Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Majewska"

DROGI wewnętrzne a użytek dr w ewidencji gruntów i budynków DOI:


  Droga wewnętrzna - intuicyjnie każdy wie o czym mówi, co ktoś inny ma na myśli. Ale pojęcie drogi wewnętrznej w ujęciu prawnym nie jest już takie oczywiste. Od lat rodzi wiele dyskusji w kontekście stosowania różnych przepisów. To natomiast powoduje, że temat jest cały czas aktualny i to w różnych środowiskach. Z racji wielu prac geodezyjnych skutkujących aktualizacją ewidencji gruntów i budynków1 zastanówmy się dziś nad użytkiem dr. Przypomnę na początku, że 31 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551). Przepisem tym m.in. rozszerzono katalog informacji o budynkach gromadzonych w EGiB - wprowadzono obowiązek rejestrowania danych o budynkach od etapu projektu, poprzez etap w budowie, wybudowany aż do momentu objęcia budynku nakazem rozbiórki. Wprowadzono zmiany w definicjach użytków gruntowych (w tym dotyczące użytku dr) oraz nowe użytki, np. Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych. 12 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjnie kartograficzne, która w istotny sposób wpłynęła na sposób prowadzenia zasobu i EGiB, w tym tryb aktualizacji, jednakże sama ustawa nie zmieniła zasad kwalifikacji gruntów. Użytek drogi oznaczony symbolem dr zgodnie z przepisem § 68 ust. 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia w sprawie EGiB2, zarówno w brzmieniu przed3, jak i po ostatniej nowelizacji4 należy do terenów komunikacyjnych ujętych w grupie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Zasady zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych zostały określone w poz. 18 ust. 2 Tabeli załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie EGiB. Wprowadzenie nowego użytku Tp5 świadczy o tym, iż prawodawca zauważył6 potrzebę wyodrębnienia użytku dla terenów komunikacyjnych projektowanych. Przy czym postawił pewne warunki poprzez ograniczenie możliwości[...]

Wspomnienia o Panu Bolesławie Wolnym DOI:


  Kolega Bolesław Wolny urodził się w dniu 5.01.1935 r. we Lwowie. Był szczecinianinem od roku 1946, a z geodezją szczecińską związał się w roku 1955, gdy rozpoczął zbieranie materiałów i pisanie pracy dyplomowej na Wydziale Geodezji Górniczej AGH pt. "Inwentaryzacja urządzeń portowych". Po ukończeniu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i uzyskaniu tytułu: mgr inż. geodeta, rozpoczął z dniem 1.08.1957 r. pracę zawodową w Poznańskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie. Pierwsze poważne prace polegały na wykonaniu pomiarów i sporządzeniu map pasa technicznego wybrzeża morskiego, administrowanego przez Urzędy Morskie w Szczecinie i Słupsku, a więc na terenie ówczesnych województw: szczecińskiego i koszalińskiego. W roku 1962 przeszedł do pracy w administracji geodezyjnej i nadzoru, podjął pracę w Delegaturze GUGiK, by z dniem 1.07.1972 zostać Kierownikiem Delegatury Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W roku 1974 powstało Wojewódzkie Biuro Geodezji i Kartografii w Szczecinie, którego dyrektorem został Bolesław Wolny, z tytułem głównego geodety województwa aż do roku 1984. Prezes GUGiK powołał w 1977 r. kolegę Bolesława Wolnego na członka Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, której był członkiem do 1987 roku. W latach 1985-1990 pracował w OPGK w Szczecinie jako kierownik Zakładu Inżynierii i Wydawnictwa i szef Wojewódzkiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W roku 1991 przeszedł do pracy w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisko Kierownika Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W latach 1985 do 1996 był członkiem Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych. W roku 1999 przeszedł na emeryturę. Wraz z rozpoczęciem pracy zawodowej złożył wniosek o przyjęcie w poczet członków SGP, a Zarząd Oddziału swoją decyzją z dnia 13.09.1957 r. przyjął Go w poczet członków Stowarzyszenia Geo[...]

 Strona 1