Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Sowiżdżał"

Modelowanie geologiczne 3D w zagadnieniach poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego DOI:


  W artykule zaprezentowano zagadnienia budowy trójwymiarowych, numerycznych modeli geologicznych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich znaczenie w pracach związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem obiektów geologicznych. Przedstawiono cele modelowania złóż, typy wykorzystywanych danych geologicznych i geofizycznych, główne elementy modeli złożowych oraz schemat procesu ich budowy. Omówiono wagę każdego z etapów procesu badawczego oraz charakter uzyskiwanych wyników. Przedstawiono przykłady rzeczywistych modeli złożowych opracowanych w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym, jak również zaprezentowano możliwości ich zastosowania w interpretacji geologiczno-złożowej. Złoża węglowodorów, jako obiekty usytuowane często na znacznych głębokościach pod powierzchnią terenu, poza zasięgiem bezpośrednich obserwacji, a także w ograniczonym zakresie podległe bezpośrednim pomiarom, wymagają stosowania różnorakich metod interpretacyjnych w celu uzyskania ich obrazu strukturalnego, jak też rozpoznania ich cech fizycznych. Obecnie, w dobie dynamicznego rozwoju mocy obliczeniowych sprzętu komputerowego oraz technik wizualizacji przestrzennej, zagadnienia te realizowane są głównie poprzez konstruowanie numerycznych, przestrzennych (3D) modeli analizowanych obiektów geologicznych. W ramach modeli geologiczno-złożowych integrowany jest całokształt dostępnej informacji geologicznej i geofizycznej, dokonywana ocena cech zmienności ośrodka geologicznego oraz przeprowadzana interpolacja przestrzenna z wykorzystaniem metod geostatystycznych (Caers, 2005; Deutsch, 2002). Koncepcja numerycznych modeli złożowych stanowi efekt dążenia geologów, geofizyków i geostatystyków do odtworzenia skutków kompleksowości i wzajemnych zależności procesów depozycyjnych i diagenetycznych, których efektem, w każdym punkcie skali czasu geologicznego, jest pewien unikalny, przestrzenny rozkład cech fizycznych charakteryzujących formację geologiczną. Z[...]

 Strona 1