Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof MAKOWSKI"

Wyznaczanie strat mocy w rdzeniu ferromagnetycznym mikrosilników indukcyjnych w ustalonym stanie pracy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę oszacowania strat mocy w żelazie silników indukcyjnych ułamkowej mocy przy zastosowaniu statycznego modelu polowego silnika indukcyjnego w połączeniu z harmonicznym modelem obwodowym. Przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych strat mocy w rdzeniu jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem zwartym w ustalonym stanie pracy, przy rozruchu i prędko[...]

Simulation of dynamic and steady-state operation of the single-phase capacitor induction motor

Czytaj za darmo! »

The paper presents simulation results of dynamic and steady-states operation of the single-phase capacitor induction motor for different values of the capacitor capacitance at no-load and nominal load conditions. Developed mathematical circuit model of the capacitor induction motor was implemented for calculation using Matlab/Simulink package. Obtained simulation results are treated as the base for further research towards to achieve a circuit-field model for more accurate modeling of single-phase capacitor induction motors. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dynamicznego i ustalonego stanu pracy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym dla różnych wartości pojemności kondensatora przy rozruchu bez obciążenia i pracy przy obciążen[...]

Symulacja polowo-obwodowa charakterystyk pracy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dynamicznego i ustalonego stanu pracy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym przy rozruchu bez obciążenia i pracy przy obciążeniu znamionowym. Opracowany model polowoobwodowy jednofazowego silnika kondensatorowego został zaimplementowany do obliczeń w środowisku programu Flux2D. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych służą do wstępnej weryfikacji opracowanego modelu obwodowo-polowego, dzięki któremu można uzyskać bardziej dokładne charakterystyki pracy silnika niż za pomocą modeli obwodowych. Abstract. The paper presents simulation results of dynamic and steady-state operation of the single-phase capacitor induction motor at no-load and nominal load operation. Developed field-circuit model was implemented for calculation using Flux2D package. Obtained simulation results are treated as preliminary verification of the model. (Field-circuit simulation of operation characteristics of the single-phase capacitor induction motor). Słowa kluczowe: mikrosilniki, jednofazowe, indukcyjne, kondensatorowe, modelowanie polowo-obwodowe. Keywords: small-power motors, single-phase, capacitor induction motor, field-circuit modeling. Wstęp Jednofazowe silniki indukcyjne z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym są stosowane w różnego rodzaju urządzeniach gospodarstwa domowego jako napęd suszarek, lodówek, pralek, szlifierek, drzwi garażowych, kosiarek, itp. oraz w zastosowaniach przemysłowych do napędu pomp, kompresorów i wentylatorów. Przez zastosowanie kondensatora w uzwojeniu pomocniczym uzyskuje się przesunięcie prądu w stosunku do prądu uzwojenia głównego, dzięki czemu w szczelinie powietrznej silnika wytwarzane jest pole wirujące, konieczne do powstania momentu rozruchowego [1, 2]. Ze względu na eliptyczny kształt pola wirującego moment rozruchowy jest stosunkowo niski i wynosi (0.5-1) Tn. Zastosowany model polowo-obwodowy pozwala stosu[...]

Dynamiczny model symulacyjny jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model matematyczny jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego oraz omówiono proces samowzbudzenia generatora. Opracowany model matematyczny jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego został zaimplementowany w środowisku Matlab/Simulink, a następnie poddany badaniom symulacyjnym w stanach statycznych i dynamicznych dla dwóch różnych układów połączeń kondensatorów w obwodzie wyjściowym generatora. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych wskazują na efektywniejszą pracę generatora w układzie z dwoma kondensatorami i stanowić będą podstawę do dalszych badań, zmierzających do opracowania modelu polowo - obwodowego, umożliwiającego dokładniejsze modelowanie jednofazowego generatora indukcyjnego, zarówno w stanach dynamicznych, jak i ustalonych. Abstract. The paper presents a mathematical model of the single-phase self-excited induction generator. The process of self-excitation was presented. Developed mathematical model of the single-phase self-excited induction generator was implemented using Matlab/Simulink software and dynamic and steady state simulations were performed for different capacitor excitation topologies. The obtained results of simulation show a more effective operation of the generator with two excitation capacitors. They are also treated as a basis for a further research, leading to development of a circuit-field model, allowing for more accurate calculation of a single-phase self induction generator. (A dynamic simulation model of single-phase self-excited induction generator). Słowa kluczowe: samowzbudny, generator indukcyjny, jednofazowy, modelowanie obwodowe. Keywords: self-excitation, induction generator, single-phase, circuit modelling. Wstęp Samowzbudne generatory indukcyjne mogą być stosowane w małych elektrowniach wiatrowych i wodnych, zasilających odbiorniki w miejscach oddalonych od sieci energetycznej, a także w przydomowych elektrowniach funkcjonujących jako pomocnicze źródł[...]

Filtering half masks for respiratory protection against nanoparticles-containing aerosols Półmaski filtrujące do ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi nanocząstki DOI:10.12916/przemchem.2014.93


  Two filtering half masks with perlite-modified polypropylene and polycarbonate nonwoven layers were constructed and studied for penetration of NaCl and paraffin oil mist nanoparticles-containing aerosols. The half masks were more efficient than conventional half masks without perlite- modified nonwoven layers. Przedstawiono wyniki badań półmasek filtrujących wytworzonych na bazie opracowanych materiałów filtracyjnych z polipropylenu i poliwęglanu zawierających modyfikator w postaci perlitu. Wytworzone półmaski filtrujące poddano badaniom w zakresie penetracji aerozoli testowych (chlorek sodu i mgła oleju parafinowego) oraz oporu oddychania (w fazie wdechu i wydechu) wg standardowej metodyki badań przedstawionej w normach przedmiotowych oraz niestandardowej metodyki badań dotyczącej penetracji wobec nanoaerozoli chlorku sodu. Stwierdzono, że zarówno półmaska na bazie polipropylenu z modyfikatorem, jak i półmaska na bazie poliwęglanu z modyfikatorem zapewniają dwukrotnie wyższą ochronę niż standardowe półmaski filtrujące zawierające materiały filtrujące stosowane do produkcji półmasek filtrujących o najwyższej, trzeciej klasie ochronnej. Rozwój technik wytwarzania materiałów tekstylnych stosowanych do produkcji wyrobów przeznaczonych do ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci pyłów, dymów i mgieł jest w wielu przypadkach determinowany pojawieniem się nowych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla człowieka w środowisku pracy. Dotyczy to m.in. zagrożeń związanych ze stosowaniem lub wytwarzaniem nanocząstek w procesach produkcyjnych. Nanotechnologia otwiera całkiem nowe możliwości uzyskania lepszych materiałów z przeznaczeniem do zastosowań w przemyśle i ochronie zdrowia. Nadal jednak istnieje zbyt mało danych dotyczących skutków zdrowotnych wywołanych nanocząstkami czy też nanomateriałami. Do grupy tzw. nanomateriałów można zaliczyć wszystkie struktury fizyczne, których co najmniej jeden wymiar mieści się[...]

Performance characteristics evaluation of a single-phase selfexcited induction generator by a field-circuit model DOI:10.15199/48.2015.06.10

Czytaj za darmo! »

The paper concerns the field-circuit evaluation of the steady-state performance of a self-excited single-phase induction generator. For the performance computation the field-circuit model of the generator was implemented using Flux2D software package. The steady-state operation of the generator was simulated for different capacitor topologies in the stator windings. An influence of the capacitor configurations in the main stator winding on terminal voltage and stator winding currents under resistive and resistive-inductive load of the generator at constant rotational speed was investigated. Streszczenie. Artykuł przedstawia polowo-obwodowe wyznaczanie charakterystyk samowzbudnego jednofazowego generatora indukcyjnego w stanie ustalonym. Do wyznaczenia charakterystyk wykorzystano model polowo-obwodowy generatora opracowany w środowisku pakietu Flux2D do obliczeń elektromagnetycznych maszyn elektrycznych. Przeanalizowano pracę generatora w stanie ustalonym dla różnych konfiguracji kondensatorów w uzwojeniu głównym i pomocniczym stojana wyznaczając napięcie i prąd w uzwojeniach generatora przy obciążeniu rezystancyjnym i rezystancyjno-indukcyjnym dla stałej prędkości obrotowej turbiny. (Wyznaczanie charakterystyk pracy samowzbudnego jednofazowego generatora indukcyjnego za pomocą modelu polowo-obwodowego). Keywords: induction generator, single-phase, field-circuit modelling, performance characteristics Słowa kluczowe: generator indukcyjny, jednofazowy, modelowanie polowo-obwodowe, charakterystyki pracy Introduction The single-phase induction machine operates as the single-phase self-excited induction generator (SPSEIG) when the rotor of the machine is driven by turbine at the main and auxiliary stator windings electrically separated and with capacitors connected to the auxiliary winding (excitation winding) or/and in the main stator winding (load winding). Self-excited single-phase induction generators, driven by small wind or hydro turbi[...]

Improving performance of a single-phase self-excited induction generator by modification of an excitation winding DOI:10.15199/48.2018.01.37

Czytaj za darmo! »

Small power self-excited single-phase induction generators (SPSEIGs), driven by wind turbine may be employed as an extra source of electrical energy at household. The self-excited induction generators compare favourably with synchronous, permanent magnet or DC generators as regards simplicity, durability, and low costs of manufacturing and maintenance. Theirs main disadvantages are unpredictable residual magnetism and weak voltage self-regulation [1, 2, 5, 7]. Field-circuit models of the induction generators can be found in recent papers [3,4,6]. No-load and load characteristics of the SPSEIGs may be inherently improved by a proper change of the magnetic circuit, windings and capacitor topology used in stator windings. The voltage regulation can also be improved with use of power electronics-based scheme [2]. The improvement of performance characteristics of the base model of induction generator (NA=528, d=0.45mm, Cex=30μF, Csh=15μF, Cse=200μF) constructed on the base of single-phase induction motor (Tab. 1) has been presented for two capacitor topology in the load stator winding (Fig. 2). Field-circuit model of the generator The single-phase capacitor induction motor of 1.1kW, 230V employed for stand-alone generating operation has 4 poles and 30 skewed rotor bars. The ratings of the tested machine are listed in Table 1. Table 1. Ratings of the single phase induction machine Rated power 1.1 kW Rated voltage 230 V Rated current 7.5 A Rated speed 1380 rpm Run capacitor 30 μF Frequency 50 Hz Due to geometrical symmetry and electromagnetic periodicity, two-dimensional magnetic field computation of the generator was reduced to one pole pitch of the crosssection shown in Fig. 1. The finite element mesh of the generator comprises 25752 nodes forming 11244 secondorder triangular and quadrangular elements. The time step for the FEM computa[...]

Ocena skuteczności półmasek filtrujących wobec nanoaerozolu NaCl DOI:10.15199/62.2018.8.11


  Od kiedy w 1986 r. amerykański fizyk Kim Eric Drexler użył jako pierwszy słowa nanotechnologia, znaczenie tego słowa, a teraz już ogromnej dziedziny nauki, staje się coraz większe. "Nano" (gr. nanos ʽkarzełʼ) odnosi się do obiektów mniejszych niż 100 nm oraz stanowi przedrostek jednostek miliard razy mniejszych niż podstawowe (10-9). Zatem nanocząstki to obiekty, których jeden z wymiarów nie przekracza 100 nm. Granicę 100 nm należy traktować jednak umownie. Jak wskazują autorzy różnych publikacji1, 2), istnieją obiekty o większych rozmiarach (do ok. 250 nm), które zalicza się do kategorii nanocząstek. Dolną granicę wielkości nanocząstek stanowi rozmiar pojedynczych atomów i wyznacza się ją na ok. 0,2 nm. Warto jednak zauważyć, że nie każdy obiekt, który jest wystarczająco mały można zaliczyć do kręgu zainteresowań nanonauki czy nanotechnologii. Warunkiem koniecznym jest bowiem wykazywanie przez obiekt o rozmiarach nanometrycznych właściwości, które nie występują w większej skali. Gwałtowny rozwój przemysłu, nowych technologii i gospodarki światowej stał się przyczyną intensywnego rozwoju gałęzi związanej ze strukturami nano, nanotechnologii. Coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie nanododatków, nanoproszków, nanowypełniaczy, nanopowłok i nanokapsuł. Wpływa to na nasilenie się zagrożenia związanego z generowaniem i obecnością w środowisku pracy nanoobiektów, najczęściej w postaci zawieszonych w powietrzu nanocząstek, czyli nanoaerozolu. Obecnie brak jest środków ochrony osobistej, a w szczególności sprzętu ochrony układu oddechowego, które zabezpieczałyby użytkownika przed nanoobiektami, a zwłaszcza przed aerozolami zawierającymi nanocząstki. Nie są dostępne również ani dokumenty prawne ani normatywne, które definiowałyby wymagania dla takiego sprzętu. Brak jest w Polsce, Europie i na świecie jednoznacznie zdefiniowanej metodyki badań umożliwiającej prowadzenie w sposób jednolity oceny sprzętu przeznaczonego do sto[...]

Determination of dynamic characteristics of the single-phase capacitor induction motor

Czytaj za darmo! »

The paper presents a mathematical model and simulation results of dynamic characteristics of the single-phase capacitor induction motor for different values of the capacitor capacitance and moment of inertia at no-load and nominal load conditions. The model has been used to study the effect of some machine parameters on the start-up and load performance of the motor. Computed dynamic characteristics were compared with measured ones to confirm correctness of the mathematical model and parameters. Streszczenie. Artykuł przedstawia model matematyczny oraz wyniki symulacji stanów dynamicznych jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym dla różnych pojemności kondensatora pracy oraz momentu bezwładności. Obliczone charakterystyki dynamiczne porównano z wynikami eksperymentalnymi dla sprawdzenia poprawności modelu matematycznego i przyjętych parametrów. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym. Keywords: small-power induction motor, single-phase, run capacitor, circuit modelling. Słowa kluczowe: silniki indukcyjne małej mocy, jednofazowe, kondensator pracy, modelowanie obwodowe Introduction Single-phase capacitor induction motors (SPCIMs) are commonly used as a drive for fans, pumps and compressors. Generally, they are induction machines of the symmetrical rotor cage and non-symmetrical two stator windings (the main winding and auxiliary winding with starting or running capacitor) supplied with the same sinusoidal voltage source. In modelling performance characteristics of the induction motors circuit models of lumped parameters are still often used due to their simplicity and fast computation. At first approximation of the mathematical models linearity of magnetic circuit is assumed and slotting of the stator and rotor are neglected [1-3]. Majority of SPCIM models for analysis of performance of the motor with variety variants of win[...]

Steady-state investigation of the single-phase capacitor induction motor

Czytaj za darmo! »

The paper presents steady-state study of the single-phase capacitor induction motor by of 2D field-circuit model and by an actual motor laboratory testing. Developed the field-circuit model was implemented for simulation using Flux2D software package. The investigation of the motor was conducted for steady-state performance with no-load and locked-rotor tests. Computed steady-state characteristics were compared with measured ones to confirm correctness of the simulation model. Streszczenie. Artykuł przedstawia badania stanu ustalonego pracy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym za pomocą dwuwymiarowego modelu polowo-obwodowego oraz pomiarów laboratoryjnych rzeczywistego silnika. Model polowoobwodowy silnika opracowano przy wykorzystaniu pakietu Flux2D. Badania silnika przeprowadzono w stanie pracy ustalonej pod obciążeniem, biegu jałowym oraz przy zahamowanym wirniku. Obliczone charakterystyki w stanie ustalonym porównano z wynikami pomiarowymi dla sprawdzenia poprawności przyjętego modelu polowo-obwodowego. Badanie stanu ustalonego pracy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym. Keywords: small-power induction motor, single-phase, run capacitor, field-circuit modelling. Słowa kluczowe: silniki indukcyjne małej mocy, jednofazowe, kondensator pracy, modelowanie polowo-obwodowe. Introduction Single-phase capacitor induction motors (SPCIMs) are commonly used as an electric drive for various appliances such as fans, blowers, pumps and compressors. The main and auxiliary stator windings have usually different number of turns, wire size and turns distribution along the periphery of the stator. This is the reason that mmfs produced by the stator winding currents is generally unbalanced. By using the capacitor connected in series with the auxiliary [...]

 Strona 1