Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kamil BIAŁEK"

Ograniczenie emisji zaburzeń przewodzonych spawarki inwertorowej do poziomów akceptowalnych przez normę PN-EN 60974-10 DOI:10.15199/48.2017.12.17

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuję się wzrost liczby urządzeń impulsowych, przetwarzających energie elektryczną. Układy takie posiadają bardzo wiele zalet. Urządzenia pracujące przy większych częstotliwościach charakteryzują się znacznie mniejszymi wymiarami, wagą oraz większą sprawnością energetyczną w odniesieniu do tradycyjnych układów, w których transformatory pracują na częstotliwości sieciowej. Ponadto rozwój elementów półprzewodnikowych oraz materiałów ferromagnetycznych sprawia, że takie układy są coraz tańsze. Niestety wzrost liczby eksploatowanych urządzeń tego typu powoduje wzrost sygnałów niepożądanych (zaburzeń), mogących negatywnie oddziaływać na pracę innych układów, pracujących w pobliżu. Podział zaburzeń jest uwarunkowany zakresem ich częstotliwości. Przyjmuje się, zatem następujący klasyfikację: - zaburzenia o małych częstotliwościach, zwykle do 9 kHz, - zaburzenia radioelektryczne przewodzone od 9 kHz do 30 MHz, - zaburzenia radioelektryczne promieniowane powyżej 30 MHz [3, 4]. Badane urządzenie W artykule przedstawiono wyniki pomiarów emisji zaburzeń przewodzonych, prototypowej spawarki inwertorowej (rys. 1), zaprojektowanej i skonstruowanej przez jednego z autorów artykułu.[...]

Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych od kolejowych pojazdów szynowych pracujących w trakcji wielokrotnej DOI:10.15199/48.2019.03.03

Czytaj za darmo! »

Na obszarze kolejowym istnieją niezamierzone i zamierzone źródła promieniowania elektromagnetycznego, które mogą zakłócać pracę systemów sterowania i pomiarów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W kolejowym środowisku elektromagnetycznym wyróżniamy następujące źródła zakłóceń elektromagnetycznych:  ruchome - zakłócenia generowane przez pojazdy trakcyjne takie jak np.: elektryczne zespoły trakcyjne, lokomotywy elektryczne czy spalinowe.  stacjonarne - pochodzące od sieci trakcyjnej 3kV DC, sieci elektroenergetycznej zasilającej podstacje trakcyjne, linii zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym (srk); Nowoczesne pojazdy szynowe wyposażone są w urządzenia, systemy elektryczne i elektroniczne stanowiące potencjalne źródła zakłóceń, takie jak: falowniki trakcyjne, przetwornice statyczne, silniki asynchroniczne, system klimatyzacji, system informacji pasażerskiej (SIP) itp. Obecnie od systemów i urządzeń montowanych na pojazdach szynowych wymaga się miniaturyzacji, ograniczonego poboru energii elektrycznej oraz dużej niezawodności działania. Wprowadzenie tych ograniczeń wiąże się ze wzrostem poziomu zakłóceń generowanych przez pojazdy trakcyjne. Dlatego ważnym problemem jest ciągła analiza stanu środowiska elektromagnetycznego w aspekcie natężeń pól magnetycznego i elektrycznego generowanych przez pojazdy szynowe poruszające się po szlaku kolejowym. Trakcja wielokrotna elektrycznych zespołów trakcyjnych Trakcją wielokrotną nazywamy połączenie minimum dwóch pojazdów szynowych w ramach jednego składu pociągu (rysunek 1) za pomocą sprzęgu mechanicznego oraz pneumatycznego. Sterowanie pojazdami odbywa się z aktywnego jednego pulpitu sterującego znajdującego się w kabinie maszynisty prowadzącego pojazd. W trakcji wielokrotnej każdy pojazd musi mie[...]

Wyniki badań podatności wybranych urządzeń na wyładowania elektryczne - wnioski DOI:10.15199/48.2019.11.33

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wynikami badań oddziaływania wyładowań elektrostatycznych - ESD na elementy, urządzenia i systemy elektryczne oraz szczególnie elektroniczne. Występowanie elektryczności statycznej powoduje także niekorzystne oddziaływanie na organizm ludzki. Ponadto, jej obecność jest dość często przyczyną zagrożeń pożarowo - wybuchowych [1,2,3]. Stanowi także poważne źródło zakłóceń w przebiegu procesów technologicznych oraz w pracy aparatury kontrolnej i pomiarowej, np. systemy informacyjno - pomiarowe, komputerowe, bezpieczeństwa, a także urządzenia sterujące, itd. [4,5,6,7]. Określenie stanu zagrożenia elektrycznością statyczną dla danego urządzenia (systemu) umożliwiają kryteria odnoszące się do stopnia naelektryzowania się danego ciała (urządzenia) w danym ośrodku (środowisku). Jest to określane przez: zgromadzony ładunek, natężenie pola elektrycznego lub napięcie elektrostatyczne. Podobne informacje wiążą się z kryteriami które określają energię tych wyładowań elektrostatycznych. Ładunek elektrostatyczny zgromadzony na ciele człowieka może wywierać niekorzystne działania biologiczne poprzez ekranowanie dostępu naturalnych pól elektrycznych i magnetycznych do organizmu człowieka [5,8,9]. Odpowiedzialnym za to jest tzw. efekt polowy, który polega na długotrwałym oddziaływaniu bardzo silnego pola elektrycznego, związanego z obecnością ładunku elektrostatycznego na materii ożywionej. Może on być przyczyną: odczucia bólu w kończynach dolnych i górnych (lub też na całym ciele), uczucie zmęczenia lub nadpobudliwości, bóle głowy, niepokój, nadmierne pocenie się, bezsenność, wzrost krzepliwości krwi i zakłócenia tzw. metabolizmu ustrojowego. Drugim, bardziej odczuwalnym oddziaływaniem biologicznym, jest wyładowanie elektrostatyczne. Wyładowania elektrostat[...]

 Strona 1