Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Bogumiła Chmielewska"

Tematyka podłóg przemysłowych na Industrial Floors 2007

Czytaj za darmo! »

Wstyczniu 2007 r. w miejscowości Ostfildern pod Stuttgartem odbyła się jedna z najważniejszych w Europie konferencji poświęconych podłogom przemysłowym - Industrial Floors 2007. Konferencja organizowana jest od 1987 r. co cztery lata, a w tym roku było to szóste spotkanie. Formuła konferencji łączy niemal wszystkie aspekty wykonywania podłóg przemysłowych, gromadzi też kilkuset specjal[...]

III Seminarium naukowo-techniczne "Podłogi przemysłowe"


  7 listopada 2011 r., odbyła się w Warszawie trzecia edycja międzynarodowego Seminarium naukowo-technicznego "Podłogi przemysłowe", zorganizowanego przez Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej PolitechnikiWarszawskiej oraz czasopismo "Podłoga", objętego patronatem medialnymmiesięcznika "Materiały Budowlane". Każda edycja poświęcona jest innym zagadnieniom dotyczącym podłóg i posadzek przemysłowych - w poprzednich latach omawiano m.in. kwestie klasyfikacji, projektowania, technologii wykonywania, wymagań i kontroli jakości (2007), czy budowy, eksploatacji i naprawy podłóg przemysłowych (2009). Zakres tematyczny trzeciej edycji obejmował kwestie norm i wytycznych dotyczące odbioru podłóg przemysłowych stosowanych w Europie oraz przepisy prawne obowiązujące w Polsce. Wybór zakresu omawianych problemów był odpowiedzią na sugestie wyrażane przez uczestników poprzedniej edycji Seminarium. Należy zaznaczyć, że brak polskich przepisów regulujących odbiór podłóg przemysłowych jest jedną z najczęstszych przyczyn nieporozumień powstających pomiędzy dostawcami materiałów, wykonawcami i inwestorami. Podjęta próba przedstawienia aktualnego stanu przepisów oraz funkcjonujących rozwiązań wzbudziła zainteresowanie ponad 190 osób, które wzięły udział w Seminarium. Ponadto organizatorzy zaprosili polskich i zagranicznych ekspertów, którzy zaprezentowali w[...]

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji

Czytaj za darmo! »

Naprawa metodą iniekcji polega na wprowadzeniu materiału iniekcyjnego w miejsca nieciągłości materiałowej betonu i wypełnieniu pustek. W artykule jest kontynuowana tematyka zaprezentowana przez autorów w nr. 12/2006 "Materiałów Budowlanych" oraz na Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji Ustroń 2006. Zalecenia dotyczące zastosowania iniekcji jako metody naprawy konstrukcji betonowych oraz[...]

Podkładki elastomerowe - zapobieganie uszkodzeniom betonu w złączach

Czytaj za darmo! »

W 2001 r. w "Materiałach Budowlanych" (8/2001) w artykule pod tym samym tytułem, kompleksowo omówiliśmy funkcje i rodzaje podkładek elastomerowych oraz ich charakterystykę materiałową. Oto skrót wybranych zagadnień.Rys. 1. Przykłady obciążeń i odpowiadających imodkształceń w trakcie użytkowania podkładek elastomerowych Rys. 3. Podział podkładek elastomerowych w zależności od budowy i wynikających z tego dopuszczalnych wielkości przesuwu (Δu) i ką ta obrotu (α) - za leż no ści po da no w spo sób upro szczo ny KA TE GO RIA 1 - pod kład ki ela sto me - ro we li te; Δu - ma łe, α - ma łe KA TE GO RIA 2 - pod kład ki ela sto me - ro we pro fi lo wa ne; Δu - ma łe, α - du że KA TE GO RIA3 - pod kład ki ela sto me ro - we zbro jo ne: Δu - du że, &#[...]

Wymagania norm dotyczące posadzek przemysłowych


  Dobór odpowiedniego rozwiązania posadzki w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej jest zagadnieniem złożonym, któremu należy poświęcić właściwe miejsce w procesie projektowania obiektu [1 - 3]. Projekt posadzki powinien uwzględnić wymagania dotyczące warunków użytkowania, ale także technologii wykonania posadzki. Czynniki te mają istotne znaczenie przy doborze rozwiązaniamateriałowo- -technologicznego i konstrukcyjnego posadzki, a ich zdefiniowanie przed rozpoczęciem prac umożliwi dbałość o dobrą jakość wykonania. Zazwyczaj istnieje więcej niż jedno rozwiązanie techniczne. Kosztwykonania posadzkiw relacji do jakości i przewidywanej trwałości powinien decydować o wyborze. Rodzaje posadzek Posadzkę może stanowić wierzchnia warstwa płyty betonowej, która zgodnie z PN-EN 13318 jest określona jako podłoże. Bezpośrednio na podłożu układany jest zwykle podkład (rysunek 1) w celu: uzyskania określonego poziomu, ułożenia posadzki, pełnienia funkcji posadzki. PN-EN 13813 przyporządkowuje typom podkładów podłogowych badania właściwościmateriałów z podziałemna obowiązkowe i opcjonalne (tabela 1). Wytyczne dotyczące właściwości i kontroli jakości podkładów podłogowych, w tym stanowiących posadzki, istnieją w normach i zaleceniach krajowych, np. w siedmiu częściach normy brytyjskiej BS 8204 ujęto zalecenia dotyczące materiałów, projektu, wykonawstwa oraz odbioru prac i badań kontrolnych.Wymagania formułowane są dla podłoża betonowego, podkładu oraz wierzchniej warstwy użytkowej. Norma klasyfikuje posadzki i podkłady ze względu na grubość, z której wzrostem rośnie klasa odporności na warunki użytkowania. Szczegółowe zasady wykonywania i wymagania stawiane betonowymposadzkom przemysłowym, w tymdo szczególnych zastosowań ze względu na duże obciążenia i klasę regularności powierzchni, podaje brytyjski raport techniczny TR 34 [4]. Beton posadzkowy Właściwie wykonany szczelny, odporny na ścieranie i bezpośred[...]

Wydzielanie wodoru w betonie modyfi kowanym pyłem krzemionkowym

Czytaj za darmo! »

Wykazano, że przemysłowy pył krzemionkowy, zawierający mniej niż 0,4% Si, stosowany do modyfi kacji betonu, reaguje z cieczą porową z wydzieleniem wodoru. Emisję wodoru stwierdzono również w przypadku stałego zaczynu betonowego. Po ustaniu emisji wodoru w temperaturze pokojowej, podgrzewanie zaczynu powoduje dalszą emisję. Czas emisji i ilość wydzielonego wodoru zwiększają się ze wzrostem zawartości krzemu pierwiastkowego, temperatury oraz wielkości ziaren pyłu. Wnikanie wydzielonego wodoru do metalu może pogarszać właściwości mechaniczne zbrojenia betonu. Słowa kluczowe: beton, pył krzemionkowy, krzem, emisja wodoru, nawodorowanie metalu Hydrogen evolution in concrete modifi ed by silica fume It has been known that the industrial silica fume containing less than 0.4% Si, used for [...]

Posadzki żywiczne w parkingach DOI:10.15199/33.2015.11.26


  Posadzki żywiczne są istotnym elementem służącym zapewnieniu trwałości różnego rodzaju konstrukcji parkingowych. Wykonywanie płyt betonowych wiąże się z przepisami dotyczącymi żelbetu, natomiast posadzki przemysłowe nie są głównym tematem żadnej normy. W artykule omówiono wymagania dotyczące systemów ochrony powierzchniowej wg PN-EN 1504-2 oraz wytycznych DAfStb-Guideline. Przeanalizowano zagadnienie doboru posadzek jako elementu strategii zarządzania konstrukcją zgodną z PN-EN 1504-9. Słowa kluczowe: garaże i parkingi, ochrona powierzchniowa, posadzki żywiczne.Parkingi wielopoziomowe i inne konstrukcje parkingowe są nieodłączną częścią nowoczesnego środowiska miejskiego. Podlegają one obciążeniom mechanicznym od ruchu samochodów, a także oddziaływaniom środowiska zewnętrznego, takim jak wilgoć, zamrażanie i odmrażanie oraz cykliczne zmiany temperatury (parkingi zewnętrzne) i sole odladzające. Warunki wilgotnościowe zależą od klimatu, ruchu pojazdów oraz ogrzewania i klimatyzacji. Przenoszenie przez samochody wody deszczowej oraz soli odladzających sprawia, że nawet parkingi wewnętrzne są narażone na większą wilgotność niż sąsiadujące budynki. Obecność jonów chlorkowych w solach odladzających uważa się za jeden z najistotniejszych czynników powodujących korozję zbrojenia i znacznie obniżających trwałość parkingów. Badania Szwedzkiego Instytutu Cementu i Betonu [1] wskazują, że do najczęściej obserwowanych uszkodzeń płyt żelbetowych w konstrukcjach parkingowych należą: korozja zbrojenia (29%); przecieki wody (21%); wykruszenia (19%) oraz rysy i spękania (17%). Wymagania dotyczące parkingów obejmują: trwałość; odprowadzanie wody; odporność na ścieranie; ochronę pożarową; możliwość naprawy; ekonomikę; estetykę; spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie trwałości parkingów uważane jest za najważniejsze wyzwanie, o ile parking nie jest przeznaczony jedynie do tymczasowego użytkowania. Dobrze zaproje[...]

Charakterystyka warunków termicznych w układzie nawierzchnia asfaltowa - beton obiektu mostowego DOI:10.15199/33.2017.08.13


  Od kilkunastu lat obserwowane jest zjawisko powstawania pęcherzy pod hydroizolacją ułożoną na płycie pomostu obiektu mostowego, czyliwystępowania lokalnych obszarów o obniżonej przyczepności, zawierających kieszenie z gazem lub cieczą. Takie delaminacje są wynikiem odklejenia się izolacji od podłoża, wskutek dużego ciśnienia nagromadzonych gazów między podłożem a izolacją. Zjawisko to występuje nawet po wielumiesiącach od zakończenia prac izolacyjnych i może prowadzić do powstania warunków niebezpiecznych dla użytkowników dróg. Przełomowy był 2011 r., kiedy pęcherze ujawniły się na obiektachmostowychwcałymkraju, na łącznej powierzchni ok. 100 tys.m2 [3]. Intensywność zjawiska skutkowała dużymi kosztami napraw i była impulsem do podjęcia tematu badawczego, mającego na celu opracowanie nowego typu hydroizolacji do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym. Niezależnie od przyczyn gromadzenia się dużej ilości gazu w pęcherzach [1, 2, 5], innowacyjna hydroizolacjamiała być odporna na niekorzystne warunki występujące na styku nawierzchnia asfaltowa -warstwa izolacyjna - beton. Główną ideą projektu było zastosowanie takiego rozwiązania, które umożliwia zmniejszenie ciśnienia gazów gromadzących się w strefie złącza hydroizolacja - beton pomostu. Taka warstwa, obok właściwości hydroizolacyjnych, powinna spełniać wymagania wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz charakteryzować się małym ryzykiem wystąpienia spęcherzeń nawierzchni. Podstawowym zagadnieniem było określenie warunków termicznychwystępującychwzłączu beton pomostu - nawierzchnia asfaltowa na mostach, wiaduktach i estakadach w trakcie ich wykonywania oraz eksploatacji. Odspajanie izolacji papowej - doświadczenia firmy Icopal Historia izolacji z pap zgrzewalnych, oferowanych na rynku polskimprzez firmę Icopal, sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas, jako Izolacja Zduńska Wola, Icopal oferował papę o nazwie [...]

 Strona 1