Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Jakubowska"

Effect of filler modification on rheological properties of polyolefin-matrix composites highly filled with calcium carbonate. Wpływ modyfikacji napełniacza na właściwości reologiczne kompozytów poliolefin o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia


  CaCO3 was modified with stearic acid (up to 3.5% by mass) and used for filling polyethylene and polypropylene-matrix composites (64%). The composites were studied for torque during homogenization, mass flow rate and viscosity at 230°C. The shear thinning behavior of the molten composites was obsd. Their rheol. properties were improved by the increased slippage on the polymer-filler interface. Określono wpływ modyfikacji napełniacza (węglan wapnia) na właściwości reologiczne trójskładnikowych kompozytów o wysokim stopniu napełnienia. Jako modyfikator zastosowano kwas stearynowy w ilości 0,125-3,5% mas., przy czym zawartość modyfikowanego napełniacza w kompozytach PE-MD/iPP/ CaCO3 wynosiła 64% mas. Właściwości reologiczne badanych materiałów określono za pomocą plastometru obciążnikowego oraz reometru obrotowego, odnotowując zjawisko rozrzedzania ścinaniem, obniżania lepkości kompozytów wraz ze wzrostem zawartości modyfikatora napełniacza oraz poślizgu stopionego układu na ściankach urządzeń przetwórczych.Materiały polimerowe odgrywają ważną rolę w społecznej, gospodarczej oraz ekologicznej aktywności cywilizowanych społeczeństw. Trudno jest wyobrazić sobie współczesny styl życia bez materiałów syntetycznych, które mają kluczowe znaczenie w każdym aspekcie ludzkiego życia (transport, komunikacja, ochrona zdrowia, codzienna praca, czas wolny). Szerokie zastosowanie materiałów polimerowych w produkcji gotowych wyrobów wpływa także na oszczędność zużycia energii oraz powoduje obniżenie emisji CO2 do atmosfery. Materiały te charakteryzują się wieloma zaletami, takimi jak odporność na korozję, niska gęstość, są dobrymi izolatorami cieplnymi i elektrycznymi; niestety mają też swoje wady, takie jak mała odporność na wysokie temperatury, długi czas rozkładu oraz gorsze właściwości mechaniczne w porównaniu z metalami. Często materiały te sprawiają także trudności przetwórcze. Dlatego też, dążąc do polepszania fizykochemicznych [...]

Ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim w aspekcie komfortu termicznego DOI:10.15199/33.2019.09.03


  Wostatnich latach zaobserwowaćmożna upały utrzymujące się przezwiele dni. Z drugiej strony obecny trend w architekturze stawiający na duże powierzchnie przeszklone powoduje, że pomieszczenia narażone są na przegrzewanie [2]. Problem ten najczęściej rozwiązywany jest przez zastosowanie dodatkowego systemu chłodzenia. Na etapie projektowania budynków zwraca się szczególną uwagę na ich energooszczędność w okresie zimy. Budynek energooszczędny powinien jednak charakteryzować się również małym zużyciem energii latem, a przy tym być komfortowy dla użytkowników. Opisana sytuacjamoże wynikać z faktu, że jedyne liczbowe wymaganie dotyczące ochrony przed przegrzewaniem pomieszczeń zawarte jest w WT. W załączniku nr 2 w pkt 2.1 zapisano warunek graniczny dotyczący współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych: g = fc - gn < 0,35 (1) gdzie: fc - współczynnik redukcji promieniowania, ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne; gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego danego typu oszklenia. Warunku z wzoru 1 nie stosuje się jednak do okien: a) o kierunku od północno-zachodniego do północno-wschodniego, których nachylenie do poziomu przekracza 60°; b) chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym; c) o powierzchnimniejszej niż 0,5m2. Zgodnie z normą ISO 7730 komfort termiczny w pomieszczeniu jest to taki stan, którywyraża zadowolenie z panujących w nim warunków termicznych. Do oceny komfortu termicznego najczęściej wykorzystuje się wskaźniki: PMV (Predictive Mean Vote) oraz PPD (Predicted Percentage ofDissatisfied). Szczegółowy opis obu wskaźników oceny można znaleźć w literaturze [1, 5, 7]. W artykule zwrócono uwagę na problem przegrzewania się pomieszczeń spełniających polskie wymagania prawne. Wykonano symulacje komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania WUFI[...]

Effect of reactive impurities in propane-1,3-diol on properties of intermediate polyesterdiol and polyurethane elastomer. Wpływ reaktywnych zanieczyszczeń propano-1,3-diolu na właściwości elastomeru poliuretanowego i wyjściowego poliestrodiolu


  MeCH(OH)CH2OH or glycerol-contg. CH2(CH2OH)2 (up to 2% by mass) was converted with adipic acid in presence of Ti(OCMe3)4 catalyst to poly(trimethylene adipate) polyesterdiol and then used for synthesis of polyurethane elastomers in reaction with CH2(CH2OH)2 (chain extender) and com. polyoxypropylenetriol in presence of SnBu2 dilaurate catalyst. The polyesterdiol was studied for m.p., hydroxyl no. and mol. mass whereas polyurethane for mech. properties, glass transition temp. and thermal decompn. The small amts. of impurities (below 1% by mass) contained in the polyesterdiol or in the chain extender did not deteriorate the mech. properties of the final polyurethanes. Na bazie propano-1,3-diolu (1,3-PD) zawierającego modelowe zanieczyszczenia (glicerol lub propano-1,2-diol do 2% mas.) pochodzące z procesu biokonwersji glicerolu do 1,3-PD, otrzymano poliestrodiol - poli(adypinian trimetylenu) oraz elastomery poliuretanowe (PUR). W syntezowanych PUR zanieczyszczenia znajdowały się w (i) przedłużaczu łańcucha (PL), (ii) poliestrodiolu (PED), lub (iii) jednocześnie w PL i PED (PED+PL). Celem pracy było zbadanie wpływu rodzaju zanieczyszczeń 1,3-PD na właściwości otrzymanego poliestrodiolu (temperatura topnienia, liczba hydroksylowa, masa cząsteczkowa) oraz poliuretanu (odporność termiczna, temperatura zeszklenia, właściwości mechaniczne). Wprowadzenie zanieczyszczeń 1,3-PD w ilości do 1% mas. w PL lub PED powodowało poprawę właściwości mechanicznych PUR. W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i paliw, do których należy m.in. biopaliwo [...]

Production and characterization of thermal insulation materials based on polyurethane and aerogels Wytwarzanie i charakterystyka materiałów termoizolacyjnych na bazie poliuretanu i aerożeli DOI:10.15199/62.2015.1.12


  Eight com. aerogels were used as fillers for polyurethane foams tested for their compression and tensile strength. The addn. of selected aerogel filler resulted in enhancing of the thermal insulating properties of the foam. Dokonano mikrostrukturalnej oraz fizykochemicznej charakterystyki aerożeli zastosowanych do wytwarzania pianek poliuretanowych. Określono najistotniejsze parametry dyspersyjne napełniaczy oraz ich charakter hydrofilowo- hydrofobowy. Kompozyty przebadano pod kątem wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Bardzo istotnych informacji dostarczyły badania termoizolacyjnych właściwości otrzymanych kompozytów przeprowadzone metodą ścianki pomocniczej. Stwierdzono, że pianka z dodatkiem napełniacza PEX 40 jest najbardziej odpowiednia (w przyszłych badaniach aplikacyjnych) jako materiał o względnie dobrych właściwościach termoizolacyjnych. W dzisiejszych czasach bardzo ważną rolę odgrywają materiały termoizolacyjne o stosunkowo małym współczynniku przewodzenia ciepła. Do tradycyjnych materiałów tego typu należą: wełna mineralna, ekspandowany polistyren (styropian), polistyren ekstrudowany, celuloza, korek oraz poliuretany. Dane literaturowe wskazują, że wełna mineralna stanowi 60% rynku materiałów izolacyjnych, a ekspandowany i ekstrudowany polistyren wraz z poliuretanami 27%1, 2). Bardzo istotną rolę odgrywają materiały termoizolacyjne nowej generacji, które wykazują znacznie mniejsze przewodnictwo cieplne. Należą do nich przede wszystkim aerożele1), a także próżniowe panele izolacyjne, panele izolacyjne wypełnione gazem oraz materiały zmiennofazowe. W aspekcie alternatywnych materiałów warto również wyróżnić materiały bazujące na resztkach tekstylnych, odpadach elastomerowych, wełnie owczej, włóknach bawełnianych oraz porowatym tlenku glinu. Próżniowe panele izolacyjne składają się z mikroporowatego rdzenia (najczęściej stosowana jest pirogeniczna krzemionka z otwartymi porami) oraz wielowarstwowego filmu ba[...]

 Strona 1