Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław WYDERKA"

Problemy modelowania ograniczników ZnO do symulacji ich działania ochronnego w ATP-EMTP

Czytaj za darmo! »

W oparciu o dostępną literaturę oraz wyniki badań własnych przeprowadzono analizę aktualnych problemów modelowania ograniczników ZnO w ATP-EMTP. W pierwszej kolejności analiza dotyczyła modelowania charakterystyki statycznej ograniczników. Następnie poddano analizie znacznie trudniejszy problem modelowania charakterystyki dynamicznej. Zaproponowano użycie modułów analogowych ATPEMTP do modelowa[...]

Badanie charakterystyk częstotliwościowych wybranych transformatorów jednofazowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania modułu i fazy współczynnika napięciowego wybranych transformatorów jednofazowych w zakresie częstotliwości charakterystycznych dla przepięć atmosferycznych, łączeniowych i dorywczych. Stwierdzono, że istotny wpływ na charakterystyki częstotliwościowe tego współczynnika mają parametry konstrukcyjne i stan pracy transformatorów. Przebiegi napięcia o wysokich częstotliwościach są silniej tłumione przez transformatory, niż przebiegi o średnich i niskich częstotliwościach. Abstract. Investigations of module and phase of voltage ratio of selected single-phase transformers were conducted in frequency range characteristic for lightning, switching and temporary overvoltages. It was found that construction parameters and operating conditions of the transformers have essential influence on their frequency characteristics. High frequency voltage functions are more strongly suppressed by the transformers than mean and low frequency functions. (Investigation of frequency characteristics of selected single-phase transformers). Słowa kluczowe: transformator jednofazowy, charakterystyki częstotliwościowe. Keywords: single-phase transformer, frequency characteristics. Wstęp Do oceny zagrożenia elektrycznych urządzeń odbiorczych przepięciami przewodzonymi potrzebna jest wiedza o źródłach i parametrach tych przepięć w miejscu powstawania, a także wiedza dotycząca wpływu linii i transformatorów, przez które te przepięcia są przenoszone, na ostateczny kształt zaburzeń dochodzących do odbiorników. Najgroźniejszymi dla urządzeń elektrycznych są przepięcia atmosferyczne, których zakres częstotliwości sięga kilku megaherców. Wpływ linii elektroenergetycznych i przewodów w instalacjach zasilających na przepięcia przewodzone jest relatywnie dobrze poznany. W programach komputerowych stosowanych do symulacji elektromagnetycznych stanów przejściowych, np. EMTP, są zaimplementowane modele linii elektrycznych o wysokim stopniu dokładności i[...]

Modelowanie przekształtnika matrycowego w programie ATP-EMTP

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem niniejszego artykułu jest modelowanie przekształtnika matrycowego z wykorzystaniem pakietu ATP-EMTP. Opracowano modele symulacyjne przekształtnika sterowanego z zastosowaniem kilku metod modulacji szerokości impulsów, w tym: modulacji z sygnałem nośnym (metoda Venturiniego), modulacji wektorowej i skalarnej oraz modulacji opartej na pośrednim podejściu do sterowania przekształtnikie[...]

Układ probierczo-pomiarowy do poligonowych badań narażeń piorunowych

Czytaj za darmo! »

Zbudowano układ probierczo-pomiarowy do poligonowych badań narażeń piorunowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w obiektach budowlanych wyposażonych w urządzenie piorunochronne, instalację elektryczną i sieć zasilającą. Podstawowymi urządzeniami probierczymi są trzy oryginalne generatory udarów prądowych piorunowych. Unikatowy układ pomiarowy składa się z sześciu synchronizowanych cyfrowych łączy światłowodowych. Abstract. Test-measurement system was built for open-air investigations of lightning hazards of electrical and electronic equipment installed in buildings equipped with lightning protection system, electrical system and supplying network. Three original surge current generators are the main elements of the test system. The unique measurement system comprises six synchronized digital and optical fiber connections. (Test-measurement system for open-air investigations of lightning hazards). Słowa kluczowe: narażenia piorunowe, badanie, układ probierczo-pomiarowy. Keywords: lightning hazards, investigation, test-measurement system. Wstęp Prowadzenie badań narażeń piorunowych jest uzasadnione brakiem wystarczającej wiedzy na temat zależności poziomu zagrożenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych udarami prądowymi pochodzenia atmosferycznego i powodowanymi przez nie przepięciami, od rozwiązań technicznych i układowych sieci zasilającej, urządzenia piorunochronnego oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu. Ważność i aktualność takich badań wynika także z faktu szybko rosnącego rozpowszechnienia zarówno autonomicznych urządzeń elektronicznych, jak i układów i podzespołów, w które wyposaża się wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne. Od ich niezawodnej pracy zależy często życie i zdrowie ludzi, a także bezpieczeństwo drogich obiektów i systemów. Zasadniczym zadaniem urządzeń ochrony odgromowej obiektów budowlanych jest przejmowanie na siebie wyładowań piorunowych i odprowadzanie ich prądów m[...]

Światłowodowy system szerokopasmowej rejestracji sygnałów elektrycznych w środowisku wysokich napięć i silnych zaburzeń elektromagnetycznych

Czytaj za darmo! »

Zbudowano cyfrowy światłowodowy system do pomiaru i rejestracji napięć i prądów, którym towarzyszą silne szybkozmienne pola elektromagnetyczne. System składa się z przetwornika analogowo-cyfrowego, przetwornika elektrooptycznego, kabla światłowodowego oraz przetwornika optoelektronicznego. Istotną zaletą zbudowanego systemu jest wysoka dokładność pomiarów oraz niewrażliwość na silne zaburzenia elektromagnetyczne. Abstract. The digital optical fiber system was built for registration of voltages and currents accompanied by strong quickly changing electromagnetic fields. The system consists of analog-digital converter, electro-optical converter, optical cable and optoelectronic converter. The high accuracy and insensitiveness to strong electromagnetic disturbances is the essential advantage of constructed system. (Optical fiber system for wideband registration of electrical signals in environment of high voltages and strong electromagnetic disturbances). Słowa kluczowe: rejestracja sygnałów elektrycznych, zaburzenia elektromagnetyczne, światłowodowy system pomiarowy. Keywords: registration of electrical signals, electromagnetic disturbances, optical fiber measuring system. Wstęp Wykorzystanie łącza światłowodowego oraz nowoczesnych podzespołów elektronicznych umożliwia zbudowanie cyfrowego systemu pomiarowego zapewniającego izolację galwaniczną pomiędzy miejscem pomiaru a miejscem rejestracji, przeznaczonego do szerokopasmowych, precyzyjnych i powtarzalnych pomiarów w środowisku wysokich napięć i silnych zaburzeń elektromagnetycznych. Izolacja galwaniczna w istotny sposób upraszcza metodykę pomiaru i zwiększa jego dokładność, a także zasadniczo poprawia stopień bezpieczeństwa. Zastosowanie światłowodu pozwala uniknąć zakłóceń, które w tradycyjnych rozwiązaniach mogą się indukować w przewodach pomiarowych, a także umożliwia umiejscowienie części rejestrującej systemu w znacznej odległości od miejsca pomiaru. Niski pobór energii oraz m[...]

Badanie efektywności urządzenia piorunochronnego niewielkiego obiektu budowlanego

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania eksperymentalne i symulacje komputerowe rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym niewielkiego obiektu budowlanego. Stwierdzono, że kształty przebiegów prądu wprowadzonego do urządzenia piorunochronnego oraz wpływającego do systemu jego uziemienia i do instalacji elektrycznej chronionego obiektu różniły się znacznie między sobą. Relacje wartości prądu wpływającego do instalacji elektrycznej do prądu wprowadzonego do urządzenia piorunochronnego, zależały od konfiguracji tego urządzenia. Abstract. Experiments and computer simulations were conducted of surge current distribution in a lightning protective system (LPS) of a residential structure. It was found that waveshapes of currents: injected into the LPS, flowing into the grounding system and flowing into wiring system of the object, differed considerably from each other. Value relations of the current flowing into wiring system to the current injected into the lightning protective system depended on configuration of the LPS. (Efficiency investigation of lightning protective system of residential structure). Słowa kluczowe: urządzenie piorunochronne, generator udarów prądowych, rozpływ prądu. Keywords: lightning protective system, current surge generator, current distribution. Wstęp Efektywność urządzenia piorunochronnego (LPS - Lightning Protective System) niewielkiego obiektu budowlanego, np. domu jednorodzinnego, zależy m.in. od tego, jaka część prądu piorunowego wpływa do ziemi przez system jego uziemienia, a jaka do instalacji elektrycznej chronionego obiektu i dalej do linii zasilającej. Zagrożenie urządzeń elektrycznych zależy także od kształtu (szybkości zmian) przebiegów prądu wpływającego do instalacji elektrycznej i linii zasilającej. Aktualna norma PN-EN- 62305-1:2008 [1] podaje zależności na rozpływ prądu piorunowego przyjmując w pierwszym przybliżeniu, że w czasie wyładowania atmosferycznego do urządzenia piorunochronnego połowa całkow[...]

Badania funkcjonalne generatora udarów do prób odporności awioniki

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania funkcjonowania generatora przeznaczonego do prób odporności awioniki pojedynczymi udarami napięciowymi i prądowymi odwzorowującymi zagrożenie zaburzeniami powstającymi w czasie wyładowań piorunowych. Obiektem poddanym próbom był wybrany zasilacz komputerowy. Wyniki badań potwierdziły właściwości i parametry generatora gwarantowane przez jego wytwórcę, a także zgodność tych parametrów z wymaganiami normy DO-160. Pozwoliły również na ocenę odporności badanego zasilacza na udary napięciowe i prądowe oraz umożliwiły identyfikację charakteru impedancji jego obwodu wejściowego. Abstract. Functional investigations were conducted of generator dedicated for immunity tests of avionics with voltage and current single strokes representing the threat coming from disturbances caused by lightning discharges. Selected computer supplier was the tested object. Investigation results confirmed the characteristics and parameters of the generator guaranteed by the manufacturer, and also the conformity of these parameters with the DO-160 standard requirements. The results also allowed to evaluate the immunity of tested supplier to voltage and current surges, and they enabled to identify the character of its input circuit impedance. (Functional investigations of surge generator for immunity tests of avionics). Słowa kluczowe: awionika, odporność na zaburzenia, próby udarami napięciowymi i prądowymi. Keywords: avionics, immunity to disturbances, tests with voltage and current surges. Wstęp Wśród wielu typów wyładowań atmosferycznych można wyróżnić wyładowania doziemne oraz wyładowania w chmurach. W pierwszym przypadku wyładowania są inicjowane liderami odgórnymi (tereny równinne) lub oddolnymi (tereny górzyste, wysokie obiekty). Wyładowania w chmurach wiążą się z przepływem ładunku w obrębie jednej chmury lub między chmurami [1]. Efekty w postaci zaburzeń pola elektromagnetycznego dla tych dwóch rodzajów wyładowań są różne. Decyduje o t[...]

Applications of impulse current and voltage generators dedicated to lightning tests of avionics DOI:10.15199/48.2018.02.03

Czytaj za darmo! »

Generators of voltage and current transients are used for many years in experimental research related to the phenomenon of lightning [1,2]. They can be used to reproduce direct and indirect effects of lightning, which are observed in terrestrial objects and those above the surface of the earth. One of such studies is based on simulating an indirect impact of lightning discharge using a dedicated set of generators. This type of apparatus is used in the Laboratory of Lightning Test of Avionics at the Rzeszow University of Technology (RUT). It turns out that thanks to its construction and properties it is also suitable for other applications in the lightning research. In addition to analyzing overvoltages in the onboard systems of aircraft [3], other examples of application of modular impulse generators will be provided below. Modular impulse generators The MIG0618SS and MIG0600MS modular impulse generators are designed to carry out tests of avionics susceptibility to lightning induced transients [4,5]. Discharge modules are the basic units of these generators (see Fig. 1 and Fig. 2b). They can be configured in series or parallel to offer an optimum solution. One module includes high voltage capacitor, power-electronic switches, the trigger and polarity reversal circuits and a part of the impulse shaping circuit. Depending on the selected shape, level and number of generated strokes the number of modules and impulse forming networks changes as shown for example in Fig. 1. Single stroke idealized waveforms from MIG0618SS are used for damage assessment tests on equipment, whereas multiple strokes from MIG0600MS are applied for EMC tests on avionics. Fig. 2a shows a view of these generators situated on the test stand. Three different shapes of current or voltage: 6.4/70 μs, 40/120 μs and 50/500 μs can be coupled in three ways to the tested system by direct injection to selected pins, by injection between equipment[...]

 Strona 1