Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Szmajda"

Transakcyjność w procesach aktualizacji baz danych PZGiK DOI:


  Dane systemu PZGiK składowane są w relacyjnych bazach danych. By zapewnić cykl życia obiektów baz danych PZGiK, edycja tych danych powinna być realizowana w trybie transakcyjnym opisanym przez standard ACID (od nazwy angielskich słów Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), gdzie ogólnie znane własności to: ??Atomicity (Niepodzielność) - każda transakcja albo wykona się w całości, albo w ogóle, ??Consistency (Spójność) - po wykonaniu transakcji system będzie spójny, czyli nie zostaną naruszone żadne zasady integralności, ??Isolation (Izolacja) - transakcja może odczytywać tylko dane zapisane (zatwierdzone), dane niezatwierdzone nie są dostępne dla innych transakcji, ??Durability (Trwałość) - system potrafi uruchomić się i udostępnić spójne, nienaruszone i aktualne dane zapisane w ramach zatwierdzonych transakcji. W przypadku aktualizacji baz danych PZGiK, zmiana w bazie (transakcja) obejmuje szereg operacji wykonywanych w relacyjnej bazie danych związanych z wprowadzeniem zmiany na podstawie wiarygodnych dokumentów (operatów, aktów notarialnych, decyzji itp.). Transakcyjny model aktualizacji powinien być zrealizowany w taki sposób, aby każde działanie związane z aktualizacją zapewniało spełnienie standardu ACID. Oznacza to między innymi, że: ??zbiór operacji związanych z aktualizacją bazy danych PZGiK musi stanowić integralną całość i albo wykonają się wszystkie operacje, albo żadna z nich, ??mod[...]

 Strona 1