Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Joanna BUDZISZ"

The model of a vacuum circuit breaker for switching on capacitor bank DOI:10.15199/48.2019.02.31

Czytaj za darmo! »

The development of the industry and the steady increase in the demand for electricity has forced electrical equipment manufacturers to seek new technological solutions in the areas of switching processes and environmental protection. Vacuum circuit breakers are one of the dynamically developing branches of low and medium voltage circuit breakers. The reasons for their popularity can be found in their better technical parameters when compared to other types of circuit breakers. Vacuum circuit breakers are characterized with having small dimensions, a low failure rate, resistance to environmental exposure and a reduced need for maintenance [1]. The use of vacuum circuit breakers as an alternative to devices that use a sulphur hexafluoride quench chamber (SF6) was forced, among other things, by the need to take care of the natural environment. Fluorinated greenhouse gases represent 1.5% of all greenhouse gases emitted by highly developed countries. They are 22 thousand times more effective at binding heat than CO2, and their presence in the atmosphere is estimated at thousands of years [2]. The interruption of current in a vacuum is characterized by a very fast diffusion of ionized particles from the contact gap, which lasts a few microseconds, and also a high speed of increase in arc strength [1]. The very fast increase in the strength of the contact gap is a direct cause of overvoltages and overcurrents, the values of which depend on mechanisms that are characteristic for vacuum circuit breakers e.g. natural current interruption, forced current interruption and voltage escalation. Moreover, the nature of a circuit affects the values of overvoltages and overcurrents. Inductive circuits are characterized by the occurrence of high values of overvoltages. In turn, capacitive circuits are characterized by lower values of overvoltages, but increased values of overcurrents.[3,4] Analysis of the phenomena occurring in vacuum circui[...]

Warystorowe ograniczniki przepięć w obwodach pojemnościowych z łącznikami próżniowym


  Analiza zjawisk łączeniowych występujących przy komutacji obwodów pojemnościowych łącznikami próżniowymi wykazuje, że jedną z głównych przyczyn powstawania niebezpiecznych przepięć oraz przetężeń prądowych może być sam łącznik próżniowy. Wartość generowanych przez łącznik próżniowy przepięć zależy od specyficznych dla tego rodzaju łączników mechanizmów ich powstawania: naturalnego ucinania prądu, wymuszonego (wirtualnego) ucinania prądu, eskalacji napięcia powrotnego oraz zapłonów późnych (pojedynczych lub wielokrotnych, jedno- lub wielobiegunowych). Wystąpienie danego mechanizmu przepięć zależy od właściwości łącznika próżniowego, a zwłaszcza od prądu ucięcia, charakterystyk wzrostu wytrzymałości połukowej i zdolności gaszenia łuków prądu wielkiej częstotliwości, a także od parametrów i konfiguracji wyłączanego obwodu charakteryzowanego impedancją falową [9]. Nadmierne przepięcia oraz przetężenia prądowe pojawiają się zwłaszcza przy wyłączeniach baterii kondensatorów, podczas których występują w łączniku próżniowym wielokrotne ponowne zapłony łuku. Zapłony takie powstają, gdy w czasie otwierania się łącznika przejściowe napięcie powrotne na jego stykach przekroczy chwilową wytrzymałość na przebicie powiększającej się przerwy zestykowej. Prąd wyrównawczy o dużej częstotliwości towarzyszący tym zapłonom może zostać zgaszony przy pierwszym lub kolejnym swym przejściu przez zero. Większy odstęp, który w międzyczasie osiągnęły styki otwierającego się łącznika i odpowiadająca mu większa wytrzymałość na przebicie powoduje, że następny zapłon może wystąpić przy wyższej wartości napięcia powrotnego na stykach. Przepływ wywołanego nim prądu wyrównawczego zostaje ponownie przerwany w podany sposób. Zjawisko to może powtarzać się kilka razy. Powtarzające się zapłony kończą się, kiedy napięcie na stykach otwierającego się łącznika jest mniejsze od wytrzymałości elektrycznej przerwy zestykowej. Wynikające z tego przepięcia, odpowiadające [...]

Modeling of switching effects in capacitive circuit with a vacuum switch and varistor surge protection

Czytaj za darmo! »

Analysis of transient phenomena occurring in the capacitive circuit with a vacuum switch. Paper presents the simulation results performed in ATP/EMTP. The analysis applies to the overvoltage and overcurrent during re-ignitions of arc when surge protection installed is. An assess of the practical suitability and effectiveness of examined system’s connections. The results obtained during the modeling are consistent with the theoretical analysis and empirical research described in the literature. Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę zjawisk stanów nieustalonych zachodzących podczas łączenia łącznikiem próżniowym obwodów o charakterze pojemnościowym. Zamieszczono wyniki symulacji przeprowadzonych w programie ATP/EMTP. Przeanalizowano skuteczność, a także przydatność ochrony przeciwprzepięciowej w tychże obwodach. Analiza wyników uzyskanych podczas modelowania jest zgodna z analizami teoretycznymi i badaniami empirycznymi zamieszczonymi w fachowej literaturze. (Analiza zjawisk stanów nieustalonych zachodzących podczas łączenia łącznikiem próżniowym obwodów o charakterze pojemnościowym) Keywords: overvoltage, overcurrent, capacitive circuit, simulation, ATP/EMTP, vacuum switch Słowa kluczowe: przepięcia, przetężenia, obwody pojemnościowe, symulacje, ATP/EMTP, łącznik próżniowy Introduction During switching capacitive currents there can appeared significant values of overcurrent and overvoltage, which may hinder switching processes and make a threat for circuit insulation and all installed electrical devices. This threat can be more dangerous when vacuum switch is used to connect circuits with capacitor bank. Vacuum switch have a lots of advantages like a very good technical parameters but also have some disadvantages like the tendency to generate excessive overvoltage characterized by chopping current Iu. Iu is defined as the instantaneous values of periodic component of switching current in its times goes out (fig. 1). a) R[...]

Symulacja cyfrowa przebiegów przejściowych prądów i napięcia podczas wyłączenia baterii kondensatorów

Czytaj za darmo! »

Praca zawiera wyniki symulacji cyfrowej przeprowadzonej w obwodzie pojemnościowym. Analizie poddane zostały przebiegi prądów i napięć pojawiających się podczas wyłączenia kolejnych stopni baterii łącznikiem próżniowym. Schemat przedstawionego w pracy obwodu pojemnościowego ze zmienną w czasie wartością mocy baterii został wykonany w pakiecie ATP/EMTP. Abstract. The paper present results of digital simulation in capacitive circuit. The paper includes thjeanalysis of phenomena occurring during switching off the next step of capacitor bank by the vacuum switch. The diagram of capacitive circuit was made in the ATP/EMTP package (Digital simulation of transients occurring during switching off the next step of capacitor bank) Słowa kluczowe: łącznik próżniowy, EMTP/ATP, symulacja komputerowa, obwód pojemnościowy, bateria kondensatorów, procesy łączeniowe Keywords :vacuum switch, EMTP/ATP, simulation, capacity circuit, capacitor bank, switching operations Wstęp Stosowane w systemach elektroenergetycznych kondensatory służą do realizacji trzech podstawowych celów: kompensacji mocy biernej, filtracji wyższych harmonicznych oraz stabilizacji napięcia. Cele te mogą być realizowane każdy z osobna lub równocześnie. Ich realizacja wymaga częstych zmian układu połączeń baterii kondensatorów (załączeń, wyłączeń poszczególnych stopni baterii), którym towarzyszą przebiegi przejściowe prądów i napięć w komutowanych obwodach, opisywane złożonymi zależnościami analitycznymi, trudnymi do analizy teoretycznej. Stopień złożoności tych procesów przejściowych i opisujących ich zależności analitycznych znacznie rośnie w przypadku stosowania do komutacji tych obwodów łączników próżniowych. Łączniki te mają bowiem, oprócz bardzo dobrych parametrów zdolnościowych, które zadecydowały o ich wciąż rosnącym zakresie zastosowań i coraz większym rozpowszechnieniu, także wady, z których najistotniejszą jest skłonność do generowania w komutowanych obwodach nadmierny[...]

Zjawisko niejednoczesności otwierania styków w łączniku próżniowym DOI:10.12915/pe.2014.02.53

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono opracowany w programie ATP/EMTP model do analizy wpływu wartości parametrów konstrukcyjnych układu stykowo-gaszeniowego łącznika próżniowego na spodziewane wartości przepięć i przetężeń w komutowanym obwodzie pojemnościowym. W przeprowadzonych w tym modelu symulacjach cyfrowych badano wpływ niejednoczesności otwierania się styków łącznika próżniowego, prędkości ich otwierania się oraz długości przerwy zestykowej na przebiegi przejściowe prądów i napięć w komutowanych obwodach pojemnościowych. Abstract. The paper presents a program in ATP / EMTP model for analyzing the impact of the design parameters of the vacuum switch on the expected value of the overcurrent surges and circuit switched capacitor circuit. The carried out numerical simulations that model the effect of opening asynchronicity vacuum connector contacts, speed of opening up and the length of the contact gap on transient currents and voltages in the switched capacitor circuits (The phenomenon of asynchronicity opening contacts in the vacuum switch) Słowa kluczowe: program ATP/EMTP, przepięcia, procesy łączeniowe, niejednoczesność otwierania styków Keywords: ATP/EMTP program, overvoltage, switching process, not simultaneous open contacts doi:10.12915/pe.2014.02.53 Wstęp Podczas procesów łączeniowych w obwodach pojemnościowych z łącznikami próżniowymi mogą pojawiać się niebezpieczne wartości przepięć oraz przetężeń prądowych. Istnieje wiele czynników, które mają istotny wpływ na ich powstawanie i osiągane wartości. Między innymi należą do nich parametry konstrukcyjne układu stykowo-gaszeniowego łącznika takie jak niejednoczesność otwierania się styków w poszczególnych biegunach łącznika, prędkość ich rozchodzenia się podczas otwierania się łącznika oraz długość przerwy zestykowej w stanie otwarcia łącznika. W przypadkach niejednoczesnego otwierania się styków łącznika przebiegi prądu i napięcia w ostatnim z wyłączanych biegunów silnie zależą od przeb[...]

The model of a vacuum circuit breaker in MATLAB software for the analysis of overvoltages and overcurrents in capacitive electrical circuits DOI:10.15199/48.2016.02.37

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia metodę modelowania łącznika próżniowego w programie MATLAB/SIMULINK oraz wyniki i analizy przepięć oraz przetężeń otrzymane podczas symulacji operacji łączeniowych w obwodzie pojemnościowym. Abstract. The paper presents the method of modelling a vacuum circuit breaker in MATLAB/SIMULINK software and also the results of verification of its operation and practical usefulness for conducting analysis of overvoltages and overcurrents occurring in commutated capacitive electrical circuits. Examples of digital simulations of overvoltages and overcurrents in selected electrical circuits are also provided and the optimal conditions for the switching off of capacitor banks are determined. (Model łącznika próżniowego w programie MATLAB oraz analiza przepięć i przetężeń w obwodzie pojemnościowym). Słowa kluczowe: symulacja, łącznik próżniowy, matlab, Keywords: simulation, vacuum switch,matlab. The Model of a vacuum circuit breaker in MATLAB software The presented model of a vacuum circuit breaker (Fig. 1) was programmed in the Matlab/Simulink environment which is compatible with version R210b [1]. In this environment there is a possibility of creating a model with a graphical user interface (Simulink), which makes it simple to use and easy to modify. The determined model is a model of a three-phase circuit breaker. However, in order to make it easier to understand its operation and to simplify its description the article presents a model of a single-phase circuit breaker. Models of each current circuit of the threephase circuit breaker are similar and were placed in each circuit considering the phase shift of currents and voltages The model of a single-phase vacuum circuit breaker consists of two parts: a Matlab/Simulink "ideal switch" block (switch_L1, Fig. 1) which was taken from the software library and also an "ideal switch" control block (control_L1, Fig.1 and Fig. 2) which controls the operation of the model. This co[...]

Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS w badaniach naukowych mózgu człowieka DOI:10.15199/48.2017.04.11

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przezczaszkową stymulację stałoprądową (tDCS), którą uznaje się za bezpieczną i nieinwazyjną metodą stymulacji mózgu człowieka. W pracy zawarto parametry techniczne niezbędne do przeprowadzenia stymulacji tDCS, jak również opisano zjawiska biologiczne i elektryczne zachodzące podczas stymulacji prądem stałym. Ponadto omówiono wykorzystanie tDCS w badaniach naukowych psychologicznych oraz medycynie, jak również innowacyjne zastosowania metody tDCS w leczeniu chorób neurologicznych i zaburzeń psychiatrycznych. Abstract. The paper provides an overview of transcranial direct current stimulation (tDCS) which is safe, non-invasive method of stimulating the human brain. We discussed basic information how to perform tDCS stimulation (specifications) and biological as well as electrical phenomena occurring in the brain when stimulated. We also briefly reviewed application of tDCS in psychological and medical research along with innovative approaches of tDCS therapies in the treatment of neurological and psychiatric disorders. An overview of transcranial direct current stimulation (tDCS) Słowa kluczowe: stymulacja przezczaszkowa tDCS, mózg, prąd stały, badania psychologiczne Keywords: tDCS stimulation, brain, direct current, psychological research Wstęp Metodę tDCS (ang. transcranial direct current stimulation) zalicza się do nieinwazyjnych technik stymulacji mózgu Stymulację tDCS wykorzystuje się nie tylko w neurologii, np. jako metodę wspomagającą leczenie zaburzeń oraz chorób układu nerwowego, ale także narzędzie badawcze i terapeutyczne w psychiatrii oraz psychologii. W większości dotychczasowych badań potwierdza się, że metoda jest nieinwazyjna i nie stwarza zagrożeń dla człowieka na skutek stymulacji prądem stałym, jednakże najnowsze badania podnoszą liczne problemy związane ze skutecznością i użytecznością stymulacji w leczeniu indywidualnych schorzeniach, czy też zaburzeń, jak również pracach badawczych poświ[...]

 Strona 1