Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Czepiel"

Redukcja strat energii czynnej w 2-transformatorowych stacjach 110kV/SN

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia metodę, umożliwiającą podejmowanie decyzji o trybie pracy stacji podczas kolejnych tygodni bieżącego roku. Decyzję podejmuje się na podstawie kosztu strat energii czynnej, obliczonego dla dwóch wariantów pracy stacji. Proponowane rozwiązanie koresponduje z dążeniami Spółek Dystrybucyjnych, zmierzających do zmniejszenia strat rozdziału energii elektrycznej. Abstract. The pape[...]

Obciążeniowe straty mocy w liniach sieci SN

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia algorytmy obliczania obciążeniowych strat mocy w liniach sieci SN przy niedokładnych danych o obciążeniach transformatorów SN/nN. Opisuje stosowane przez algorytmy proste sposoby przypisywania transformatorom obciążeń, wynikających z danych pomiarowych. Zawiera także analizę błędu strat mocy czynnej, która pozwala ocenić proponowane rozwiązania, wdrożone w programie EkoStrop. Abstract. The paper presents a few algorithms calculating the load power losses, arising in the MV network lines in conditions of the inaccurate data about the MV/LV transformers loads. It describes being applied by the algorithms, simple ways of assigning to the transformers their loads resulting from the measurement data. It also contains the active power loss error analysis which allows to estimate the proposed solutions implemented in the program EkoStrop (Load power losses in a medium-voltage network lines). Słowa kluczowe: sieć SN, obciążeniowe straty mocy, dane o obciążeniach. Keywords: MV power network, load power losses, load data. Wstęp Obciążeniowe straty mocy w liniach sieci SN stanowią drugą - po stratach w transformatorach SN/nN - pozycję w bilansie (straty napięciowe pomija się) [1]. Obciążeniowe straty mocy oblicza się (głównie) w celu:  porównywania linii,  uwzględnienia ich w funkcjach kosztów i zadaniach optymalizacyjnych [2], [3],  sporządzania bilansu mocy,  wyznaczania strat energii i jej bilansowania [4], a także - dla potrzeb prognozowania i taryf. Często stratę mocy czynnej powiększa się o przeliczoną - przy pomocy energetycznego równoważnika mocy biernej - stratę mocy biernej [5]. Straty mocy oblicza się na podstawie obciążeń linii, pochodzących z okresu występowania szczytu obciążenia rozpatrywanej sieci SN. Straty, przede wszystkim dla potrzeb bilansów mocy i energii, powinny być jak najdokładniej wyznaczane; o dokładności decydują obciążenia zasilanych przez linie transformator[...]

Obliczanie poziomów napięcia w liniach sieci średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia metodę obliczania poziomów napięcia w liniach sieci SN przy niepełnych danych o obciążeniach transformatorów SN/nN. Jej algorytmy potrafią liczyć jednocześnie poziomy napięcia w węzłach każdej linii sieci i obciążeniowe straty mocy w jej odcinkach, stosując alternatywne sposoby przypisywania obciążeń transformatorom. Abstract. The paper presents a method of calculating the voltage levels in the MV network lines under incomplete data about the MV/LV transformers loads. Its algorithms are able to compute simultaneously the voltage levels in each power line nodes and the load power losses in its sections, applying alternative ways of assigning loads to the transformers (Calculation of the voltage levels in the medium-voltage network lines). Słowa kluczowe: sieć SN, dane o obciążeniach, poziomy napięcia, obciążeniowe straty mocy. Keywords: MV power network, load data, voltage levels, load power losses. Wstęp Znajomość poziomów napięcia w liniach sieci SN jest potrzebna przede wszystkim do prawidłowej regulacji napięcia w transformatorach SN/nN [1]. Dokładność obliczania poziomów napięcia zależy od jakości danych o obciążeniach odbiorów, zasilanych przez linie SN; współzależność poziomów napięcia i obciążeniowych strat mocy [2] implikuje konieczność ich jednoczesnego wyznaczania. Przedstawiana metoda spełnia powyższy postulat - im dokładniej obliczy się poziomy napięcia, tym dokładniej zostaną określone obciążeniowe straty mocy, stanowiące drugą, po stratach w transformatorach SN/nN, pozycję w bilansie (straty napięciowe pomija się jako nieistotne) [2]. Naturalną konsekwencją będą:  precyzja bilansów mocy,  jakość funkcji celu w zadaniach optymalizacyjnych [3],  dokładność obliczania strat energii i jej bilansowania [4]. Istotę jednoczesnego wyznaczania poziomów napięcia i obciążeniowych strat mocy ilustruje się przy pomocy symetrycznej (wewnętrznie, zewnętrznie) linii SN, zasilającej umie[...]

 Strona 1