Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogusława Danek"

Rozwój specyfikacji jakościowych paliw do silników o zapłonie iskrowym DOI:10.12916/przemchem.2014.828


  Dla każdego państwa paliwa są nośnikiem energii o znaczeniu strategicznym. Obecnie, gdy rozwój gospodarczy, w większym stopniu niż potencjał militarny, decyduje o pozycji danego państwa w świecie, pierwszoplanową rolę odgrywają paliwa stanowiące medium energetyczne dla transportu. Sektor transportu nadal pozyskuje paliwa z głównego źródła, jakim jest ropa naftowa. Jednakże sektor ten znajduje się pod presją, ponieważ musi sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie przewozu towarów, zapewnić mobilność ludności i jednocześnie podejmować działania zmniejszające jednostkowe zużycie paliw w obliczu zmniejszających się zasobów ropy naftowej, a także działania ograniczające wielkość emisji toksycznych składników spalin. Chociaż już obecnie znane są alternatywne źródła energii1-3), transport będzie w przyszłości korzystał dalej z paliw kopalnych. Mając jednak na uwadze cele ochrony środowiska naturalnego, w tym również zdrowia człowieka, specyfikacje paliw ewoluują w kierunku spełnienia oczekiwań konsumentów i uregulowań prawnych dotyczących jakości powietrza atmosferycznego4). Podstawy uregulowań prawnych dotyczących czystości powietrza atmosferycznego Współpraca europejskiego przemysłu rafineryjnego i samochodowego, przy zaangażowaniu Komisji Europejskiej, zaowocowała realizacją Europejskiego Programu Badawczego w zakresie emisji, jakości paliw i technologii silników (EPEFE)5). Raport końcowy z pierwszej części tego programu, opublikowany w 1996 r. dał ilościową ocenę wpływu poszczególnych technologii silników na zużycie paliwa i jakości paliw na wielkość emisji toksycznych składników spalin. Na podstawie tych badań wskazano parametry, mające bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji oraz parametry, które wpływały pośrednio na wielkość emisji dzięki ograniczaniu spadku efektywności katalitycznych układów oczyszczania spalin. Ustalone zostały więc normy emisji toksycznych składników spalin EURO dla poszczególnych kategor[...]

 Strona 1