Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Białek"

ADAPTACYJNA ZMIANA KODEKA MOWY W TRAKCIE POŁĄCZENIA VOIP AN ADAPTIVE CODEC CHANGING DURING A VOIP CALL DOI:10.15199/59.2016.8-9.47


  W artykule zaprezentowano koncepcję zmiany kodeka mowy w trakcie zestawionego połączenia VoIP w sytuacji pogorszenia parametrów transmisyjnych. Proponowany mechanizm wykorzystuje standardowe protokoły VoIP bez modyfikacji ich składni oraz nie wymaga informacji o stanie łącza z warstw niższych. Mechanizm został praktycznie zaimplementowany w programowym kliencie SIP i zbadany. W artykule przedstawiono wyniki badań. Abstract: The paper presents an idea of changing a voice codec during the established call in case of deterioration of transmission’s parameters. The proposed mechanism uses standard VoIP protocols without modification, and does not require link state information from the lower layers. The mechanism has been practically implemented in SIP softphone, and tested. The result of research was presented in the paper. Słowa kluczowe: SIP, RTP, Voice over IP. Keywords: SIP, RTP, Voice over IP. 1. WSTĘP Protokół SIP (ang. Session Initiation Protocol) [1] umożliwia sterowanie procesem zestawiania połączenia Voice over IP. Po pomyślnym zestawieniu sesji SIP rozpoczyna się zasadnicza transmisja strumienia mowy, do której zazwyczaj wykorzystuje się protokół RTP (ang. Real-time Transport Protocol) [2]. W trakcie transmisji RTP protokół SIP nie nadzoruje jednak jej parametrów jakościowych. Skutkuje to między innymi brakiem jakiejkolwiek reakcji na pogorszenie jakości takiej transmisji. Jednocześnie analiza protokołu SIP pozwala na stwierdzenie, że SIP umożliwia ponowną negocjację parametrów już zestawionej sesji. Zauważyliśmy, że warto wykorzystać tę możliwość i powiązać informacje o stanie transmisji dostępne w ramach RTP z procesem sterowania połączeniem. Umożliwi to reagowanie na nagłe pogorszenie warunków w sieci poprzez zmianę kodeka na kodek o mniejszej przepustowości. Prace nad tego typu rozwiązaniami zaprezentowano miedzy innymi w [6]. Autorzy proponują tam dwa mechanizmy: dynamiczną zmianę kodeka w trakcie p[...]

 Strona 1