Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dłużniewski Artur"

STAN ŚRODOWISKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W POJAZDACH TRAKCYJNYCH I WAGONACH PASAŻERSKICH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW DOI:10.15199/59.2016.8-9.86


  W referacie zostaną przedstawione metody pomiarów, wyniki z pomiarów oraz sposoby zabezpieczeń przed ewentualną ekspozycją pasażera na te pola. Otrzymane wyniki z pomiarów porównywane są dopuszczalnymi poziomami przy jednoczesnym wnioskowaniu, czy dany pojazd spełnia wymagania zawarte w odpowiednich normach oraz przepisach krajowych i czy może zostać dopuszczony do ruchu aglomeracyjnego na terenie kolejowym. Omówione zostaną pomiary pól promieniowanych bezpośrednio oraz zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia. Abstract: The paper presents measurement methods, measurement results and methods protecting a passenger against exposure to electromagnetic field. The results of the measurements are compared with acceptable levels of electromagnetic radiation and at the same time it is analyzed if a given vehicle complies with the applicable norms and regulations and if it may be allowed to circulate in the railway traffic. The herewith article analyzes the measurement results of directly radiated fields and electromagnetic interferance conducted in the onboard low-voltage power system. Słowa kluczowe: odbiornik pomiarowy, środowisko elektromagnetyczne, tryb dynamiczny, zaburzenie elektromagnetyczne. Keywords: measuring instrument, electromagnetic environment, dynamic mode, electromagnetic interference. 1. WSTĘP Eksploatacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w elektrycznym pojeździe trakcyjnym oraz w wagonie pasażerskim jest związana z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych nie tylko na sąsiednie urządzenia, ale również na pasażera odbywającego podróż. Do najliczniejszych źródeł pól elektromagnetycznych występujących w tym środowisku należą wszelkiego rodzaju instalacje elektroenergetyczne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, systemy bezprzewodowego przesyłania informacji. Ekspozycja pasażerów na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez te urządzenia[...]

 Strona 1