Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Głabowski"

ANALITYCZNE MODELOWANIE SIECI KOMÓRKOWYCH Z PRZENOSZENIEM POŁ ˛ ACZE´N I PRZELEWEM RUCHU DOI:10.15199/59.2016.8-9.29


  Streszczenie: Wartykule zaproponowano analityczny model wielousługowych hierarchicznych sieci bezprzewodowych, z zaimplementowanymi mechanizmami rezerwacji zasobów dla przenoszonych poła˛czen´ oraz z przelewem zgłoszen´ pomie ˛dzy sieciami pokrywaja˛cymi ten sam obszar. Zastosowana przybli˙zona metoda wyznaczania warto´sci ´sredniej i wariancji ruchu spływaja˛cego z zasobów pierwszego wyboru na zasoby alternatywne pozwala na jej praktyczne wykorzystanie w procesie optymalizacji sieci komórkowych. Rezultaty oblicze ´n analitycznych porównano z danymi uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych symulacji. Abstract: This article proposes an analytical model of multiservice hierarchical wireless networks with implemented resource reservation mechanisms for handover calls and call overflow between networks covering the same area. The applied approximate method for a determination of the average value and variance of traffic that overflows from resources of the first choice to resources of the second choice can be practically employed in cellular network optimization. Słowa kluczowe: przelew ruchu, mechanizm rezerwacji przepływno´sci, uogólniony wzór Kaufmana-Robertsa, wia˛zka alternatywna, wia˛zka pierwotna Keywords: traffic overflow, bandwidth reservation mechanism, generalized Kaufman-Roberts distribution, primary resources, secondary resources 1. WSTE˛P Jednym z głównych problemów zarza˛dzania jako- s´cia˛ obsługi w sieciach komórkowych jest problem przenoszenia poła˛czen´. Przenoszenie poła˛czen´ ma coraz wie˛kszy wpływ na wydajno´s´c kolejnych technologii sieci komórkowych. Zwia˛zane jest to bezpos´rednio z dwoma czynnikami. Pierwszym jest zmniejszaja˛ca sie˛ wielkos´c´ komórek - wymuszaja˛ca cze˛stsze zmiany komórek obsługuja ˛cych dane zgłoszenie - a zwia˛zana ze stosowaniem coraz wyz˙szych cze˛stotliwos´ci nos´nych oraz potrzeba˛ zapewnienia wy˙zszych przepływno´sci w pojedynczej komórce. Drugim czynnikiem jest natomiast zró[...]

 Strona 1