Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja Kokot Vel Kokocińska"

Wpływ dodatku palladu do perowskitu LaFeO3 na aktywność katalityczną w utlenianiu węglowodorów DOI:10.15199/62.2018.10.10


  W procesach utleniania węglowodorów i CO wysoką aktywność i dobrą odpornością termiczną wykazują tlenki typu perowskitu. Mogą być one zastosowane jako katalizatory trójfunkcyjne do oczyszczania spalin samochodowych1-18) oraz do utleniania sadzy11). Perowskity mają ogólny wzór ABO3, w którym A to pierwiastek ziem rzadkich (np. La, Nd lub Sm), a B to metal przejściowy (np. Mn, Co, Fe, Cr lub Ni). O ich aktywności decyduje rodzaj kationu w pozycji B2-7). Najbardziej aktywne w utlenianiu węglowodorów5, 18) są perowskity LaMnO3, LaCoO3, LaFeO3 i LaNiO3. Ich aktywność w utlenianiu metanu zmniejsza się w szeregu (1)18): LaMnO3 > LaFeO3 > LaCoO3 > LaNiO3 (1) Dla preparowanych metodą cytrynianową perowskitów AFeO3, w których A = La, Nd lub Sm aktywność w utlenianiu metanu maleje w szeregu (2)5): LaFeO3 > NdFeO3 > SmFeO3 (2) Częściowe zastąpienie kationu w pozycji A i/lub B perowskitu kationem o innej wartościowości zwiększa jego aktywność5, 8). Prowadzi ono do powstania defektów w strukturze perowskitu, luk tlenowych lub kationowych oraz powoduje wzrost mobilności tlenu ze struktury perowskitu, który w wysokiej temperaturze może brać udział w procesach utleniania8). Prowadzi się próby zastąpienia metalu w pozycji A lub B perowskitu metalami szlachetnymi Ag1, 7, 9), Pd1-2, 7, 10-17), Pt1, 7, 13) i Rh2, 14). 97/10(2018) 1685 Patrycja KOKOT vel KOKOCIŃSKA jest studentką czwartego roku studiów inżynierskich na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa. Na aktywność perowskitów zawierających Pd wpływa metoda ich preparatyki decydująca o ich strukturze i powierzchni właściwej oraz sposób wprowadzenia Pd do perowskitu10). Pallad można nanosić na powierzchnię perowskitu lub zastąpić część atomów metalu w perowskicie przez atomy Pd10, 11). Wysokie aktywności w utlenianiu węglowodorów wykazują katalizatory Pd/LaFe0,8Co0,2O3, Pd/La0,9Ce0,1CoO3 i Pd/La0,9Ce0,1Co0,4Fe0,6O3, w których Pd naniesiono na powier[...]

 Strona 1