Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Weronika Durbajło"

Oddziaływanie krzemianu sodu na kukurydzę rosnącą w warunkach stresowych


  Przedstawiono wyniki doświadczeń laboratoryjnych dotyczących wpływu krzemianu sodu (Na2Si3O7) na kukurydzę rosnącą w warunkach stresu osmotycznego. Stwierdzono, że dodatek krzemu do pożywki korzystnie wpływa na rośliny rosnące w warunkach stresu solnego (60 mM NaCl), natomiast w niewielkim stopniu modyfikuje reakcję roślin na stres suszy. Uzyskane wyniki wskazują, że krzemian sodu może poprawiać kondycję roślin w warunkach stresowych i znaleźć praktyczne zastosowanie w produkcji roślinnej, konieczne są jednak dalsze badania. Na2Si3O7 was applied on maize growing under lab. osmotic stress conditions. Some negative effects of salt stress (60 mM NaCl) were alleviated by the Si addn. but the plant response under drought conditions was not significantly modified. An improvement of the vigour plant was possible. Wzrost i rozwój roślin uprawnych jest ograniczany przez różne czynniki stresowe, wśród których stres wodny jest jednym z poważniejszych problemów. Najczęściej jest on spowodowany suszą glebową lub nadmiernym zasoleniem gleb. Obydwa te czynniki zaburzają funkcjonowanie roślin i powodują liczne biochemiczne i fizjologiczne dysfunkcje, które powodują znaczne ograniczenie produktywności roślin. Wzrost liczebności populacji ludzkiej, kurczenie się areału obszarów uprawnych oraz zmiany klimatu z towarzyszącymi im różnymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań, mających na celu wzrost produktywności roślin oraz zwiększenie ich odporności na niekorzystne warunki środowiskowe. Jednym z takich niekonwencjonalnych rozwiązań może być zasilanie roślin krzemem1). Krzem jest drugim po tlenie pierwiastkiem najpowszechniej występującym w skorupie ziemskiej i stanowi ok. 26% jej składu2). W naturze Dr Elżbieta SACAŁA w roku 1988 ukończyła studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat z nauk biologicznych uzyskała na tym samym Wydziale. Jest adiunktem w Katedrze Ży[...]

 Strona 1