Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Sulestrowska"

Umowa z lekarzem medycyny pracy DOI:


  Zgodnie z ustawą z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (DzU nr 96, poz. 593), każdy pracodawca powinien mieć podpisaną umowę z lekarzem medycyny pracy na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników. W art. 12 wspomnianej ustawy czytamy również, co taka umowa powinna zawierać. Rozważmy jednak na co z praktycznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z lekarzem medycyny pracy.Kto wystawia orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy? Najważniejsze, aby badania były przeprowadzane w podstawowej jednostce medycyny pracy, z którą pracodawca ma podpisaną umowę. Najczęściej są to indywidualne praktyki lekarskie lekarzy medycyny pracy bądź zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych (art. 2 ustawy o służbie medycyny pracy). Pamiętajmy, że Państwowa Inspekcja Pracy kwestionuje ważność orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, wydanych przez lekarza, z którym zakład pracy nie ma podpisanej umowy. Zgodnie z ustawą z 7 listopada 2004 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (DzU nr 2014, poz. 1662), wyjątek stanowi sytuacja, w której pracodawca przedstawia orzeczenie wystawione danemu pracownikowi na rzecz innego pracodawcy, o ile: -- zagrożenia na wskazanym w orzeczeniu stanowisku są tożsame z aktualnymi (aby to ustalić, do orzeczenia pracownik powinien dołączyć również poprzednie skierowanie, zawierające opis zagrożeń), -- przerwa w zatrudnieniu n[...]

Jak prawidłowo wypełnić skierowanie na badanie profilaktyczne pracownika? DOI:


  Choć obecnie obowiązujący druk skierowania na badanie profilaktyczne został wprowadzony w 2015 roku, nadal przysparza sporo problemów pracodawcom. Niezastąpioną rolę w uzupełnieniu formularza skierowania odgrywają oczywiście pracownicy komórek bhp, którzy najlepiej znają charakterystykę stanowisk występujących w danym zakładzie pracy. Niniejszy artykuł powstał po to, aby wskazać te elementy w wypełnianiu druku skierowania, które są najbardziej istotne z punktu widzenia lekarza wykonującego badanie profilaktyczne pracownika.Dane podmiotu wypełniającego druk i rodzaj badania.W lewym górnym rogu pracodawca powinien zamieścić swoje dane (najlepiej w formie pieczątki). Na orzeczeniu wydanym przez lekarza medycyny pracy będzie widniała nazwa i adres pracodawcy, jaki widnieje na skierowaniu. Jest to szczególnie istotne w przypadku złożonej struktury organizacyjnej, np. grupy spółek. Pamiętajmy, że wszystkie dokumenty pracownicze danej osoby powinny być spójne. W prawym górnym rogu druku widnieje miejscowość i data wystawienia skierowania. Lekarz na orzeczeniu wskazuje datę wystawienia skierowania, stąd uzupełnienie tego pola jest niezbędne. Przepisy nie określają terminu ważności skierowania na badanie profilaktyczne, jednakże pamiętajmy, że pracodawca nie powinien dopuścić do pracy pracownika, który uchyla się od wykonania badania profilaktycznego (dotyczy to zarówno pracowników rozpoczynających pracę, jak i już zatrudnionych). Zwykle przyjmuje się, że skierowanie jest ważne nie dłużej niż 30 dni. Takie założenie pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień pomiędzy pracodawcą a lekarzem, w sytuacji, kiedy pracodawca zmieni zdanie co do pracownika i nie chce go już zatrudniać. Niezwykle istotne jest określenie, na jakie badanie jest kierowany pracownik. Na formularzu do wyboru mamy jedną z trzech możliwości: -- badanie wstępne - wykonywane przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku pracy, -- badanie okre[...]

 Strona 1