Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Śmieszek"

Wspomnienie pośmiertne - Śp. Profesor dr hab. inż. ZBIGNIEW MISIOŁEK Profesor zwyczajny 1924÷2006

Czytaj za darmo! »

W dniu 2 grudnia 2006 roku odszedł od nas nagle nieodżałowanej pamięci prof. dr hab. inż. Zbigniew Misiołek. Wiadomość o jego śmierci poruszyła nasze serca i umysły. Bolesną stratę odczuwa społeczność naukowa i inżynierska w Polsce, związana z metalurgią i przetwórstwem metali. Odszedł od nas człowiek powszechnie znany, wyjątkowy, godny najwyższego szacunku, wybitny naukowiec i specjalista me[...]

VIII Międzynarodowa Konferencja Przeróbka Rud Metali Nieżelaznych

Czytaj za darmo! »

W dniach 21÷23 maja 2007 r., w Wojcieszycach k. Jeleniej Góry, odbyła się bardzo udana VIII Międzynarodowa Konferencja Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych - ICNOP '07. W imieniu prezydium: Dyrektora Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud, KGHM PM S.A., Edwarda Poznara oraz Dyrektora Generalnego ds. Inwestycji i Rozwoju KGHM PM S.A. Andrzeja Dłużaka, podsumowania dokonał profesor Zbignie[...]

JUBILEUSZ 60 - LECIA INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH


  Mam zaszczyt podzielić się z Państwem kilkoma re‐fleksjami, na łamach "Rud i Metali Nieżelaznych", w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 60‐lecia Instytutu. "Rudy i Metale Nieżelazne" są naszym branżowym czasopismem, o równie długich tradycjach, które tak jak IMN, powstało na bazie potrzeb rozwijającego się po wojnie przemysłu metali nieżelaznych. Przemysł nasz rozwijał się w ramach Zjednoczenia Górniczo‐ ‐Hutniczego Metali Nieżelaznych o strukturze koncer‐nu jak na ówczesne czasy nowoczesnego, koordynują‐cego rozwój poszczególnych przedsiębiorstw naszego przemysłu, w tym KGHM do jego usamodzielnienia. Kierownictwa ZG HMN, a także Ministerstwa Prze‐mysłu Ciężkiego miały dość wyobraźni aby przewi‐dzieć i programować dynamiczny rozwój przemysłu metali nieżelaznych, który z czasem stał się gałęzią przemysłową o narodowym znaczeniu. Rozwój ten nastąpił szczególnie w latach sześćdzie‐siątych i siedemdziesiątych poprzez budowę nowych kopalń, zakładów przeróbki rud, hut i zakładów prze‐twórstwa metali nieżelaznych. Odkrycie złóż wielkiej miedzi, a także złóż rud Zn‐Pb wymagało od Instytutu opracowania technolo‐gii ich przerobu. Technologie te zostały przez Instytut opracowane i wdrożone w nowo budowanych zakła‐dach wzbogacania rud miedzi Lubin, Polkowice, Rud‐na i rud cynkowo‐ołowiowych ZGH BOLESŁAW i ZG TRZEBIONKA. Wtedy w Instytucie rozwinęła się szkoła wzbogacania rud metali nieżelaznych, której liderami byli tacy naukowcy jak pierwszy dyrektor Instytutu doc. Jerzy Adamiczka, wieloletni kierownik Zakładu doc. Wł. Madej, doc. Renat Bortel, doc. Mirosław Oktawiec, doc. Anna Molicka, dr Kazimierz Żmudziń‐ski, młodsi jak Mirosław Ślusarek czy Henryk Ogaza. Godne podkreślenia jest to, że wdrożenie techno‐logii powiązane zostało z wprowadzeniem nowych odczynników flotacyjnych i nowych maszyn flotacyj‐nych opracowanych przez specjalistów Instytu[...]

Jubileusz 60 lat istnienia miesięcznika Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling DOI:


  W bieżącym roku czasopismo "Rudy i Metale Nieżelazne" obchodzi 60-lecie swojej działalności. "Rudy i Metale Nieżelazne" są branżowym czasopismem, które tak jak Instytut Metali Nieżelaznych, powstało na bazie potrzeb rozwijającego się po wojnie przemysłu metali nieżelaznych. Od tego czasu aż po dzień dzisiejszy "Rudy i Metale Nieżelazne" niezmiennie, prowadzą swoją działalność, kierując się zawsze nadrzędną zasadą promowania rozwoju przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. Tematyka czasopisma obejmuje całość zagadnień i problemów związanych z metalami nieżelaznymi począwszy od geologii, górnictwa, przeróbki i wzbogacania rud, metalurgii i przetwórstwa [...]

65 lat dla rozwoju przemysłu metali nieżelaznych Jubileusz Instytutu Metali Nieżelaznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Obchodzący 65-lecie swej działalności Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach był i jest po dzień dzisiejszy aktywnym współtwórcą rozwoju polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Decyduje o tym jego ścisła współpraca z przedsiębiorstwami i efektywne rozwiązywanie problemów rozwojowych przemysłu. Potrzeby rozwojowe przemysłu metali nieżelaznych ukształtowały w Instytucie od połowy ubiegłego stulecia wiele zespołów specjalistów tworzących szkoły nau[...]

Zamknięte pętle przetwarzania DOI:

Czytaj za darmo! »

Europejskie Forum Technologiczne odbywające się w Katowicach (26-27.09.2018 r.), organizowane przez Polską Izbę Zaawansowanych Technologii jest ukierunkowane na omówienie w szerokim zakresie zagadnień rozwoju i innowacyjności w naszym kraju na tle europejskim. Będzie dotyczyć szczególnie środków transportu i e-mobilności, wyrobów medycznych, inżynierii biomedycznej i telemedycyny, gospodarki obiegu zamkniętego oraz systemów informatycznych w zastosowaniach profesjonalnych - Przemysł 4.0. W ramach Forum Instytut Metali Nieżelaznych organizuje 27 września konferencję "Technologie obie[...]

65 lat dla rozwoju przemysłu metali nieżelaznych Jubileusz Instytutu Metali Nieżelaznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Obchodzący 65-lecie swej działalności Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach był i jest po dzień dzisiejszy aktywnym współtwórcą rozwoju polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Decyduje o tym jego ścisła współpraca z przedsiębiorstwami i efektywne rozwiązywanie problemów rozwojowych przemysłu. Potrzeby rozwojowe przemysłu metali nieżelaznych ukształtowały w Instytucie od połowy ubiegłego stulecia wiele zespołów specjalistów tworzących szkoły nau[...]

METODY PRZEROBU ZŁOMÓW MIEDZIOWYCH


  W artykule zaprezentowano ogólną sytuację w zakresie produkcji miedzi oraz roli zagospodarowania złomów miedzi w gospodarce światowej. Omówiono podstawowe zalety recyklingu złomów miedzi z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska i zużycia energii. Przedstawiono charakterystykę głównych rodzajów złomów ze szczególnym uwzględnieniem ZSEE. Zaprezentowano podstawowe agregaty hutnicze i technologie stosowane w hutach złomowych w świecie. Na tym tle omówiono aktualny stan recyklingu złomów miedzi w krajowym hutnictwie miedzi. Słowa kluczowe: miedź, recykling, złom elektroniczny, złom miedzi METHODS OF COPPER SCRAP RECYCLING The paper presents the overall situation in production of copper and the role of copper scrap recycling in the global economy. The basic advantages of copper scrap recycling, taking into account environmental aspects and energy consumption, are discussed. The characteristics of the main types of scrap, with particular emphasis on WEEE are presented. The basic metallurgical equipment and technologies used in scrap smelters in the world are characterized. In that context the current situation in recycling of copper scrap in the Polish copper pyrometallurgy is discussed. Keywords: copper, secondaries, recycling, WEEE Wstęp Miedź dzięki swoim szczególnym właściwościom, takim jak odporność na korozję, plastyczność, stosunkowo niska temperatura topnienia i występowanie w przyrodzie także w postaci rodzimej, była znana i stosowana szeroko już w czasach starożytnych. Cechy te umożliwiały wielokrotne użycie tego samego materiału poprzez przetop po zakończeniu swej przydatności jako narzędzie, ozdoba lub broń. W ten sposób miedź i jej stopy, które odegrały ważną rolę cywilizacyjną jako metal powszechnego użytku, stały się pionierem recyklingu. Rola recyklingu złomów miedzi w gospodarce W miarę postępu technicznego w ostatnim wieku miedź, dzięki bardzo dobrym właściwościom przewodnictwa cieplnego i elektrycznego, znalazła s[...]

Metalurgia Metali Nieżelaznych w Polsce DOI:10.15199/67.2017.6.1


  Obecnie w Polsce działa dziewięć zakładów, w których otrzymuje się miedź, ołów, cynk oraz metale towarzyszące, to jest: srebro, selen, ren, nikiel, złoto i platynowce. Produkcja miedzi prowadzona jest w trzech zakładach należących do KGHM Polska Miedź S.A. (HM Głogów I, HM Głogów II oraz HM Legnica), wykorzystujących technologie pirometalurgiczne. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecnie jednym z czołowych producentów miedzi elektrolitycznej i srebra rafinowanego na świecie. Cynk otrzymywany jest w hucie ZGH "Bolesław" oraz w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. Ołów wytwarza się w procesie ISP i technologiach przerobu zużytych akumulatorów oraz pyłów i szlamów ołowionośnych hutnictwa miedzi. Jednostką naukowo-badawczą ściśle współpracującą z zakładami metali nieżelaznych jest Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Metalurgia miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. Produkcja miedzi w hutach KGHM Polska Miedź S.A. trwa nieprzerwalnie ok. 60 lat i obecnie stosowane są technologie: piece szybowe w HM Legnica oraz piece zawiesinowe w HM Głogów I i HM Głogów II, gdzie miedź blister otrzymywana jest bezpośrednio z koncentratu. W październiku 2016 r. uruchomiono nowo wybudowany ciąg technologiczny pieca zawiesinowego w HM Głogów I o zdolności przerobu 1 050 tys. Mg koncentratów rocznie, który zastąpił technologię przetopu koncentratów w piecach szybowych. Materiałami wsadowymi do procesów są krajowe i importowane koncentraty chalkozynowo-bornitowe (Cu2S, Cu5FeS4). Krajowe koncentraty miedzi pozyskiwane są z trzech Zakładów Górniczych: "Lubin", "Polkowice-Sieroszowice" oraz "Rudna". Produkowane w kraju koncentraty różnią się od typowych koncentratów chalkopirytowych niższą zawartością żelaza (2,8-5,7%) i siarki (9,8-11,3%) oraz obecnością węgla organicznego (ok. 8%). Głównymi zanieczyszczeniami występującymi w znacznych ilościach są ołów (1,5-3,8%) i arsen (0,05-0,40%). W tablicy 1 przedstawiono porównanie składów chemicznych krajowych kon[...]

 Strona 1  Następna strona »