Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN GROBELNY"

Wykorzystanie inhibitorów korozji miedzi do ochrony przed korozją stopów aluminium serii 2xxx

Czytaj za darmo! »

Stopy aluminium serii 2xxx są wysokowytrzymałymi, ale jednocześnie jednymi z bardziej podatnych na korozję stopów aluminium. Przyczyną tego jest obecność miedzi, która wpływa korzystnie na właściwości mechaniczne, ale równocześnie obniża odporność korozyjną stopu. W związku z powyższym podjęto badania nad doborem inhibitorów korozji, które hamując proces korozji Cu w sposób pośredni zapobiegałyby jednocześnie korozji stopu Al. W środowisku obojętnym, w roztworze 0,6 M NaCl najwyższą ochronę zapewnił benzotriazol, natomiast w środowisku kwaśnym imitującym warunki tworzenia fosforanowych powłok konwersyjnych największy efekt inhibicyjny wykazał 2-merkaptobenzoksazol (MBX). Słowa kluczowe: stopy aluminium, korozja, inhibitory korozji, metody elektrochemiczne An application of inhibito[...]

Właściwości korozyjne kompozytu typu stop aluminium A359-SiC po wielokrotnym procesie przetopu


  Artykuł przedstawia wyniki badań mechanicznych oraz korozyjnych materiałów kompozytowych o osnowie stopu aluminium zbrojonego dyspersyjnie cząstkami węglika krzemu SiC (10%, 20%, 30%) po wielokrotnym przetopie, czyli po procesie recyklingu. Kompozyty o osnowie stopu aluminium zbrojone cząstkami SiC w przemyśle motoryzacyjnym przeznaczone są głównie do stosowania w układzie hamulcowym, jako kompozytowe tarcze lub bębny hamulcowe. Badania właściwości mechanicznych przeprowadzono podczas statycznej próby rozciągania, a odporności korozyjnej za pomocą badań woltamperometrycznych (rejestracja krzywych polaryzacji). Badane materiały charakteryzują się zbliżoną odpornością korozyjną w środowisku zastosowanego elektrolitu (0,5 M Na2SO4, pH = 6). Natomiast proces wielokrotnego przetopu powoduje stopniowe pogarszanie się charakterystyk mechanicznych. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, aluminium, materiały kompozytowe, wytrzymałość Corrosion properties of the composite type aluminium alloy A359-SiC after multiple melting processes The paper presents the results of mechanical and corrosion research of the 359 aluminum alloy matrix containing 10, 20 and 30 vol. % of SiC particles alter multiple melting processes, that is, after recycling. Aluminium alloy-SiC particles composites in automotive industry can be applied as material for brake disc and piston. The study of the mechanical properties was carried out during the static tensile test and corrosion resistance was carried out by voltammetric method (polarization curves). The tested materials are characterized by similar corrosion resistance in 0.5 M Na2SO4, pH = 6 electrolyte solution. However, the proces[...]

Procesy korozyjne bezołowiowych stopów lutowniczych typu SnZn


  Ze względu na właściwości ołowiu i jego związków, które stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego i środowiska naturalnego niezbędne jest wytwarzanie i poznanie właściwości nowych stopów lutowniczych nie zawierających w swoim składzie dodatków Pb. W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych bezołowiowych stopów lutowniczych typu Sn-Zn oraz komercyjnego stopu Sn-Ag-Cu. Właściwości korozyjne określono na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych (krzywe polaryzacji) oraz widm impedancyjnych zarejestrowanych w roztworze Na2SO4 o stężeniu 0,5 M i o pH = 2. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, metody elektrochemiczne, lutowia bezołowiowe Corrosion processes of lead-free solders SnZn type The development of lead-free solders has become an important task for material scientists, mainly due to health and environmental concerns induced by the lead content of conventional solders. The corrosion resistance of the next generation solders is one of the key factors responsible for reliability of solder joints. The paper focuses on the comparative studies of corrosion behaviour of Pb-free solder candidates of binary Sn-Zn systems and commercial alloy Sn-Ag-Cu (SAC305). The tests were done by means of voltametric and electrochemical impedance spectroscopy measurements carried out in the sulfate solution (pH = 2). Keywords: corrosion resistance, electrochemical methods, lead-free solders ochrona przed korozja 11/2012 s. 488-490 1. Wstęp Proces lutowania polega a łączeniu metali, pozostających w stanie stałym, za pomocą roztopionego metalu, czyli spoiwa (stopu [...]

NANOMETRYCZNE SYSTEMY POWŁOKOWE: OD ELEKTRONIKI DO OCHRONY KOROZYJNEJ DOI:10.15199/13.2019.7.8


  Korozja jest to stopniowe i nieodwracalne niszczenie (degradacja) materiału pod wpływem chemicznego oddziaływania środowiska. Zjawisku korozji ulegają różnorodne materiały, nie tylko metaliczne, ale również ceramika, tworzywa sztuczne oraz materiały kompozytowe. Postępująca degradacja materiału znacznie pogarsza właściwości użytkowe gotowych wyrobów i urządzeń. Zmniejsza się ich trwałość i niezawodność oraz bezpieczeństwo stosowania, co powoduje duże straty ekonomiczne. Na działanie czynników degradujących narażona jest przede wszystkim warstwa powierzchniowa materiału danego elementu. Niekorzystnych zjawisk degradacji materiału podczas eksploatacji elementów i urządzeń oraz korozyjnego działania środowiska nie można całkowicie usunąć. Można je jednak znacznie zmniejszyć poprzez modyfikację powierzchni materiału, polegającą na wytworzeniu powłoki ochronnej. Stopy metali lekkich, tj. stopy magnezu oraz stopy tytanu, charakteryzują się niską gęstością oraz korzystnym stosunkiem wytrzymałości do granicy plastyczności. Dzięki tym właściwością stopy te znajdują zastosowanie między innymi w przemyśle lotniczym, samochodowym czy elektronicznym. Niestety obu tych materiałów dotyczy problem odporności na korozję. O ile w przypadku stopów tytanu, problem ten pojawia się dopiero w środowisku kwaśnym, o pH poniżej 2. O tyle w przypadku stopów magnezu problem braku odporności korozyjnej dotyczy wszystkich środowisk, co jest wynikiem wysokiej reaktywności chemicznej ich głównego pierwiastka. Magnez posiada potencjał normalny (E0) bardziej ujemny od większości pierwiastków znajdujących się w szeregu napięciowym i w związku z tym ma większą tendencję do jonizacji i wypierania z roztworu metali o potencjale bardziej dodatnim (np. Fe, Ni, Cu). Konsekwencją, czego jest podatność stopów Mg na występowanie zjawiska korozji lokalnej, np. wżerowej. W celu zwiększenia odporności korozyjnej stopów metali lekkich bardzo często wykorzystuje się che[...]

WYKORZYSTANIE METOD ELEKTROCHEMICZNYCH W BADANIACH WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW ALUMINIUM ORAZ STOPÓW MAGNEZU

Czytaj za darmo! »

Stopy aluminium i stopy magnezu są uznawane za stopy typu lekkiego. Znalazły one zastosowanie jako materiał konstrukcyjny w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym oraz kosmicznym, jak również w budownictwie, elektronice, medycynie i innych gałęziach przemysłu. Główne właściwości powodujące tak szerokie wykorzystanie, to między innymi: niska gęstość, duża wytrzymałość, trwałość, ciągliwość, plastyczność, wysokie przewodnictwo cieplne, dobra zdolność do odlewania i spawania. Jednakże ze względu na wysoką reaktywność chemiczną stopy te charakteryzują się ograniczoną odpornością na korozję (głównie stopy magnezu). W niniejszym artykule przedstawiono przykłady wykorzystania badań z użyciem różnych technik elektrochemicznych, takich jak: pomiar potencjału otwartego ogniwa, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna oraz techniki woltamperometryczne w celu określenia właściwości stopów aluminium i magnezu. Podstawowe metody elektrochemiczne są użytecznym narzędziem pozwalającym określić podatność materiałów na różne formy korozji oraz mogą być zastosowane w badaniach prowadzących do zwiększenia odporności korozyjnej stopów Al oraz Mg. Słowa kluczowe: metody elektrochemiczne, korozja, stopy aluminium, stopy magnezu AN APPLICATION OF ELECTROCHEMICAL METHODS TO STUDY THE PROPERTIES OF ALUMINUM AND MAGNESIUM ALLOYS Aluminum and magnesium alloys are currently considered as light‐weight structural materials for innovative applications in automotive, space and aircraft industries, as well as, in architecture, electronics, medicine and in other industries. The main properties which make light alloys a valuable material are its low density, strength, recyclability, durability, ductility, formability, conductivity, good cast ability, weld ability, comparable with polymeric materials, etc. Among disadvantages high chemical reactivity and limited corrosion resistance (mainly magnesium alloys) focus an attention of manufacturers, as well as, material sci[...]

Wykorzystanie powłok tlenkowych SiO2 oraz SiOxNy do zwiększenia odporności korozyjnej stopów magnezu


  W pracy przedstawiono zmiany odporności korozyjnej powłok SiO2 wytworzonych w procesie plazmowym PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition), z wykorzystaniem plazmy wysokiej częstotliwości (13,56 MHz), pod wpływem wprowadzenia do ich objętości azotu. Badaniom poddane zostały dwa stopy magnezu AZ32 i AZ91. Na każdym ze stopów Mg wykonano powłokę SiO2 o grubości 1000 nm, oraz powłoki SiOxNy (tlenkoazotek) o grubościach 60 nm i 500 nm. Uzyskane wyniki zestawione zostały z próbkami referencyjnymi wymienionych stopów. Właściwości korozyjne badanych powłok określono na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych. Uzyskane wyniki pokazują, że wprowadzenie azotu do objętości cienkiej warstwy plazmowo wytworzonej SiO2, czyli wytworzenie warstwy SiOxNy poprawia odporność korozyjną obu badanych stopów magnezu. Przy znacznie mniejszej grubości powłoki SiOxNy w stosunku do grubości powłoki tlenkowej SiO2 uzyskano zbliżone spadki gęstości prądu korozyjnego. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, procesie plazmowym, metody elektrochemiczne, stopy magnezu An application of oxide coatings SiO2 and SiOxNy to increase corrosion resistance of magnesium alloys In this work, the effect of nitrogen introduction into the bulk of SiO2 coatings produced in the radio frequency plasma PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) on the corrosion properties of magnesium alloys AZ32 and AZ91, has been reported. At each Mg alloys the SiO2 coating with thicknesses 1000 nm and the SiOxNy coatings with thicknesses 60 nm and 500 nm, was performed. Corrosion properties of investigated coatings was based on analysis of the voltammetric curves. The results show that the introduction of nitrogen into the bulk of plasma produced a thin layer of SiO2, which produce SiOxNy layer with thickness it improves the corrosion resistance of both studies Mg alloys. A similar decrease in corrosion current density was observed for SiOxNy fi lm thickness of 500 nm an[...]

Zastosowanie powłok tlenkowych typu SiO2 w celu zwiększenia odporności korozyjnej stopu magnezu AZ91


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 265 Ca. Przed nałożeniem powłok w procesie osadzania plazmowego powierzchnia każdej z próbek została zeszlifowana i wypolerowana, a następnie oczyszczona przy użyciu standardowej procedury mikroelektronicznej RCA (SC1 + SC2 + buforowy HF). Proces osadzania plazmowego wykonano metodą PECVD (Oxford Plasmalab 80 Plus) z wykorzystaniem plazmy wysokiej częstotliwości (13,56 MHz). Warstwę SiO2 osadzono o grubości odpowiednio 12, 44 i 1100 nm. Wszystkie parametry wykonanych procesów osadzania plazmowego PECVD przedstawione zostały w tablicy 1. Grubość osadzonych warstw SiO2 zmierzona została za pomocą elipsometru jednofalowego (λ = 632,8 nm). Pomiary elipsometryczne przeprowadzane były bezpośrednio po procesach osadzania plazmowego PECVD. Otrzymane wyniki zamieszczone zostały w tablicy 1. Powlokę SiO2 również osadzono z zastosowaniem procesu chemicznego typu zol-żel zgodnie z procedurą [5]. W tym celu wypolerowane próbki wykonane ze stopu AZ91 poddano procesowi odtłuszczania w roztworze składającym się z Na3PO4·12H2O w ilości 10 g/l oraz 50 g/l NaOH w czasie 10 minut o temp 60oC. Zabieg ten również spowodował powstanie na powierzchni stopu warstwy tlenkowo- fosforanowej która obniżyła chemiczną reakty[...]

Wytwarzanie powłok SiO2 metodą PECVD na stopach magnezu w celu zwiększenia odporności korozyjnej


  276 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 stopów magnezu AZ31, AZ32 oraz AZ91. Na każdym ze stopów Mg wykonano powłoki SiO2 o różnych grubościach. Właściwości korozyjne badanych powłok określono na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych. 2. Opis eksperymentu Do eksperymentu przygotowane zostały cztery próbki dla każdego z poddanych badaniom stopów magnezu AZ31, AZ32 i AZ91. Przed procesem osadzania plazmowego powierzchnia każdej z próbek została zeszlifowana i wypolerowana, a następnie oczyszczona przy użyciu standardowej procedury mikroelektronicznej RCA (SC1+SC2+buforowy HF). Na próbkach oznaczonych numerami od 1 do 3 osadzono, na stanowisku plazmowym Oxford Plasmalab 80 Plus, metodą PECVD z wykorzystaniem plazmy wysokiej częstotliwości (13,56 MHz), warstwę SiO2 o grubości odpowiednio 12 nm, 22 nm i 44 nm. Wszystkie parametry wykonanych procesów osadzania plazmowego PECVD przedstawione zostały w tablicy 1. Grubość osadzonych warstw SiO2 zmierzona została za pomocą elipsometru jednofalowego (λ = 632,8 nm). Pomiary elipsometryczne przeprowadzane były bezpośrednio po procesach osadzania plazmowego PECVD. Otrzymane wyniki zamieszczone zostały w tabeli 1. Próbki oznaczone numerem 4 nie zostały zabezpieczone powłoką SiO2, [...]

Wpływ ultrapłytkiej implantacji azotu na właściwości antykorozyjne powłok tlenkowych SiO2 wytwarzanych metodami plazmowymi PECVD na stopie magnezu AZ91


  W pracy przedstawiono wpływ azotu, wprowadzonego w obszar między powierzchnią stopu magnezu a powłoką SiO2, na właściwości korozyjne stopu magnezu AZ91. Azot wprowadzany był przed procesem wytworzenia warstwy ochronnej za pomocą procesu ultra-płytkiej implantacji z plazmy wysokiej częstotliwości (13,56 MHz) w reaktorze PECVD. Do procesu implantacji wykorzystana została plazma wytworzona w gazach: N2 oraz NH3. Następnie, na każdej zaimplantowanej próbce wytworzono powłokę ochronną za pomocą procesu utleniania plazmowego lub osadzania plazmowego. Uzyskane wyniki zestawione zostały z próbką referencyjną badanego stopu. Właściwości korozyjne wytworzonych powłok określono na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych. Najniższe gęstości prądu korozji otrzymano dla próbki, której powłoka ochronna wykonana została w procesie osadzania plazmowego na powierzchni zaimplantowanej z plazmy wytworzonej w gazie N2 (ikor = 2,36 μA/cm2). Największą odporność na występowanie korozji wżerowej (największa różnica potencjałów: potencjału korozyjnego Ekor i potencjału korozji wżerowej Epit) zaobserwowano dla próbki, której powłoka ochronna wytworzona została przez utlenianie plazmowe wykonywane po procesie implantacji azotu z plazmy powstałej w gazie NH3. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, procesy plazmowe, metody elektrochemiczne, stopy magnezu, PECVD The infl uence of ultra-shallow implantation process of nitrogen on the corrosion properties of SiO2 coatings formed on the magnesium alloys AZ91 by using PECVD plasma methods The work shows the infl uence of nitrogen, incorporated at the interface between the surface of magnesium alloy and SiO2 coating, on corrosion resistance of AZ91 magnesium alloys. Nitrogen was incorporated before the process of manufacture of protective layers by using the ultra-shallow implantation process of the high frequency plasma (13,56 MHz) in the reactor PECVD. During implantation process was used two types of plasma:[...]

Wpływ procesu trawienia jonowego na właściwości powłok typu duplex otrzymywanych technologiami azotowania gazowego i PVD-Arc

Czytaj za darmo! »

Celem prowadzonej pracy badawczej była optymalizacja parametrów technologicznych procesów duplex ze szczególnym uwzględnieniem procesu trawienia jonowego warstw azotowanych i jego wpływu na właściwości warstw duplex (warstwa azotowana + powłoka TiN). Zakres prac obejmował eksperymenty technologiczne związane procesami azotowania gazowego i PVD-Arc oraz badania własności otrzymywanych warstw. Przeprowadzone zostały badania metalografi czne i badania odporności korozyjnej. Słowa kluczowe: azotowanie gazowe, warstwy azotowane, odporność korozyjna, warstwy duplex, PVD-Arc Infl uence of ion etching on the properties of duplex layers obtain by gas nitriding and PVD-Arc technologies The aim of this work was the optimalization of technological parameters of duplex processes with the ion etc[...]

 Strona 1  Następna strona »