Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy LEWICKI"

Generalized equivalent circuit of transformers with distorted and asymmetrical currents and supply voltages and with regard to magnetizing current

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia uogólniony schemat zastępczy 3-fazowych transformatorów zasilających układy prostownikowe, z uwzględnieniem niesymetrii i odkształceń napięć zasilających, niesymetrii prądów oraz zlinearyzowanego prądu magnesującego. Parametry schematu obliczone zostały w oparciu o linearyzację obwodu magnetycznego transformatora. (Uogólniony schemat zastępczy 3-fazowych transformatorów zasi[...]

Przebiegi elektromagnetyczne w autotransformatorze 3-fazowym zasilającym układ prostownikowy

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia w formie analitycznej obliczenie funkcji napięć, prądów i strumieni magnetycznych w 3-fazowym autotransformatorze autotransformatorze zlinearyzowanym obwodzie magnetycznym, zasilającym nieliniowy układ energoelektroniczny. Uwzględniono niesinusoidalność i niesymetrię napięć zasilających, niesymetrię prądów i strumieni magnetycznych oraz zlinearyzowany prąd magnesujący.Autotr[...]

Metody obliczania indukcyjności rozproszeń autotransformatorów wielouzwojeniowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono trzy sposoby wyznaczania indukcyjności rozproszeń uzwojeń autotransformatora metodą elementów skończonych. Do obliczeń wykorzystano model autotransformatora 3D oraz dwa modele 2D. W pracy wyodrębniono różnice występujące pomiędzy macierzami indukcyjności rozproszeń uzyskanymi opisywanymi metodami, oraz przeanalizowano ich wpływ na obliczenia symulacyjne wielopulsowych prze[...]

Asymetryczne i odkształcone funkcje przebiegów elektromagnetycznych w transformatorach prostownikowych

Czytaj za darmo! »

Z uwzględnieniem asymetrii i odkształceń przebiegów elektromagnetycznych w zlinearyzowanym transformatorze zasilającym układ prostownikowy, artykuł przedstawia w postaci analitycznej zależności pomiędzy operatorowymi funkcjami przebiegów, jak również uogólniony schemat zastępczy strony wtórnej transformatora. Przedstawione zostało przejście z określonej funkcji operatorowej na postać czasową metodą symboliczną przy pomocy programu Matlab. Summary: Taking into account the asymmetry and distortion of electromagnetic functions in a linearized transformer supplying a rectifier system, the paper presents in analytic form the dependences between operator forms of the functions, as well the generalized equivalent circuit diagram of the transformer secondary site. The transition from determined operator form to the time form with the use of the symbolic method in MATLAB was presented.(Asymertical and distorted current and voltage functions in linearized 3-phase transformers). Słowa kluczowe: transformator, prostownik, przebiegi elektryczne, odwrotne przekształcenie Laplace'a, wrażliwość. Keywords: transformer, rectifier, transient, inverse Laplace'a transformation, sensitivity. Wprowadzenie W artykule przedstawiono zlinearyzowany model trójfazowych symetrycznie zbudowanych transformatorów Yy0, Dy0, Yz0, Dz0 , Yy, Dy o rdzeniach trój- i pięciokolumnowych. Na podstawie tego modelu można - dla stanów nieustalonych i ustalonych z uwzględnieniem prądu magnesującego - obliczyć w postaci analitycznej operatorowe funkcje odkształconych i niesymetrycznych napięć i prądów wtórnych, prądów pierwotnych i strumieni magnetycznych, jeśli dane są odkształcone i niesymetryczne napięcia zasilające oraz parametry niesymetrycznego odbiornika. Obliczenia są łatwe do zalgorytmizowania. Proponowany model jest metodą alternatywną do odpowiednich metod macierzowych ze stosowanymi w nich transformacjami i nie wykorzystuje rachunku macierzowego. Głównym założenie[...]

 Strona 1