Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Bratoszewski"

SYSTEM WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI PODPISU ODRĘCZNEGO DOI:10.15199/59.2016.8-9.77


  W referacie przedstawiono system statycznej i dynamicznej weryfikacji autentyczności podpisu odręcznego, składanego piórem biometrycznym, wyposażonym w 2 akcelerometry, 2 żyroskopy i 3 czujniki ścisku, na rezystancyjnej powierzchni dotykowej, łączącym się bezprzewodowo z urządzeniami komputerowymi. We wstępie przedstawiono architekturę sieciową wielomodalnego systemu biometrii. Przedstawiono warstwę sprzętową systemu weryfikacji autentyczności podpisu, przyjętą metodykę weryfikacji oraz wyniki oceny miar FRR i FAR. Abstract: The static and dynamic signature verification method employing a biometric pen equipped with 2 accelerometers, 2 gyroscopes and 3 pressure sensors, used with resistive surface, connecting wireless with computerized devices, has been presented in the paper. In the introduction the network architecture of the multimodal biometric system has been described. The software of the signature verification system and the utilized methodology of verification have been presented along with the results of FRR and FAR measures assessment. Słowa kluczowe: weryfikacja autentyczności podpisu, Bluetooth 4.0, pióro biometryczne, dynamiczne marszczenie czasu. Keywords: signature verification, biometric pen, dynamic time warping. 1. WSTĘP Przeprowadzone badania rynku [1] dowodzą, że użytkownicy systemów informatycznych wyrażają chęć korzystania z nowych metod weryfikacji tożsamości, jeśli umożliwi im to wzrost wygody korzystania z systemów bankowych oraz zwiększy bezpieczeństwo. Najbardziej popularne obecnie metody weryfikacji wymagają od użytkowników wiedzy (pamiętania hasła lub numeru PIN) albo posiadania specjalnych identyfikatorów (kart dostępu czy elektronicznych tokenów). Oba te rozwiązania nie gwarantują zachowania pełni bezpieczeństwa, ponieważ są one wrażliwe na różnego rodzaju ataki, takie jak: wymuszenia podania hasła osobie postronnej (ang. phishing), czy kradzież. Często jest to forma niewygodna dla użytk[...]

KORPUS MOWY ANGIELSKIEJ DO CELÓW MULTIMODALNEGO AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA MOWY DOI:10.15199/59.2016.8-9.74


  W referacie zaprezentowano audiowizualny korpus mowy zawierający 31 godzin nagrań mowy w języku angielskim. Korpus dedykowany jest do celów automatycznego audiowizualnego rozpoznawania mowy. Korpus zawiera nagrania wideo pochodzące z szybkoklatkowej kamery stereowizyjnej oraz dźwięk zarejestrowany przez matrycę mikrofonową i mikrofon komputera przenośnego. Dzięki uwzględnieniu nagrań zarejestrowanych w warunkach szumowych korpus może być wykorzystany do badania wpływu zakłóceń na skuteczność rozpoznawania mowy. Abstract: An audiovisual corpus containing 31 hours of English speech recordings is presented. The new corpus was created in order to assist the development of audiovisual speech recognition systems (AVSR). The corpus includes high-framerate stereoscopic video streams and audio recorded by both microphone array and a microphone built in a mobile computer. Owing to the inclusion of recordings made in noisy conditions, the corpus can be used to assess the robustness of speech recognition systems in the presence of acoustic noise. Słowa kluczowe: rozpoznawanie mowy, korpus MODALITY, AVSR Keywords: speech recognition, MODALITY corpus, AVSR 1. WSTĘP Dzięki postępom w dziedzinie mikroelektroniki, nawet niewielkie urządzenia elektroniki użytkowej, takie jak smartfony czy tablety, mogą być wyposażone w funkcje rozpoznawania mowy. Wynik rozpoznawania może podlegać transmisji, np. w postaci wiadomości tekstowej. Jednak podczas wykorzystywania tych funkcji w warunkach rzeczywistych, do sygnału mowy mogą zostać wprowadzone zewnętrzne zakłócenia, wpływając negatywnie na skuteczność jej rozpoznawania. Oprócz współwystępujących źródeł dźwięku (szum otoczenia, inni mówcy), skuteczność rozpoznawania może ulec pogorszeniu w wyniku występowania zjawiska pogłosu w rejestrowanej mowie. Analogicznie do sposobu postrzegania mowy przez człowieka, charakteryzującego się multimodalnością [6], dodatkowe dane pochodzące z modalności wizy[...]

Performance Analysis of Developed Multimodal Biometric Identity Verification System DOI:10.15199/13.2018.4.7


  I. Introduction In spite of the rapid development of the methods of biometric identification, seen particularly in recent years, none of the available methods ensure a perfect credibility of identification or verification and a fully satisfying convenience. In the present state of development of biometry banking procedures besides comparing to the previously stored biometric data of a customer it is required often to show identity card or to make verification through the mobile phone. In the meantime, due to variety of procedures and devices which have become widespread and are in use with different effectiveness, it is still impossible to regard the issue of verifying a bank customers’ identity as solved. Banks tend to use traditional methods of clients identification, thus it is difficult to change their approach. At present in the bank environment one can meet the following problems in this domain: usage of traditional handwritten signatures stored in large databases of such signatures existing in bank repositories, the need of customers’ identity verification visiting the bank teller, inconvenience of the application of certain methods of biometric identification in mobile conditions, lack of databases containing the integrated customers’ biometric data, possible customers’ disagreement for their voice or image registration. The problems related to identity verification, in general, result in financial frauds entailing financial losses. In Poland the loss of over twenty million PLN per year (according to data published by the Polish Bank Association) is officially reported [11]. Therefore, it is of importance to find a solution to the problem of developing the concepts and scenarios of identification of the bank customers. This problem includes the development of new methods of acquisition, storing and protecting information relevant to the identity of accounts (or a credit cards) holders as well [...]

 Strona 1