Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ J. WIERZBICKI"

Badania mikrostruktury i własności plastycznych spoiwa Ag45Cu27Zn25Sn3

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań niskotemperaturowego spoiwa Ag45Cu27Zn25Sn3 (BAg-36 wg AWS) przeznaczonego do łączenia stali i metali nieżelaznych. Główny nacisk położono na określenie warunków uzyskania możliwie najlepszej podatności do przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno. Zaprezentowano wyniki zarówno badań metalograficznych po obróbce cieplnej oraz uzyskane w wyniku sterowania mikrostrukturą zmiany właściwości wytrzymałościowych i plastycznych. The study presents results of research tests of low-temperature Ag45Cu27Zn25Sn3 brazing alloy (BAG-36 according to AWS) usefull for joining steels and non-ferrous metals. Particular emphasis was placed on determination of conditions ensuring achieving good cold and hot workability. A metallography examination after heat treatment and changes of mechanical properties have been presented. Słowa kluczowe: Ag45Cu27Zn25Sn3, spoiwa twarde, plastyczność, mikrostruktura, obróbka cieplna, właściwości mechaniczne Key words: Ag45Cu27Zn25Sn3, brazing alloys, formability, microstructure, heat treatment, mechanical properties Wstęp. Niskotemperaturowe spoiwa Ag-Cu-Zn- Sn należą do materiałów o ograniczonej podatności do przeróbki plastycznej na zimno [1÷4]. Oznacza to konieczność odkształcania stopów w wysokich temperaturach, powyżej temperatury rekrystalizacji [5]. Spoiwa te były i są dedykowane jako zamienniki dla spoiw srebrowych kadmowych, a wzrost ich znaczenia nastą[...]

Przeróbka plastyczna mosiądzu bizmutowego CuZn38Bi2

Czytaj za darmo! »

Mosiądze bizmutowe są jednym z ekologicznych zamienników mosiądzów ołowiowych, stosowanych do produkcji wyrobów znajdujących się w kontakcie z wodą pitną, np. z odlewaną armaturą sanitarną. Niektóre części armatury (np. łączniki) wykonywane są na drodze przeróbki plastycznej na gorąco, co stawia przed stosowanym materiałem wymagania dobrej podatności do kształtowania na drodze kucia matrycowego. W pracy omówiono badania wykonane dla mosiądzu bizmutowego CuZn38Bi2, obejmujące charakterystykę jego mikrostruktury i właściwości mechanicznych w zależności od temperatury badania, wyniki prób wyciskania na gorąco prętów oraz kucia matrycowego łączników. Wykazano pełną przydatność tego gatunku materiału do produkcji elementów armatury metodą kształtowania plastycznego na gorąco. The bismuth brasses are one of ecological substitutes for lead brasses used in the manufacture of products, which are in a contact with potable water, for instance with a cast sanitary fixtures. Some parts of these fixtures (e.g. fittings) are made by hot plastic working and therefore, the material used for these parts should exhibit high formability during die forging. In this paper results from the investigation carried out for the CuZn38Bi2 bismuth brass have been described, including an effect of temperature on microstructure and mechanical properties of the material, and the results from tests with hot extrusion of rods and die forging of fittings. The tests have proved that this material grade is fully suitable for the production of fixture components using hot plastic working methods. Słowa kluczowe: mosiądz, plastyczność, odks[...]

Badania podatności do przeróbki plastycznej spoiw twardych z grupy Ag-Cu-Zn-In

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań stopów Ag-Cu-Zn-In, zawierających 40 do 50 % Ag, 20 do 40 % Cu, 10 do 25 % Zn i 8 do 10 % In, jako potencjalnych zamienników szeroko rozpowszechnionych lutowi kadmowych. Prezentowane wyniki badań obejmują ocenę mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych w próbie ściskania w temperaturze otoczenia i podwyższonych, ze szczególnym uwzględnieniem podatności do przeróbki plastycznej. The paper presents results of testing Ag-Cu-Zn-In alloys containing 40 to 50 % Ag, 20 to 40 % Cu, 10 to 25 % Zn and 8 to 10 % In, as interchangeable for popular cadmium brazing alloys. The study presents estimation of microstructure and mechanical properties in ambient and elevate temperatures in compression test for good plastic workability. Słowa kluczowe: stopy Ag-Cu-Zn-In, spoiwa twarde, przeróbka plastyczna, mikrostruktura, właściwości mechaniczne Key words: Ag-Cu-Zn-In alloys, brazing alloys, plastic deformation, microstructure, mechanical properties Wstęp. Problematyka związana ze stosowaniem w stopach dodatków metali uznawanych za szkodliwe, przewija się w publikacjach naukowych od wielu lat. Także w zakresie produkcji i stosowania stopów do lutowania twardego konieczne jest poszukiwanie nowych zamienników, przede wszystkim w miejsce szeroko stosowanych spoiw srebrowych z kadmem [1÷3]. Pierwiastek ten jest niezastąpionym od lat dodatkiem stopowym, który przede wszystkim obniża temperaturę solidus i liquidus, a tym samym zakres temperatury pracy, a także zwiększa plastyczność i rzadkopłynność. W pracy [4, 5] kadm zastąpiono cyną oraz ograniczono zawartość srebra do 25 %, dzięki czemu zachowano niską temperaturę [...]

SPEKTRALNE CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA DLA BRĄZU ALUMINIOWO‐NIKLOWEGO


  W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące optymalizacji składu chemicznego serii spektralnych certyfikowanych materiałów odniesienia dla brązów aluminiowo‐niklowych. Materiał wytwarzano na drodze topienia i odlewania. Oceny jednorodności oraz zgodności składu chemicznego dokonano na podstawie badań na spektrometrze emisyjnym ARL 4460 firmy Thermo-Fisher-Scientific ze wzbudzeniem w iskrze niskowoltowej, wyposażonej w dwa systemy kontroli wyładowań elektrycznych: current controlled source (CCS) i time resolved spectroscopy (TRS), które powodują polepszenie precyzji i uzyskanie korzystnych granic wykrywalności. Uzyskano pozytywne wyniki zarówno pod względem jednorodności jak i składu chemicznego odlanego materiału na serię spektralnych certyfikowanych materiałów odniesienia dla brązów aluminiowo-niklowych, co pozwoliło zakwalifikować materiał do dalszych badań nad opracowaniem certyfikowanych materiałów odniesienia. Słowa kluczowe: topienie, odlewanie, certyfikowane materiały odniesienia, analiza spektralna CERTIFIED REFERENCE MATERIALS FOR ALUMINIUM‐NICKEL BRONZE Chemical composition of a series of certified reference materials for aluminium&-nickel bronze grade were developed (BP series). The material of precisely specified chemical composition, produced by melting and casting, was preliminary tested regarding to homogeneity and conformity of its chemical composition with the planned specification. The studies were conducted with application of simultaneous Thermo-Fisher-Scientific (ARL) 4460 emission spectrometer using low-voltage spark excitation equipped with two systems of electric discharge control: (CCS) current controlled source and (TRS) time resolved spectroscopy resulting in better precision and beneficial limits of detection. There were obtained positive results with respect of both homogeneity and chemical composition of the material cast for the series of cer[...]

WYBRANE ASPEKTY CIĄGŁEGO WYCISKANIA METODĄ CONFORM


  Przedstawione w artykule badania miały na celu wyeliminowanie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych powstających w trakcie wyciskania płaskowników z miedzi beztlenowej metodą Conform. Wykonano badania metaloznawcze w celu pełnego scharakteryzowania wad. Następnie przeprowadzono numeryczną analizę MES procesu ciągłego wyciskania płaskownika, z zastosowaniem oprogramowania FORGE firmy Transvalor, w celu określenia parametrów procesu, które w największym stopniu wpływają na jakość gotowego wyrobu. Analizowano takie parametry jak prędkość procesu wyciskania oraz temperaturę narzędzi. Wyniki analizy numerycznej MES porównano z rzeczywistymi wynikami prowadzenia procesu ze zoptymalizowanymi parametrami. Wytwarzanie płaskowników z opracowanymi na podstawie analizy numerycznej parametrami technologicznymi pozwala na otrzymanie wyrobów wyciskanych pozbawionych wad. Słowa kluczowe: metoda ciągłego wyciskania, conform, miedź beztlenowa, MES Dr inż. Joanna Gołębiewska-Kurzawska, dr inż. Szymon Malara, dr inż. Ludwik Ciura, prof. IMN, dr inż. Barbara Juszczyk, dr inż. Joanna Kulasa, mgr inż. Łukasz J. Wierzbicki - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. Rudy Metale R58 2013 nr 1 19 SELECTED ASPECTS OF CONTINUOUS ROTARY EXTRUSION PROCESS The experimental research carried out in this work aimed eliminating surface and subsurface defects of profile extruded in continuous rotary extrusion process. Micro- and macrostructure observations were performed for accurate describing of defects. Next, numerical analysis FEM of extrusion process was carried out with using of Forge software from Transvolator company. Influence of process parameters on quality of final products and optimal parameters were analysed. Velocity of process and temperature of tools were analyzed. Results of numerical analysis FEM were compared with real results of process with optimized parameters. Continuous rotary extruding with developed technological parameters enable surface[...]

Numeryczne modelowanie procesu ciągnienia na zimno drutów miedzianych przeznaczonych na przewody elektryczne


  Czysta miedź z uwagi na wysoką konduktywność i przewodność cieplną, a także dobrą plastyczność i związaną z tym możliwość łatwego przetwarzania, stosowana jest m.in. do wytwarzania kabli energetycznych, elektrycznych i telekomunikacyjnych przeznaczonych dla elek- trotechniki i elektroniki, w tym także pokrywanych powłokami metalowymi. Oprócz popularnego gatunku Cu-ETP, coraz częściej na te cele stosuje się miedź beztlenową o wysokiej czystości m.in. w gatunku Cu-OFE. W pracy przedstawiono wyniki numerycznego modelowania procesu ciągnienia obu gatunków miedzi, charakteryzujących się zróżnicowaną strukturą wyjściową, a tym samym podatnością do przeróbki plastycznej. Symulacje komputerowe realizowano przy zastosowaniu programu Forge. Otrzymane wyniki badań pozwoliły na określenie wpływu warunków kształtowania na umocnienie materiału oraz zmianę temperatury drutu podczas ciągnienia. Due to its high electric and thermal conductivity as well as good formability, pure cooper is widely used for production of energetic, electric and telecommunication cables intended for use in electrical engineering and electronics, including metal-coated cables. Besides the popular Cu-ETP grade, the high-purity oxide-free copper (i.a. Cu-OFE grade) is increasingly used for these purposes. In the paper, numerical modelling results of wire drawing are presented. Two mentioned copper grades with different initial microstructure and formability characteristics were considered. FEM simulations were carried out by means of Forge software. The results obtained were used to assess the impact of deformation conditions on material hardening and temperature changes in wire during the drawing process. Słowa kluczowe: miedź, tlen, Cu-OFE, Cu-ETP, technologia UpCast®, technologia Contirod®, Forge®, analiza numeryczna, MES, wła- ściwości mechaniczne Key words: copper, oxygen, Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast® technology, Contirod® technology, Forge®, numerical [...]

Badania nad wytwarzaniem drutów z materiałów kompozytowych typu Cu/MgB2


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące otrzymywania na drodze przeróbki plastycznej drutów kompozytowych typu Cu/MgB2. Do badań zastosowano zarówno gotowy proszek związku MgB2, jak i wytworzony w warunkach laboratoryjnych,w procesie mechanicznej syn- tezy. Proces wykonania związku MgB2 wstępnie zainicjowany jest już podczas procesu mechanicznego stopowania, zaś dalsza jego synteza zachodzi na drodze reakcji insitu. Proces wytwarzania drutów kompozytowych zarówno metodą insitu, jak i exsitu obejmował następujące etapy: przygotowanie mieszanki proszkowej MgB2, umieszczenie jej w osłonie miedzianej oraz proces przeróbki plastycznej na zimno re- alizowany w próbach ciągnienia. Analizie poddano wpływ odkształcenia, temperatury oraz czasu międzyoperacyjnego wyżarzania na skład fazowy, strukturę, właściwości mechaniczne oraz fizyczne. Właściwości mechaniczne wyznaczono w próbie jednoosiowego rozciągania, a właściwości fizyczne na podstawie pomiarów przewodności elektrycznej przy użyciu mostka Thomsona. Within this paper the results of development of Cu/MgB2 composite wires by powder in tube method are presented. To research uses both commercial MgB2 powder and mixture of magnesium and amorphous boron powders made by mechanical synthesis. The process of MgB2 compound formationwas initiated by mechanically alloying process and next proceeds in-situ. The production process of composite wires by both in-situ and ex-situ methods included the following stages: preparation of mixture of MgB2 powder, loading of powders into Cu tubes and cold drawing process. The influence ofdegree of deformation, temperature and time of annealing on phase composition, microstructure, mechanicaland physical properties of MgB2 was investigated. Mechanical properties were determined by uniaxial tensile test, physical properties based on electrical conductivity measured by the Wheatstone bridge. Słowa kluczowe: metoda exsitu, metoda insitu, ciągnienie wielostopniowe, mat[...]

Badania porównawcze miedzi Cu-ETP i Cu-OFE przeznaczonej do przeróbki plastycznej


  W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch gatunków miedzi. Pierwszy stanowiła miedź elektrolityczna Cu-ETP wytworzona w tech- nologii Contirod, natomiast drugi miedź beztlenowa Cu-OFE wytworzona w technologii UpCast w zakładzie KGHM Polska Miedź S.A. w Orsku. W pierwszej części pracy przedstawiono ocenę procesu odlewania w zakresie analizy składu chemicznego, mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych odlewnych prętów i walcówki. W drugiej części przedstawiono ocenę procesu przeróbki plastycznej realizo- wanego w procesie ciągnienia przy zastosowaniu zmiennych parametrów procesu. Przeprowadzono analizę wpływu warunków ciągnienia i obróbki cieplnej na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne. In the paper, the results of development of two grade of cooper are presented. First one is Cu-ETP grade produced by Contirod technology and the second one is oxygen-free copper (Cu-OFE grade) produced by UpCast technology in KGHM Polska Miedź S.A. factory. In the first part of the work, an assessment of the casting process, within the scope of an analysis of chemical composition, microstructure and mechanical properties of bars and rods, is presented. In the next part, an evaluation of plastic working, realized in drawing process with variable process parameters, is presented. The evaluation includes analysis of drawing and heat treatment parameters influence on microstructure and mechanical properties. Słowa kluczowe: Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast®, Contirod®, mikrostruktura, właściwości mechaniczne Key words: Cu-OFE, Cu-ETP, UpCast®, Contirod®, microstructure, mechanical propertiesWprowadzenie. Czysta miedź jest obecnie jednym z najpopularniejszych materiałów przeznaczonych na cele przewodowe, przede wszystkim dzięki doskona- łemu stosunkowi przewodności elektryczneji wytrzy- małości do ceny, nieosiągalnym dla innych materia- łów [1÷3]. Wraz ze zmniejszaniem się zanieczyszczeń znajdujących się w czystej miedzi, wzrasta jej prze- wo[...]

Analiza procesu ciągłego odlewania półwyrobów z brązu cynowo-cynkowo- -ołowiowego przeznaczonych na obrabiane mechanicznie elementy armatury DOI:


  Wprowadzenie. W ostatnich latach ciągle wzrasta zapotrzebowanie na materiały przeznaczone na elementy armatury przemysłowej, jak i domowej wykonanej z różnych gatunków stopów stosowanych w zależności od wymagań technicznych czy też upodobań klientów. Na instalacje te stosuje się oprócz stali i stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, także miedź, mosiądze i brązy. W przypadku metali nieżelaznych elementy armatury są wytwarzane najczęściej poprzez odlewanie statyczne detali i ich obróbkę mechaniczną, odlewanie ciągłe półwyrobów i ich obróbkę mechaniczną, często w powiązaniu z procesami kucia, gięcia i roztłaczania [1-3]. Czysta miedź w gatunku Cu-DHP odtleniona fosforem (CR024A wg PN-EN 1976:2013) jest stosowana do produkcji zarówno rur o różnej średnicy, jak i całych typoszeregów łączników wytwarzanych poprzez roztłaczanie i przeznaczonych do instalacji wody spożywczej i centralnego ogrzewania, jak również do instalacji przemysłowych. Wyroby te charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, doskonałą lutownością oraz podatnością do odkształcenia na zimno, jak i bardzo dobrymi właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi [4-6]. Bardzo często na elementy armatury wykorzystywane są mosiądze, zarówno odlewnicze jak i do przeróbki plastycznej, z których wykonuje się wiele typów łączników i elementów armatury stosowanych w instalacjach wodnych, gazowych, gazów technicznych, sprężonego powierza, itp. Zaletą tych materiałów jest zdecydowanie niższa cena niż w przypadku stosowania czystej miedzi. Wyroby te charakteryzują się również dobrą odpornością korozyjną. W��������������������������������������������łaściwości mechaniczne i technol[...]

OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI INTENSYFIKACJI PRODUKCJI MIEDZI KATODOWEJ W HM GŁOGÓW II DOI:10.15199/67.2019.4.1


  WPROWADZENIE Intensyfikacja produkcji miedzi elektrolitycznej wiąże się z podwyższeniem gęstości prądu na elektrodach (skróceniem cyklu katodowego) lub umieszczeniem dodatkowych elektrod w wannach, co można osiągnąć poprzez zmniejszenie rozstawu elektrod. Możliwy jest też wariant mieszany polegający na podwyższeniu gęstości prądu, przy jednoczesnym zmniejszeniu rozstawu elektrod. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań dążące do określenia sposobu intensyfikacji produkcji miedzi elektrolitycznej w warunkach laboratoryjnych. Przestawiono wyniki badań prowadzonych z zastosowaniem podwyższonej gęstości prądu i przy zmniejszonym rozstawie elektrod. Znaczące zwiększenie produkcji katod miedzianych najwyższej jakości, przy zachowaniu obecnej, istniejącej liczby wanien elektrolitycznych, jest możliwe również poprzez zastosowanie nowoczesnej, bezpodkładkowej technologii elektrorafinacji miedzi, znanej w świecie pod nazwą ISA-Process (ISA/KIDD). Według licznych danych pochodzących zarówno z literatury jak i bezpośrednio z przemysłu [3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], w zakładach pracujących w oparciu o tę technologię, stosuje się katodową gęstość prądu w zakresie od 280 do nawet 350 A/m2, a jej średnia wartość wynosi 310 A/m2. Opisane badania zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych przy podwyższonej gęstości prądu i zmniejszonym rozstawie elektrod. Dla porównania były również prowadzone elektrolizy przy obecnie stosowanym rozstawie elektrod - stosowanym przez krajowego producenta katod miedzianych. Jest oczywiste, że zmiana warunków prądowych procesu elektrorafinacji wymaga określenia pozostałych parametrów i warunków prowadzenia tego procesu. Dlatego w artykule zostały ustalone również optymalne dawki stosowanych inhibitorów, a także natężenie przepływu elektrolitu przez wanny elektrolityczne, umożliwiające produkcję katod miedzianych (odpowiadające założonym normom). Dodatkowo określono możliwości prowadzenia proc[...]

 Strona 1  Następna strona »