Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Romuald Szeląg"

Renowacja fasad budynków zabytkowych z uwzględnieniem efektów nasłonecznienia DOI:10.15199/33.2015.11.48


  Obiekty zabytkowe odgrywają ważną rolę w dziedzictwie kulturowym, dlatego też obecni użytkownicy zobowiązani są do zachowania bądź przywracania ich pierwotnych form. Realizuje się to przez cykliczne restaurowanie, wykonywanie skrupulatnych, częstszych niż w przypadku innych budowli, przeglądów, a w razie potrzeby niezwłocznych napraw [1, 3], eliminujących wady. Ochronę struktur wewnętrznych od wpływów środowiskowych pełnią powłoki elewacyjne. Z tego względu należy szczególnie starannie jewykonywać, a podczas eksploatacji dbać, by zachowywały swoje właściwości pomiędzy okresami planowych prac remontowych. Ewentualne remonty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, na podstawie dokumentacji konserwatorskiej. Duże nakłady środków i czasu pochłaniają prace przy kształtowaniu i odtwarzaniu elementów zdobniczych, dlatego też przed przystąpieniemdo naprawy konieczna jest wstępna analiza pod kątemtrwałości i wybór najbardziej efektywnej technologii [5]. Gruntowne prace konserwatorskie polegają m.in. na odtworzeniu pierwotnego wyglądu powłok elewacyjnych, a niekiedy uwidocznieniu na zewnątrz strukturymuru.Wartykule zwrócono uwagę na wpływy środowiska naturalnego, które wynikają z oddziaływania promieniowania słonecznego, zwiększającego obciążenie termiczne. Kompleksowa analiza zjawisk mających wpływ na stan wypraw umożliwia właściwy dobór materiałów wykorzystywanych w procesach odtworzeniowych fa[...]

Analiza stanu zarysowań zbiornika żelbetowego akcelatora DOI:10.15199/33.2016.05.40


  W artykule zamieszczono analizy dotyczące ustalenia przyczyn przecieków przez żelbetową płytę kołową stanowiącą strop. Płyta rozdziela zbiornik akcelatora na część górną oraz dolną, gdzie w jednej części gromadzona jest woda sklarowana, a w drugiej znajduje się pomieszczeniemaszynowni. Efektemprocesów destrukcyjnych jest występowanie nacieków i wykwitów w miejscach przenikania wody do wnętrza pomieszczenia maszynowni. Przeprowadzone badania omówione w artykule umożliwiły opracowanie środków zaradczych w korelacji z technicznymi warunkami realizacji prac naprawczych. Słowa kluczowe: zarysowania, akcelator, przecieki, naprawa.Akcelatory stosowane w zakładach energetycznych do uzdatniania wody z reguły wykonywane są w formie odwróconego ściętego stożka (jako monolityczne). Szczególne warunki dotyczące szczelności stawiane są płytom pełniącym rolę przepony pomiędzy górnymi i dolnymi częściami zbiorników. W badanym obiekcie, użytkowanym przez kilkanaście lat, stwierdzono powstanie zarysowań, którym towarzyszyło przesiąkanie wody przez płytę stropu. Zapewnienie poprawnego stanu technicznego obiektom przystosowanym do gromadzenia dużej objętościmediumciekłego wymaga zachowania klasy szczelności wynoszącej 1 (zgodnie z normą [5]), przez cały okres ich eksploatacji. Stan techniczny obiektu w trakcie badań Płytę okrągłą stropową grubości 0,70m zlokalizowano na poziomie +4,15 m ponad powierzchnią terenu w zbiorniku żelbetowym akcelatora o bryle walcowej i stałej średnicy zewnętrznej φ 11,00 m. Całkowita wysokość obiektu wynosi 12,50 m. Wskutek eksploatacji płyta ulega laminarnemu procesowi degradacji, czeg[...]

Badania i analiza stanu technicznego budynku szkoły publicznej DOI:10.15199/33.2016.11.27


  Wartykule poddano badaniombudynek Publicznego Gimnazjum zrealizowanego w technologii tradycyjnej w 1929 r. Wokresie poprzedzającymprace badawczewbudynkuwystąpiła lokalna awaria stropu drewnianego, którą usunięto, a strop wyremontowano. Wzwiązku z procesemużytkowania obiektu na cele oświatowe istotne okazało się ustalenie stanu technicznego wszystkich stropów, ścian nośnych, a także więźby dachowej. Zrealizowane prace badawcze wskazały na potrzebę wzmocnień elementów konstrukcyjnych, zewzględu na postępujący proceswyeksploatowania. Słowa kluczowe: trwałość, stan techniczny, strop, więźba dachowa.Budynki wzniesione w dwudziestoleciumiędzywojennym, użytkowane do czasów współczesnych, wymagają skrupulatnych przeglądów okresowych, a niekiedy audytów [6]. Pominięte bądź niezauważone podczas tych prac usterki w bardzo krótkim czasie powodują pogorszenie parametrów technicznych materiałów, narażając użytkownikówna znaczne koszty naprawi częstowyłączenie obiektów z eksploatacji [2, 7]. Często spotykaną wadą są nieszczelności pokryć, które ujawniają sięwokresach deszczowych lub odwilży, powodując cykliczne zawilgacaniewrażliwych konstrukcji drewnianych. W obiektach z poddaszem nieużytkowym jest to sygnalizowane dopiero w momencie pełnego zawilgocenia stropów lub murów. Wartykule zaprezentowano badania budynku piętrowego szkoły wzniesionego w technologii tradycyjnej, który podlegał przebudowie na przełomie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Stropy nad salami lekcyjnymi wykonano jako drewniane, natomiast nad[...]

Przyczyny wychylenia zbiorników filtrów żwirowych DOI:10.15199/33.2018.04.33


  Zbiorniki stalowe w stacjach uzdatniania wody stosowanych w elektrociepłowniach stanowią z reguły niezależne obiekty umieszczane wewnątrz hal. Ich liczbę i pojemność dobiera się w zależności od wymaganej wydajności uwarunkowanej potrzebami technologicznymi. Wykonuje się m.in. zbiorniki eliminatorów CO2, wymienników, filtrów i przeładunkowe jako awaryjne w przypadku odłączenia któregoś z wymienników. Zbiorniki mogą być kształtowane jako walcowe z płaskimi lub elipsoidalnymi dnami i posadawiane bezpośrednio na fundamentach bądź za pomocą podpór stalowych [6]. Wewnątrz hal wykonuje się również kanały odprowadzające płyny technologiczne ze zbiorników po zakończeniu procesu technologicznego. Umieszcza się je poniżej poziomu posadzki i przykrywa stalowymi podestami. W analizowanym obiekcie, użytkowanym przez kilkanaście lat, stwierdzono osiadanie gruntu, objawem czego były spękania posadzek, a także pionowe przemieszczenia żelbetowych fundamentów zbiorników. Pomiary przemieszczeń mogą być realizowane różnymi metodami [1] z zachowaniem właściwej interpretacji mierzonych wartości [3]. Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego zbiorników wymaga m.in. zachowania właściwych parametrów technicznych podłoża gruntowego, przez cały okres ich eksploatacji. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych i stwierdzonych wad Największe wady wykazały podwójne zbiorniki filtrów żwirowych o pojemności całkowitej 32,0 m3 i masie 53300 kg. Wewnątrz części cylindrycznej zbiorników zostało[...]

 Strona 1