Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisław Życki"

Udoskonalony układ RLC do magnesowania magnesów trwałych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnego układu magnesującego RLC, przeznaczonego do magnesowania magnesów trwałych. W omawianym układzie zastosowano kondensatory elektrochemiczne - dwuwarstwowe, zamiast kondensatorów elektrolitycznych lub z izolacją papierową nasycaną olejem. Zastosowano również tranzystory mocy zamiast tyrystorów. Abstract. The paper presents results of investi[...]

Rola rozproszonego strumienia w badaniach pola układu magnetycznego przy zastosowaniu magnetooptycznego efektu Faradaya

Czytaj za darmo! »

Głównymi składnikami wykonanych podstawowych badań było: opracowanie i wykonanie układów pomiarowych służących do pomiaru pól magnetycznych przy użyciu światłowodów, opracowanie czujników światłowodowych oraz wykonanie obliczeń i pomiarów pól magnetycznych występujących w urządzeniach elektromagnetycznych. Niżej zamieszczone opracowanie zawiera wyniki obliczeń numerycznych rozkładów pola magnetycznego w jednym ze stosowanych w badaniach układów magnetycznych. Celem tych obliczeń było wyznaczenie miejsc oraz sposobu umieszczenia czujnika światłowodowego w układzie magnetycznym urządzeń elektromagnetycznych tak, aby mógł być spełniony magnetooptyczny efekt Faradaya. Abstract: The main components of the basic investigations conducted were: developing and execution of measuring systems serving for measuring magnetic fields by means of optical fibres, developing optical fibre sensors and performing calculations and measurements of magnetic fields occurring in electromagnetic equipment. The elaboration below contains results of numerical calculations of magnetic field distribution in one of the magnetic systems used in the investigations. The aim of these calculations was to determine the positions and the way of placement of the optical fibre sensor in the magnetic system of electromagnetic equipments, so that the magnetic effect of Faraday could be obtained. (The role of the leakage flux in investigations of the field of a magnetic system using the magneto - optical effect of Faraday). Słowa kluczowe: układ magnetyczny, magnetyczny strumień rozproszony, czujnik światłowodowy, magnetooptyczny efekt Faradaya, rozkład pola magnetycznego. Keyword: magnetic system, magnetic leakage field, fibre optical sensor, magneto - optical effect of Faraday, distribution of magnetic field. Wstęp Zjawiska magnetooptyczne omawiane w artykule są wynikiem oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego na strumień świetlny, rozprzestrzeniający się w światłowodzie,[...]

Rys historyczny pięćdziesięciu sympozjów maszyn elektrycznych


  W artykule obejmującym okres od czerwca 1965 r. do końca czerwca 2014 r. przedstawiono w ogólnym zarysie postęp naukowy i techniczny w dziedzinie maszyn elektrycznych w Polsce i w niektórych krajach europejskich. Zjawisko to było przedstawiane w referatach wygłaszanych corocznie na sympozjach. W pierwszych latach tego pięćdziesięciolecia - sympozja miały charakter naukowych spotkań uczestników krajowych, zaś w dalszych latach nabrały charakteru naukowych imprez międzynarodowych. W sympozjach dużo czasu poświęcano również imprezom humanizującym, wzbogacającym problemy naukowe i techniczne przeżyciami artystycznymi i duchowymi. Sprawy te znalazły również swoje odbicie w prezentowanym artykule. Genezę i historię wieloletnich sympozjów można przedstawić w postaci opracowania, zawierającego suche zestawienia: dat spotkań, liczb uczestniczących osób, miejsc zjazdów oraz zbioru omawianych zagadnień. Celowe wydaje się również przedstawienie zakresu i treści organizowanych imprez towarzyszących sympozjom zwanych humanizującymi. Referat taki był opracowany i wygłoszony przez autora podczas obchodów trzydziestolecia sympozjów maszyn elektrycznych [1] w 1994 r. Artykuł przedstawia rozwój wydarzeń, wychodząc poza ramy ich trwania - jednakże w ujęciu odmiennym niż statystyczno-tabelaryczne. Wypełniono zauważone tematyczne luki, powstające w miarę upływu czasu. W tym artykule, przywołano wyróżniających się uczestników z dawnych lat, którzy już odeszli, a byli darzeni zarówno sympatią jak i dużym szacunkiem. Fotografie przedstawione w artykule umożliwiły nie tylko odświeżenie wspomnień z dawnych lat, są uzupełnieniem wcześniejszego artykułu [1]. Opisy wydarzeń zostały zaczerpnięte z: wymienionych dokumentów [1, 2] i relacji uczestników sympozjów. Część prezentowanych fotografii uzyskano od profesorów: Jana Zawilaka, Mieczysława Ronkowskiego i Ryszarda Pałki. Geneza i historia sympozjów Analiza pierwszego opracowania [1], które zawiera gene[...]

Pół wieku Sympozjów Maszyn Elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Genezę i historię wieloletnich sympozjów można przedstawić w postaci opracowania zawierającego suche zestawienia: dat spotkań, liczb uczestniczących osób, miejsc zjazdów oraz zbioru omawianych zagadnień. Wówczas, celowym wydaje się również, przedstawienie zakresu i treści organizowanych imprez towarzyszących zwanych humanizującymi, występujących w ramach sympozjum. Referat taki był opracowany i wygłoszony przez autora podczas obchodów trzydziestolecia sympozjów maszyn elektrycznych w 1994 roku. Przygotowując nowe opracowanie, obejmujące dalsze dwadzieścia lat, autor starał się zastosować zmieniony sposób narracji. Przedstawia ono wydarzenia mieszczące się w przedłużeniu historii ich trwania, jednakże w ujęciu odmiennym, niż ujęcie statystyczno - tabelaryczne. Wypełniono tematyczne luki, powstające w miarę upływu czasu. W obecnie opracowanym referacie, przywołano postaci wyróżniających się uczestników z dawnych lat, którzy już odeszli a darzeni byli zarówno sympatią jak i dużym szacunkiem. Autor referatu uznał, że celowe jest przypomnienie twarzy tych osób. Przedstawiono również fotografie osób, które uczestniczą od lat w sympozjach i nadal wykazują się aktywnością w ich organizowaniu. Prezentowane są fotografie osób, które biorąc merytoryczny udział w sympozjach, znacząco uczestniczyły w często przypadkowych wydarzeniach - pośrednio wiążących się z sympozjami. Autor jest zdania, że tym samym umożliwiono, nie tylko odświeżenie wspomnień z dawnych lat, lecz jednocześnie wypełniono luki występujące w pierwszym opracowaniu. Inspirującą myśl autora można w tym przypadku przedstawić w skrócie słowami - historię takich imprez jak sympozja korzystniej dla czytelnika jest przedstawiać przy wspomaganiu fotografiami. Autor, opisy oparł na: spostrzeżeniach własnych, na dokumentach i relacjach ustnych uczestników sympozjów. Część prezentowanych fotografii uzyskano od profesorów: Jana Zawilaka, Mieczysława Ronkowskiego i Ryszarda Pa[...]

Stanisław Jerzy Słowikowski (1926 - 2014)

Czytaj za darmo! »

23 Czerwca 2014 roku odszedł od nas mgr. inż. Jerzy Słowikowski, twórczy pracownik naukowy i organizator w rozwiazywaniu nowych przedsięwzięć w dziedzinie przemysłu elektrotechnicznego. Po ukończeniu Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz kursów ekonomicznych dla kadry kierowniczej rozpoczął pracę zawodową w 1949r jako asystent w Katedrze Podstaw Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej. W 1952 r. podjął pracę w Zakładzie Wysokich Napięć Instytutu Elektrotechniki. W Zakładzie tym pracował kolejno na stanowiskach : asystent, adiunkt, samodzielny pracownik naukowo-badawczy, docent. Kierował pracownią, a następnie - zespołem pracowni. Ważniejsze prace zespołowe, które realizował w kierowanych przez siebie zespołach to : wprowadzenie badań profilaktycznych izolacji transformatorów (w zespole uzyskał nagrodę państwowa III-go stopnia w 1955 r. i świadectwo patentowe). W kooperacji z Instytutem Farb i Lakierów oraz z zakładami przemysłu kablowego - uruchomiono przy Jego znacząc[...]

Pokłosie pięćdziesiątego Sympozjum Maszyn Elektrycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Duże zainteresowanie elektryków wzbudzone wydarzeniami opisanymi we wcześniejszych opracowaniach spowodowało mobilizację autora do uzupełnienia opisu przebiegu sympozjów - a, w konsekwencji - do zachęcenia czytelników do dalszego, aktywnego w nich uczestnictwa. Przedstawienie w wymienionych opracowaniach jedynie wybranych wydarzeń - występujących w szerokim przedziale czasu - nie stworzyło dostatecznych podstaw do podania pełnych opisów i wysnucia wystarczających wniosków. Ograniczanie objętości, stosowane przez redakcję czasopism, w wielu przypadkach należy uznać za uzasadnione. Okoliczność taka, może jednakże prowokować autora do przeniesienia dalszego ciągu informacji i wniosków do następnego opracowania. Właśnie taki przypadek ma miejsce w tym opracowaniu. Starano się w nim utrzymać szerokie spojrzenie i dużą spójność tematyczną, mimo przyjęcia różniących się tytułów. Świadom jestem tego, że podjąłem się trudnego zadania - zbliżonego charakterem do pracy reporterskiej i nie dysponuję dostatecznymi uzdolnieniami w tym zakresie. Pragnę jednakże uwiecznić wydarzenia, w których brałem udział przez pół wieku. Nie prowadziłem pamiętnika i nie pisałem notatek, lecz informacje czerpię z pamięci i korzystam z zachowanych publikacji merytorycznych. W znaczącym stopniu korzystam zaś z fotografii własnych i otrzymywanych od uczestników sympozjów. Świadom jestem również tego, że mogę popełniać błędy, ale staram się treść opracowania weryfikować w rozmowach z uczestnikami spotkań. Lokalizacja sympozjów Już podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Sympozjów uznano za celowe organizowanie spotkań naukowych w miejscowościach atrakcyjnych pod względem turystycznym, charakteryzujących się posiadaniem lub występującym w ich pobliżu, obiektów o walorach zabytkowych bądź też uzdrowiskowych (np .Książ, Krasiczyn, Wawel). Przewidywano również organizowanie we własnym zakresie - a często na zlecenie - imprez kulturalnych, których charakter[...]

Pokłosie pięćdziesiątego Sympozjum Maszyn Elektrycznych DOI:10.15199/74.2015.11.8


  Duże zainteresowanie elektryków spowodowane wydarzeniami opisanymi w artykułach, zamieszczonych w czasopismach [1-3], zmobilizowało autora do uzupełnienia opisu przebiegu Sympozjów - a w konsekwencji - do zachęcenia Czytelników do dalszego, aktywnego w nich uczestnictwa. Przedstawienie w wymienionych artykułach jedynie wybranych wydarzeń - występujących w szerokim przedziale czasu - nie stworzyło dostatecznych podstaw do podania pełnych opisów i wysnucia wystarczających wniosków. Świadom jestem tego, że podjąłem się trudnego zadania - zbliżonego charakterem do pracy reportera. Pragnę jednakże przedstawić wydarzenia, w których brałem udział w ciągu pół wieku. Informacje czerpię z pamięci i korzystam z zachowanych publikacji merytorycznych. W znaczącym stopniu korzystam zaś z fotografii własnych i otrzymywanych od uczestników Sympozjów. Wiem również, że mogę popełniać błędy, ale starałem się konsultować artykuł z uczestnikami spotkań. W dużym stopniu korzystałem z publikacji [4], którą traktuję jako podstawową. Lokalizacja Sympozjów Już podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Sympozjów uznano za celowe organizowanie spotkań naukowych w miejscowościach atrakcyjnych pod względem turystycznym, w obiektach o walorach zabytkowych bądź też uzdrowiskowych (np. Książ, Krasiczyn, Wawel). Przewidywano również organizację we własnym zakresie - a często na zlecenie - imprez kulturalnych, których charakter wykraczał poza ramy spraw technicznych. Czasem oprócz wymienionych imprez humanizujących, pełniących dodatkową funkcję, organizowano imprezy towarzyszące w postaci prelekcji nakierowanych na uzyskanie informacji o nowościach technologicznych (przy udziale przedstawicieli firm zagranicznych, wytwarzających urządzenia produkcyjne i pomiarowe). Ten fragment imprez miał szczególne znaczenie dla uczestników Sympozjów, delegowanych przez zakłady przemysłowe. Organizowano również wycieczki o charakterze technicznym, rozszerzają[...]

Suplement relacji z Sympozjów Maszyn Elektrycznych DOI:10.15199/74.2016.11.10


  Pięćdziesiąte pierwsze sympozjum SME-51 (21-24 czerwca 2015 r.) odbyło się na innych zasadach niż poprzednie Sympozja. W poszukiwaniach lokalizacji zwrócono uwagę na ośrodek turystyczno-wypoczynkowy w Chmielnie. Ośrodek stał się miejscem obrad Sympozjum, a program poszerzono o tematykę związaną z ziemią kaszubską. Do udziału zaproszono Instytut Kaszubski mieszczący się w Gdańsku. We wstępie artykułu, zamieszczonego w [12], w którym omawiany jest obszar tematyczny - autor postanowił dokonać weryfikacji jego treści, i w efekcie pogłębić zgodność podanych wcześniej opisów z występującymi wydarzeniami. Zaistniały sprzyjające okoliczności, które spowodowały, że możliwe stało się wprowadzenie kilku uzupełnień. Rozszerzano tym samym niektóre rozdziały. Ponowne, głębsze przemyślenie całej treści artykułu, spowodowało potrzebę rozszerzenia wniosków końcowych. W artykule zamieszczono więcej niż poprzednio zdjęć. Przedstawiono osoby zasłużone wybitnie dla elektryki - w tym wyróżniające się również na Sympozjach. Nakreślono również charakterystyki osób zasłużonych dla przemysłu polskiego bez uwzględnienia stopnia aktywności w Sympozjach. Zdjęcia ilustrujące przebieg SME-51 nadesłał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sympozjum dr hab. Andrzej Wilk. Zaś druga część - jak zwykle pochodzi od prof. Jana Zawilaka - sekretarza Sekcji Maszyn Elektrycznych Komitetu Elektrotechniki PAN. Ocena lokalizacji Sympozjów i uwagi o charakterze ogólnym Oceny atrakcyjności miejscowości, w których organizowano Sympozja dokonano z udziałem uczestników. Przeważnie padały opinie podkreślające walory Kazimierza Dolnego. Mniejsza część uczestników preferowała Szczawnicę. Jeśli chodzi o tą miejscowość, walorem była łatwość wynajęcia lokali spełniających wysokie standardy mieszkaniowe. Dostrzegano bliskość i bogactwo przyrody. W tej grupie osób występowały jednakże i negatywne oceny. Znaczna liczba uczestników Sympozjów przypominała uciążliwość podróży, spowo[...]

Moje wspomnienia o prof. Władysławie Latku DOI:


  Tak się złożyło, że praktycznie całe moje życie zawodowe łączyło się z pracą zawodową prof. dr. inż. Władysława Latka. W bardzo krótkim czasie po rozpoczęciu naszej pracy w Instytucie Elektrotechniki poczuliśmy wzajemną sympatię i po kilku latach współpracy nasze stosunki stały się przyjacielskie - 5 lipca 1950 r. jeszcze jako student II roku Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej rozpocząłem pracę w Instytucie, zaś mgr inż. Władysław Latek pracę w tymże Instytucie rozpoczął 1 sierpnia tegoż roku. Obaj pracowaliśmy w Laboratorium Maszyn Elektrycznych Zakładu Maszyn i Napędów Elektrycznych - z tym, że mgr Władysław Latek został powołany na stanowisko kierownika Laboratorium Maszyn, ja zaś pracowałem jako technik i podlegałem Jemu służbowo. Naszym zwierzchnikiem był prof. Bolesław Dubicki, pełniący wówczas funkcję dyrektora Zakładu i jednocześnie kierownika Katedry Maszyn Elektrycznych na Politechnice. Pragnę zaznaczyć, że mgr W. Latek był jednocześnie zatrudniony na stanowisku kierownika Laboratorium Maszyn Elektrycznych na Politechnice. Prof. Bolesław Dubicki przy tworzeniu podwalin Instytutu Elektrotechniki, wraz z prof. Januszem Jakubowskim (dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej), wybierali kandydatów na pracowników z grona wyróżniających się zdolnych studentów oraz osób mających już staż pracy, lub doświadczenie praktyczne związane z elektrotechniką. Rozpoczynając pracę w Instytucie Elektrotechniki Władysław Latek miał już doświadczenie w zakładach projektujących i wytwarzających maszyny elektryczne oraz w przedsiębiorstwie remontowym. Zdobył również doświadczenie badawcze w laboratorium politechnicznym. Moje wcześniejsze doświadczenia w zakresie elektrotechniki były konsekwencją kilkumiesięcznej obsługi różnego rodzaju maszyn liczących o napędzie elektrycznym, stanowiących wyposażenie Głównego Urzędu Statystycznego. W tej instytucji - jako pierwszej w moim życiu - byłem zatrudniony i rozpocz[...]

 Strona 1  Następna strona »