Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agata MRUGAŁA"

Charakterystyka mikrostruktury i właściwości płaskowników wyciskanych ze stopów lekkich metodą w złożonym stanie odkształcenia DOI:10.15199/24.2015.8.13


  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości kształtowania stopów magnezu. Materiał do badań stanowiły wlewki ze stopów magnezu o symbolu L8, LAE442 oraz WE43. Jako jednym z celów przeprowadzenia prób kształtowania plastycznego metodą KOBO było otrzymanie wyrobu w postaci płaskowników. Przedstawiono wyniki badań mechanicznych badanych stopów wyznaczonych w próbie jednoosiowego rozciągania w temperaturze pokojowej oraz podwyższonej dla otrzymanych płaskowników. Wykonano badania fraktograficzne próbek po próbie rozciągania w celu określenia mechanizmu pękania. Przeprowadzono analizę mikrostruktury w stanie wyjściowym i po procesie odkształcenia plastycznego przy użyciu technik mikroskopii świetlnej oraz skaningowej. The article presents the tests results which tested the possibilities of shaping magnesium alloys. Testing materials were ingots from magnesium alloys with symbols L8, LAE442 and WE43. One of the aims of conduction of plastic shaping tests with the use of KOBO method was to achieve a product in the form of flat bars. The paper presents the results of mechanical tests of tested alloys marked in a uniaxial tension test in room temperature and in elevated temperature for achieved flat bars. Fractographic tests were conducted in tension test in order to determine the mechanism of cracking. A microstructure analysis was conducted both in the initial condition and in condition after plastic strain with the use of techniques of light microscopy and scanning microscopy. Słowa kluczowe: stopy magnezu, próba rozciągania, mikrostruktura, badania fraktograficzne Key words: magnesium alloys, tensile test, microstructure, fractography.Wprowadzenie. Podstawowym kryterium stosowania współczesnych materiałów konstrukcyjnych jest wysoka wartość wytrzymałości właściwej, wyrażana jako stosunek wytrzymałości na rozciąganie do gęstości danego materiału. Magnez jest jednym z najlżejszych metali wykorzystywanych jako osnowa stopów prze[...]

Wysokotemperaturowe charakterystyki plastyczności stopu Mg-Y-RE-Zr


  W pracy analizowano charakterystyki plastyczności i mikrostrukturę stopu magnezu WE43 zawierającego itr, cyrkon i pierwiastki ziem rzadkich. Badania prowadzono w celu określenia oceny podatności badanego stopu do kształtowania plastycznego w warunkach przeróbki plastycznej na gorąco. Na symulatorze Gleeble przeprowadzono eksperymenty, mające na celu określenie skłonności stopów magnezu do pękania w wysokiej temperaturze. Wyznaczono temperaturę zerowej wytrzymałości oraz zerowej plastyczności. Wykonano próbę rozciąga- nia w temperaturze od 250 do 450°C, na podstawie której wyznaczono wytrzymałość na rozciąganie i przewężenie badanych próbek. Wyniki badań będą pomocne do opracowania technologii przeróbki plastycznej wybranych elementów konstrukcyjnych, stanowiących lekkie za- mienniki stosowanych obecnie materiałów. The paper presents analysis of plasticity characteristics and microstructure of magnesium alloy with yttrium, zirconium an rare earths element. Susceptibility of magnesium alloy to cracking in high temperatures was tested on Gleeble3800 simulator zero resistance temperature was determined and zero plasticity was determined. Tests were conducted for assessment of susceptibility of tested alloys to hot plastic deformation. A tensile test was realized in temperature from 250 to 450 °C. Base on the results, ultimate tensile strength and reduction of area were determined for samples. A varied plasticity of tested alloys was found depending on aluminium content. Tests results will be useful in development of forging technology of chosen construction elements which serve as light substitutes of currently used materials. Słowa kluczowe: stop magnezu, badania plastyczności, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, pękanie Key words: magnesium alloy, research of plasticity, microstructure, mechanical properties, cracking.Wprowadzenie. Projektowanie technologii prze- róbki plastycznej elementów konstrukcyjnych wyma- ga precyzyjnego określeni[...]

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW AZ31, AZ61, AZ80, WE43 UZYSKANYCH METODĄ KOBO DOI:10.15199/67.2016.3.6


  W artykule zaprezentowano wyniki badań kształtowania plastycznego stopów magnezu. Realizowano próby wyciskania na zimno metodą KOBO i dokonano oceny wpływu parametrów procesu na właściwości mechaniczne i strukturę prętów. Otrzymaną mikrostrukturę stopów magnezu po wyciskaniu porównano z mikrostrukturą w stanie odlanym. Na podstawie otrzymanych wyników właściwości stopów AZ31, AZ61, AZ80 WE43 określono ich podatność do kształtowania plastycznego i możliwości zastosowań na elementy w środkach transportu. Słowa kluczowe: stopy magnezu, mikrostruktura, właściwości, proces wyciskania metodą KOBO MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF ALLOYS AZ31, AZ61, AZ80, WE43 ACHIEVED WITH THE USE OF KOBO METHOD The article presents the results of plastic shaping tests of magnesium alloys. Cold extrusion with the use of KOBO method was conducted together with the assessment of the influence of the process parameters on the mechanical properties and the structure of the rods. The achieved microstructure of magnesium alloys after extrusion was compared with the microstructure in condition after casting. On the basis of achieved results, the properties of alloys AZ31, AZ61, AZ80 and WE43 were determined together with their susceptibility to plastic shaping and the possibilities of their application in the elements and parts of transport vehicles. Keywords: magnesium alloy, microstructure, properties, KOBO extrusion process Wprowadzenie Magnez i jego stopy cechują się interesującymi właściwościami, takimi jak: wysoka wytrzymałość właściwa, dobra lejność oraz dobra spawalność, co powoduje, że są najbardziej atrakcyjnymi materiałami do zastosowań w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Dotychczas zastosowanie stopów magnezu ograniczało się głównie do wyrobów uzyskiwanych metodami odlewania, co ogranicza zakres ich zastosowań. Dzięki przeróbce plastycznej stopy magnezu mogą stanowić interesującą alternatywę, ale technologia kształtowania plastycznego jest utrudn[...]

 Strona 1