Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Janusz WALCZAK"

Analysis of second order LTV section with exponentially varying parameters

Czytaj za darmo! »

In this paper the model of second order parametric section with exponential varying parameters has been presented. The effect of analyze is the formula describing the section response to any excitation with finite average power. The physical implementation of section has also been showed. The results have been illustrated by simulation example. Streszczenie. W artykule zaproponowano model sekcj[...]

Application of equivalent circuits in power theory for systems with nonsinusoidal waveforms - critical remarks

Czytaj za darmo! »

The goal of this paper consists in analysis of a newly emerged power theory based on equivalent circuits. The theory assumes approximation of all electrical systems with T-periodical waveforms by series or parallel connections of a linear resistor, an inductor and a capacitor. The disadvantages of the theory have been presented. Theoretical considerations have been illustrated by an example. St[...]

Application of equivalent circuits in power theory for systems with nonsinusoidal waveforms - new optimization concept

Czytaj za darmo! »

This work is a continuation of a previous paper containing critical analysis of a newly emerged power theory. The theory assumes approximation of all electrical systems with T-periodical waveforms by series or parallel connections of a linear resistor, an inductor and a capacitor. The paper shows a proposition of its modification which fixes most of the problems. Theoretical considerations have [...]

Probabilistic representations of active currents

Czytaj za darmo! »

An optimization method for active current determination in the case of systems with stochastic waveforms has been proposed in the paper. The active current for an ideal and non-ideal source-load system in which current is a normal stochastic process has been calculated. The results have been analyzed and their interpretation has been given. Theoretical considerations have been illustrated by an [...]

Conversion of Hammerstein models in electrical systems

Czytaj za darmo! »

A method of reduction and decomposition of complex models of nonlinear systems into simple form has been proposed in this article. Properties of the Wiener and Hammerstein models have been used in described algorithms. This algorithm can be used for simplification and significant reduction of the time of symbolic operations made by known calculation packages, e.g.: Mathematica and Matlab. Stres[...]

Simplified models of nonlinear multipoles in frequency domain

Czytaj za darmo! »

Analysis of processes occurring in electric and electronic power systems requires knowledge of nonlinear elements which are the main source of distortion of currents and voltages. The purpose of the article is to present a method of construction of frequency models of nonlinear multipoles. The worked out theory assumes a mathematical description of characteristics of a nonlinear element. In order to obtain parameters of frequency models for multipoles the theory of describing functions has been used. Streszczenie. Analiza procesów wystepujących w układach elektrycznych i energoelektronicznych wymaga znajomosci nieliniowych elementów, które są główną przyczyną powstawania zniekształceń prądów i napięć. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie metody konstrukcji częstotliwosciowych mod[...]

Cascade connection of parametric sections and its properties

Czytaj za darmo! »

In this paper the step method of reduction of a cascade connection of LTV (linear time varying) sections has been described. The idea of determination of frequency responses for such equivalent systems has been shown. Results have been illustrated by an example. Streszczenie. W artykule opisano krokową metodę redukcji połączeń kaskadowych sekcji LTV. Pokazany został sposób wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych układów zastępczych odpowiadających tym połączeniom. Uzyskane wyniki zilustrowano przykładem. (Właściwości kaskadowego połączenia sekcji LTV) Keywords: parametric filters, LTV filters, frequency responses Słowa kluczowe: filtry parametryczne, filtry LTV, charakterystyki częstotliwościowe Introduction The transformation rules of block diagrams composed of elementary [...]

Short time stability of parametric filters

Czytaj za darmo! »

In this paper analysis of short time stability of the first order parametric filters has been carried out. The parameters of these filters have been described by exponential functions. In this article stability of considered class of LTV (linear time varying) filters for not only strictly positive parametric functions has been proved using the criteria of short time stability. Streszczenie. W artykule przeprowadzono analizę krótkoczasowej stabilności liniowych filtrów parametrycznych pierwszego rzędu. Parametry tych filtrów opisane są funkcjami eksponencjalnymi. Wykorzystując kryteria stabilności krótkoczasowej wykazano, że funkcje parametryzujące nie muszą być ściśle dodatnie by rozpatrywane klasy filtrów LTV (linear time varying) były stabilne. (Stabilność krótkoczasowa filtrów parametrycznych) Keywords: short time stability, LTV filters, parametric filters Słowa kluczowe: stabilność krótkoczasowa, filtry LTV, filtry parametryczne Introduction The definition of short time stability has been introduced by G.V. Kamenkov [1] and nowadays is still used mainly control systems (e.g. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]). Approximately the short time stability of systems is understood as stability in BIBO sense (bounded input bounded output) in interval of time [0, T]. Examination of criteria and conditions of short time stability concerned originally LTI (linear time invariant) systems [12], [13] for which different and not always equivalent sufficient conditions of stability had been given. In works [3], [4] the necessary and sufficient conditions of LTV (linear time varying) system stability have been carried out using differential inequality in matrix form and Lyapunov functions. By now a great deal of works is devoted to short time stability analysis of dynamic systems described by nonlinear state equations [4], [5], [6], [7], [8], [9], [14], [15], [16], [17]. In this article the problem of short time stability of th[...]

Generalized model of second order parametric filter

Czytaj za darmo! »

In this paper the method of determining response to any excitation of some class second order filters with non-periodically variable parameters has been proposed. The variability of the parameters has been described by series of eksponential functions. The restrictions of parametric functions which are guarantying correctness of this method have been presents. The results have been illustrated by the examples. Streszczenie. W artykule została zaproponowana metoda wyznaczenia odpowiedzi na dowolne wymuszenie pewnej klasy filtrów o zmiennych w czasie parametrach drugiego rzędu z parametrami zmiennymi nieokresowo. Funkcje parametryzujące zostały opisane szeregiem funkcji eksponencjalnych. Przyjęte warunki przebiegu zmienności funkcji parametryzujących gwarantują poprawność stosowanej metody. Wyniki zostały zilustrowane przykładami. (Uogólniony model filtru parametrycznego drugiego rzędu). Keywords: second order parametric system, LTV filter Słowa kluczowe: układy parametryczne drugiego rzędu, filtry LTV Introduction Linear systems with time-varying parameters (LTV) are described by linear differential equations with variable coefficients [1], [2], [4]. The certain method of determination of these equations having good physical interpretation consists in variation of coefficients of differential equations corresponding to transfer functions of LLS (linear lumped stationary) systems [2]. In the case of a low-pass second order LTV filter the equation can be presented in the following form [3], [7]: (1) y"(t)  2 (t)(t) y'(t)  2 (t) y(t)  x(t) , where: y(t) - filter response to excitation x(t), (t) - timevarying angular frequency, (t) - time-varying attenuation ratio. In accordance with differential equations theory [3], [8] analytical solutions to equation (1) exist when the fundamental solutions to homogenous equation corresponding to equation (1) are known. Determination o[...]

Modulacja amplitudy sygnałem pseudolosowym


  Sygnały pseudolosowe wykorzystywane są w wielu dziedzinach techniki. Są one stosowane między innymi w metodzie analizy Monte Carlo [13], symulatorach procesów ekonomicznych czy technologicznych oraz kryptografii [1]. W telekomunikacji są one stosowane w systemach transmisji z widmem rozproszonym DSSS [10]. Istnieje wiele metod generacji sygnałów pseudolosowych [1, 8, 13]. Niektóre metody generacji sygnałów pseudolosowych i własności sekwencji pseudolosowych opisano w dalszej części artykułu. Modulacja amplitudy należy do najprostszych rodzajów modulacji wykorzystywanych w technice. Znanych jest kilka rodzajów tej modulacji [12]. Najczęściej rozpatruje się przypadek modulacji monoharmonicznej fali nośnej sinusoidalnym sygnałem modulującym [12]. Efektem tej modulacji jest przesunięcie widma sygnału modulującego w otoczenie częstotliwości fali nośnej. W artykule rozpatrzono problem modulacji amplitudy monoharmonicznej fali nośnej sygnałem pseudolosowym, w efekcie widmo sygnału pseudolosowego zostaje przesunięte w zakres częstotliwości fali nośnej [19]. Jednym z możliwych zastosowań rozpatrywanego procesu modulacji jest możliwość zagłuszania transmisji w wybranym zakresie częstotliwości kanału transmisyjnego [16]. W porównaniu z innymi metodami zagłuszania transmisji [17] zaproponowana metoda jest relatywnie prosta. W artykule zaproponowano układ realizujący proces modulacji i zbadano doświadczalnie możliwość zagłuszania transmisji w zakresie radiofonii FM-CCIR. Sygnały pseudolosowe i wybrane metody ich generacji W technice cyfrowej generacja liczb pełni losowych nie jest możliwa. Urządzenia cyfrowe są z założenia układami w pełni deterministycznymi (o skończonej liczbie stanów) i nie mają właściwości losowych. W kryptografii wykorzystuje się jednak algorytmy generujące ciągi pseudolosowe [1]. Dla obserwatora sekwencji wyjściowej generatora ciągi takie mogą mieć cechy losowe i odróżnienie sekwencji pseudolosowej od sekwencji w [...]

 Strona 1  Następna strona »