Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław GUT"

Kinetyka wzrostu warstw azotowanych na żelazie

Czytaj za darmo! »

Analiza literatury pokazała istotne różnice między wynikami pomiarów współczynnika dyfuzji azotu w azotku gamma´. Przy temperaturach stosowanych podczas azotowania skrajne wartości współczynników dyfuzji różnią się czterokrotnie. Taki rozrzut wyznaczonych wartości może wynikać z błędów pomiaru temperatury, potencjału azotującego atmosfery lub metody stosowanej do obliczeń. Dlatego celem tej prac[...]

Metody prognozowania rozmieszczenia węgla w warstwach nawęglanych

Czytaj za darmo! »

Nawęglanie stali w atmosferach endotermicznych, pomimo ciągle rosnącego udziału nawęglania niskociśnieniowego jest nadal najczęściej stosowanym procesem obróbki cieplno-chemicznej [1÷4]. Własności nawęglonych elementów zależą od rozmieszczenia węgla na przekroju warstwy nawęglonej. Zmiany stężenia węgla na przekroju warstwy wpływają na profil twardości, naprężenia własne i udział austenitu szczątkowego. Dlatego możliwość określenia mapy stężenia węgla po dowolnym przebiegu zmian parametrów nawęglania, temperatury i potencjału węglowego ma bardzo ważne znaczenie dla technologów. Podstawowymi parametrami decydującymi o kinetyce nawęglania jest temperatura, potencjał węglowy atmosfery i wielkość współczynnika przenoszenia węgla. Wartość tego współczynnika decyduje o szybkości transportu atomów węgla z atmosfery do metalu i dlatego ma istotny wpływ na kinetykę nawęglania. Ze wzrostem wartości tego współczynnika stężenie węgla na powierzchni zwiększa się szybciej z czasem nawęglania i w efekcie otrzymuje się grubsze warstwy nawęglone [5]. Strumień węgla z atmosfery do metalu jest proporcjonalny do różnicy miedzy aktywnością węgla atmosfery i stali [6, 7]. W wielu publikacjach i programach komputerowych zakłada się, że strumień atomów węgla jest proporcjonalny do różnicy potencjałów węglowych atmosfery i stali, takie uproszczenie ułatwia wyznaczenie rozmieszczenia węgla na przekroju warstwy [8÷11]. Dlatego w pracy przeprowadzono obliczenia rozmieszczenia węgla, wykorzystując oba założenia, w celu ustalenia jakie są różnice wyników obliczeń. mETODYKA WYZNACZANIA ROZMIESZCZENIA WĘGLA NA PRZEKROJU WARSTWY NAWĘGLONEJ W wyniku reakcji chemicznych miedzy atmosferą nawęglającą a stalą na powierzchni stali wydzielają się atomy węgla in statu nascendi, które dyfundują do nawęglanych elementów, tworząc warstwę nawęgloną. Proces dyfuzji węgla w stali opisuje równanie rózniczkowe nazywane w literaturze drugim prawem Ficka: ∂ ∂ [...]

Mikrostruktura i odporność korozyjna powłok ze stopu Inconel 625 napawanych na rury kotłów w spalarniach odpadów w środowisku gazów agresywnych DOI:10.15199/24.2016.4.4


  W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i składu chemicznego powłok ze stopu Inconel 625 napawanych metodą CMT (Cold Metal Transfer) na rury kotłów stosowanych w spalarniach odpadów komunalnych w stanie po napawaniu oraz po teście korozji. Badania odporności na korozję wysokotemperaturową powłok przeprowadzono w temperaturze 750˚C w czasie 1000 h. Eksperyment został przeprowadzony w mieszaninie gazów agresywnych - 9%O2+0,2%HCl+0,08%SO2+N2. Badania mikrostruktury powłok przeprowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego oraz skaningowego. Skorodowaną powierzchnię stopu zbadano za pomocą skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (SEM, TEM). Próbki poddano również analizie jakościowej i ilościowej składu chemicznego za pomocą spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDS). Dyfrakcyjna rentgenowska analiza fazowa (XRD) ujawniła powstawanie na powierzchni próbki związków: Cr2O3, Ni3Mo, CrNbO4 i niestechiometrycznego związku Cr0,4Ni0,6. Na powierzchni spoiny stwierdzono obecność tlenku Fe2O3. In the paper results of microstructure and chemical composition of the alloy Inconel 625 deposited coatings by CMT on the boiler tubes for waste incineration plants. The corrosion test at 750˚C temperature for 1000 h in aggressive environment (9%O2+0.2%HCl+0.08SO2+N2) was performed. The microstructure and chemical compositions of the deposited coatings were analysis using light and scanning electron microscopy. The corrosion products of the coatings were characterized by electron scanning and transmission microscopy (SEM, TEM). For quantitative description of the chemical composition of corroded weld overlays the energy depressive X-ray spectroscopy analysis (EDS) was used. The X-ray diffraction characteristics of the scale showed that surface corrosion processes induce the formation of a Cr2O3, Ni3Mo and nonstoichiometric Cr0.4Ni0.6. The presence of iron in the cladded weld surface is conducive to the formation of Fe3O4 o[...]

 Strona 1