierna może stanowić nawet ok. 60 % mocy pozornej. Niedopasowanie silnika do układu napędowego powoduje pogorszenie relacji między dostarczaną energią czynną a bierną. Zmniej[...]

Energooszczędne silniki synchroniczne dużej mocy wzbudzane magnesami trwałymi DOI:10.15199/48.2015.10.24

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania magnesów trwałych w silnikach bardzo dużej mocy prądu przemiennego. Istotą tych silników jest ich prosta budowa i eksploatacja a uruchomienie odbywa się przez bezpośrednie przyłączenie do napięcia zasilającego. Maszyny te mają takie same gabaryty i mogą zastąpić silniki indukcyjne przez prostą wymianę. Pokazano charakterystyki eksploatacyjne silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi mocy P=1100 i 1600 kW i napięciu znamionowym U=6000 V. Charakteryzują się one lepszymi parametrami eksploatacyjnymi tj. większym współczynnikiem mocy, większym współczynnikiem sprawności oraz mniejszym prądem pobieranym z sieci w porównaniu z silnikami indukcyjnymi. Abstract. This paper presents the results of application permanent magnets in very high power AC motors. The main advantages of these motors are robust construction and direct on line start ability. Due to similar size they may replace classical induction motor. The full load characteristics of LSPMSM (Pn=1100 and 1600 kW, Un=6000 V) are shown. They prove that this motors are characterized by higher power factor, higher efficiency and lower input current comparing to induction motors. The results of application permanent magnets in very high power AC motors Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, magnesy trwałe, rozruch bezpośredni Keywords: synchronous motor, permanent magnet, direct on line starting Wstęp Zakłady wydobywcze są bardzo dużymi odbiorcami energii elektrycznej. Duże zużycie energii przez kopalnie węgla i miedzi powoduje wzrost kosztów wydobycia oraz uszczuplenia zasobów mocy w systemie elektroenergetycznym. W każdej kopalni podziemnej, oprócz podstawowych maszyn i urządzeń takich jak maszyny wydobywcze, transportowe zainstalowanych jest wiele pomp i wentylatorów. Napędy wentylatorów i pomp głównych pobierają rocznie w jednej kopalni ok. 115 200 MWh co stanowi ok. 48 % energii zakładu. Są to urządzenia w pełnym z[...]

Synchronous motors excited by permanent magnets in high power drives DOI:10.15199/48.2017.02.38

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of research on the use of a LSPMSM motor in the drive of the ball mill. The essence of these engines is their simple construction and operation, and the start-up is carried out by a direct connection to the supply voltage. The operational characteristics have been shown and the start-up properties of a synchronous motor excited by permanent magnets (P = 630 kW, U = 6000 V n = 187.5 rev / min) driving the mill in ZWR KGHM have been analyzed. Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania silników typu LSPMSM w napędzie młyna kulowego. Istotą tych silników jest ich prosta budowa i eksploatacja a uruchomienie odbywa się przez bezpośrednie przyłączenie do napięcia zasilającego. Pokazano charakterystyki eksploatacyjne oraz przeanalizowano właściwości rozruchowe silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi (P=630 kW, U=6000 V n=187,5 obr/min) napędzającego młyn w ZWR KGHM. (Silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi w napędach dużej mocy).[...]

Three-Dimensional Thermal Model of a Line-Start Permanent Magnet Synchronous Motor Using Computational Fluid Dynamics DOI:10.15199/48.2017.02.39

Czytaj za darmo! »

An analysis of heat transfer in a low power line-start permanent magnet synchronous motor is presented. A three-dimensional numerical model together with its experimental verification are reported. The model takes into account the mixed convection and heat conduction inside the motor. Radiative heat transfer is assumed to be negligible due to relatively low temperature difference between the motor’s surface and the environment. The analysis was performed for steady state operation conditions at rated load. To determine the loss density distribution in the motor, electromagnetic calculations were performed. The temperature distribution on the surface of the frame in a steady state calculated numerically was compared with pictures taken with an infrared camera. To verify the thermal images four thermocouples placed on the frame were used. Furthermore, the surface temperature of the rotor was measured using pyrometers. Streszczenie. W pracy opisano analiz˛e wymiany ciepła w silniku synchronicznym małej mocy o rozruchu bezpo´srednim i jego otoczeniu. Zaprezentowano trójwymiarowy numeryczny model cieplny obiektu oraz jego weryfikacje˛ dos´wiadczalna˛. Model uwzgle˛dnia konwekcje˛ naturalna˛ i wymuszona˛ oraz przewodzenie ciepła wewna˛trz silnika. Oddawanie ciepła przez promieniowanie pominie˛ to, jako nieznacza˛ce ze wzgle˛du na zbyt niska˛ róz˙nice˛ temperatur powierzchni i otoczenia. Analize˛ przeprowadzono w stanie ustalonym podczas pracy silnika ze znamionowym obcia˛z˙eniem. W celu wyznaczenia rozkładu g˛esto´sci strat w silniku wykonano obliczenia na modelu elektromagnetycznym. Rozkład temperatury na powierzchni korpusu w stanie ustalonym obliczony metoda˛numeryczna˛ i porównano ze zdje˛ciami wykonanymi kamera˛ termowizyjna˛. Do weryfikacji termogramów uzyskanych przy pomocy kamery termowizyjnej wykorzystano cztery termopary umieszczone w korpusie. Ponadto zmierzono temperatur ˛e powierzchni czołowej wirnika wykorzystuja˛c pirometry. (T[...]

 Strona 1  Następna strona »