Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zofia Hordyjewicz-Baran"

Dobór efektywnych inhibitorów korozji dla mikroemulsyjnych, trudnopalnych cieczy hydraulicznych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono wyniki badań Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" związanych z opracowaniem efektywnego inhibitora korozji przeznaczonego dla mikroemulsyjnych, trudnopalnych cieczy hydraulicznych HFAE stosowanych w podziemnym górnictwie węgla kamiennego. Opracowany, wieloskładnikowy inhibitor korozji stali oparty jest na mieszaninie alkanoloaminowych soli N-oleilosarkozynianu oraz etoksylowanych amin i amidów tłuszczowych. Słowa kluczowe: inhibitory korozji, mikroemulsje, trudnopalne ciecze hydrauliczne Selection of effective corrosion inhibitors for microemulsions applied as fi re-resistant hydraulic fl uids The paper presents research results of the Institute on corrosion inhibitor package for steel and non-ferrous metals applied to fi reresistant hydraulic fl uids for hydrostatic and hydrodynamic hydraulic systems in mining industry. Prepared multi-component corrosion inhibitor is based on mixture of alkanolamine salts of N-sarcosinates and ethoxylated fatty amines and fatty amides. Keywords: corrosion inhibitors, microemulsions, fi re-resistant hydraulic fl uids 1. Wstęp Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu specjalizował się w technologiach otrzymywania i stosowania trudnopalnych cieczy hydraulicznych dla górnictwa przez wiele lat a seria koncentratów emulgujących pod nazwą Emulkop była stosowana w krajowym górnictwie przez dłuższy czas. W początkowym[...]

Synthesis and selected properties of anionic gemini surfactants. Synteza i wybrane właściwości anionowych surfaktantów gemini


  Three polyethylene glycols R(CH2CH2O)mCH2CH2R (I, m = 1, 2 or 3, R = OH) were brominated with PBr3 in MeCN at b. for 24 h to resp. bromides I (R = Br), etherified with p-HOC6H- 4C12H25 in presence of Bu4N+Br- and NaOH to resp. diethers I (R = p-C12H25C6H4O) and sulfonated with ClSO3H/NaOH to resp. disulfonates I (R = p-C12H25-m-SO3NaC6H3O) studied for physicochem. properties and surface activity in aq. solns. The gemini surfactants produced showed lower crit. micelle concns. than the com. C12H25C6H4SO3Na surfactant. Otrzymano anionowe surfaktanty gemini o sulfonowej grupie jonowej na bazie dodecylofenolu, różniące się długością hydrofilowego poli(oksyetylenowego) łącznika. Zbadano ich właściwości fizykochemiczne oraz aktywność powierzchniową. Surfaktanty, czyli związki powierzchniowo czynne, są powszechnie stosowaną grupą produktów chemicznych. Rosnące standardy życia oraz rozwój przemysłu są przyczyną wzrastającego zapotrzebowania na te związki. Z kolei konieczność ochrony środowiska naturalnego wymusza ograniczenia we wprowadzaniu do niego dodatkowych ilości substancji chemicznych. Dlatego prowadzi się intensywne badania podstawowe i aplikacyjne związane z otrzymaniem nowych surfaktantów, które miałyby lepsze właściwości niż dotychczas stosowane związki powierzchniowo czynne, byłyby przyjazne dla środowiska, a koszt ich produkcji i wprowadzenia na rynek byłby ekonomicznie uzasadniony. W ostatnich latach otrzymano nowe surfaktanty, zwane surfaktantami gemini lub dimerycznymi (rys. 1). Składają się one z dwóch amfifilowych cząsteczek połączonych ze sobą łącznikiem (spacer). [...]

Synthesis and surface properties of cationic gemini surfactants. Synteza oraz właściwości powierzchniowe kationowych surfaktantów gemini


  NEt3 and Me2NCH2CH2NMe2 were converted with C12H25Br and Me2NC12H25 was converted with NH2(CH2)nNH2 (n = 3, 4 and 6) to 5 resp. quaternary salts. The products were used as cationic surfactants and studied for crit. micelle concn. (CMC) and surface tension in their aq. solns. The gemini surfactants showed lower CMC than the single ones. Zsyntezowano oraz zbadano właściwości powierzchniowe bis(czwartorzędowych soli amoniowych) o różnej długości łącznika, stanowiących klasę surfaktantów gemini, oraz czwartorzędowej soli amoniowej zaliczanej do grupy surfaktantów tradycyjnych. Wykorzystano dwie metody syntezy. O wyborze metody decydowała długość łącznika. Dla zsyntezowanych związków powierzchniowo czynnych wyznaczono metodami tensometrycznymi wartości krytycznego stężenia micelarnego (CMC). Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość CMC dla surfaktantów gemini jest o dwa rzędy niższa w porównaniu z wartościami uzyskanymi dla surfaktantu pojedynczego, a wartości napięć powierzchniowych są porównywalne. Szczególne zainteresowanie wzbudziło zaobserwowane na krzywej zależności napięcia powierzchniowego od stężenia surfaktantu załamanie krzywej dla stężeń poniżej wartości CMC.Surfaktanty czyli związki powierzchniowo czynne, są to substancje, które w niewielkich stężeniach zmieniają właściwości powierzchniowe cieczy, w których są rozpuszczone. Surfaktanty należą do szerokiej klasy substancji amfifilowych, które charakteryzują się asymetryczną budową cząsteczki. Występuje w nich część o charakterze hydrofobowym (alifatyczny łańcuch "ogon"), wykazujący powinowactwo do tłuszczu oraz część hydrofilowa (polarna lub jonowa "głowa"), która wykazuje powinowactwo do wody (rys. 1). Ta specyficzna budowa powoduje odmienne zachowanie się cząsteczek surfaktantu w stosunku do faz polarnych i niepolarnych. W niskich stężeniach surfaktantu w roztworze wodnym, cząsteczki surfaktantu adsorbują się na granicy faz, z grupami hydrofobowymi ułożonym[...]

 Strona 1